Hebrews 11

Abidadama taudia

Abidadama na ta laromu ḡaudia ihamomokanidia; bona abidadama dainai, asita daradaramu asita itadia ḡaudia ediai. Badina be edia abidadama daulai Dirava ese sene taudia e hanamodiava. Abidadama dainai ita dibada Dirava ena hereva ese tanobada e karaia, bena ta itamu ḡaudia be asita itamu ḡaudia amo vada e vara.

Abidadama dainai, Abel ese boubou ḡauna namona e hahelaḡaia, Kain ena e hereaia; bena Dirava ese ena herahia ḡauna e abia dae bona kara maoromaoro tauna e gwauraia. E mase, to ena abidadama dainai ia na doini e herevamu. Abidadama dainai, Enok na tanobada amo e heabi oho, mase asi dibana; asie davaria, badina be Dirava ese e abia oho. A do se heabi oho negana ai vada e gwauraia, Dirava ihamoalena tauna. A asi ena abidadama tauna na Dirava ihamoalena asi dibana. Badina be Dirava iraka-heni-kahina e uramu tauna ese baine abia dae guna Dirava na e maurimu, bona ia e tahuamu taudia davadia namodia baine henidia. Abidadama dainai Noa ese do se ita ḡaudia Dirava ese e sisibalai henia guna, bena Noa ese Dirava e kamonai henia, lagatoi auta e karaia. ena ruma taudia ihamauridia helaoreana. Unu amo ia ese tanobada e hahemaoro henia, bona abidadama amo e varamu kara maoromaorona na ia ahuna korikori ai e halaoa.

Abidadama dainai, Abraham ese boiboi e hakala henia, e boiria ena hanua baine rakatania, gabu ta bainela, baine abia ia ahuna, negana ai. Bena e raka lasi; ede bainela na asi dibana. Abidadama dainai gwauhamata tanona ai e noho hedoa-hedoava, Isaak bona Iakob ida kalaga ai e nohova; idia raruosi danu ia ida gwauhamata dihina taudia. 10 Badina be baine gini tutuka-tutuka hanuana na ia ese e tahuava: iseuna bona ikarana na Dirava. 11 Abidadama dainai Sara, ena be hane badana, to goada e davaria baine rogorogo; badina be e gwau henia hamata Diravana na ia ese e abidadama henia. 12 Taunabunai tau ta, mase tauna na heto, ena amo bese badana vada e vara; una bese taudia na guba hisiudia heḡereḡeredia eiava kone rariana na heto, diaḡau duahi-duahi.

13 Idia iboudiai abidadama ai e mase; gwauhamata anina asie abia, a dauha amo e itaia bona e abia dae; sibodia danu e hegwaurai, idia na idau taudia bona noho-hedoahedoa taudia ina tanobada ai. 14 Unu e hereva tomamu taudia na edia hereva anina eme hedinarai: idia ese edia tano korikori e tahuamu. 15 Badina be e rakatania tanona bema laloa, reana edia lou dalana bema davaria. 16 To idia ese tano namo-hereana e hekisehekise heniamu; ia na guba ai. Taunabunai, Dirava na se hemaraimu edia Dirava bae gwauraia; badina be hanua ta ia ese vada e abia heḡaeḡae idia edia.

17 Abidadama dainai, hedibaḡani negana ai, Abraham ese Isaak e abia, boubou ḡauna ai e halaoa. Oibe, hari gwauhamata e abia daeva tauna ese natuna vara-edeana na boubou ḡauna ai baine halaoa eto. 18 Merona bunai vada e herevalaia, eto, Isaak ena amo oi garamu do bae vara. 19 Badina be ia na e haeroa, Dirava na mai siahuna mase amo baine hatorea isi eto. Bena e abia lou, mase amo bema abia lou na heto. 20 Abidadama dainai Isaak ese Iakob bona Esau e hanamodia, gabeai bae vara ḡaudia e gwaurai. 21 Abidadama dainai, Iakob ena mase vada e kahira-kahira, bena ia ese Iosef natuna raruosi e hanamodia; e loma diho danu, ena itotohi kwarana ai e goru kau. 22 Abidadama dainai Iosef danu, ena mauri dokona ai, Israel besena edia raka lasi e gwauraia guna, bona ia turiana e hahedualai.

23 Abidadama dainai, Mose e vara negana ai na tamana sinana ese hua toi e huniava, badina be e itaiava ia na raho-namo merona; hanua pavapavana ena haheḡani danu garina asie gariva. 24 Abidadama dainai Mose, tauna e lo ai, Farao natuna hahinena dihina bae gwauraia na e dadaraia; 25 ia na Dirava ena bese taudia ida bae dika bou e ura bada, kara dika moaledia, asie mia daudau ḡaudia, e ura maraḡi. 26 Ia na e haeroa, Keriso dainai bae lodu henia na ḡau badana, Aigupto taudia edia taḡa e hereaia eto; badina be davana mo e haḡerea. 27 Abidadama dainai, ia ese Aigupto e rakatania, hanua pavapavana ena badu garina se gariva; badina be ia na e haheauka, asita itaiamu Diravana vada e itaia na heto. 28 Abidadama dainai ia ese Lagau Hanai karana e badinaia, rara danu e nevari, ala-ala aneruna ese memero roboadia basine aladia mase helaoreana.

29 Abidadama dainai, eda bese taudia ese Davara Kakakakana e rakaia hanai, tano kaukauna ai bema raka na heto; a Aigupto taudia na unu bae kara toma eto negana ai e dono mamase. 30 Abidadama dainai, Ieriko maḡuna na dina hitu e rakaia heḡeḡe, bena e keto. 31 Abidadama dainai, Rahaba, mata-bodaga hahinena, na gwau-edeede taudia ida se mase, hasinadoa taudia maino ai e abidia dae dainai.

32 Ma dahaka aina gwauraia? Badina be asi egu nega Gideon bona Barak bona Samson bona Iefeta bona David bona Samuel bona peroveta taudia baina herevalaidia. 33 Idia ese abidadama dainai tanobada basileiadia e hadarerediava; kara maoromaoro e karava; gwauhamata e abiva; leona ududia e kouva; 34 Iahi siahuna e habodoava; dare matana amo e roho mauriva; manoka-manoka e negeava, goada e abiava; tuari ai e kwalimuva, inai taudia edia tuari oreadia e hahavadia. 35 Hahine ese danu edia mase taudia e davaridia lou, e tore isi lou dainai. Haida na e dadabadia maseva; a mauri e dadaraia, tore-isi-lou namo-hereana bae abia helaoreana. 36 Ma haida e ḡonaḡonalaidiava, e kwadidiava, e ḡuidiava, dibura rumadia ai e koudiava. 37 Nadi ai e hododia maseva, e iridia utuva, dare ai e aladia maseva. Mamoe kopidia bona nani kopidia e riova, e loava; e ogoḡamiva; e hisihisiva; taunimanima ese e hadikadiava. 38 Tanobada na asi ena namo, idia na latanai bae noho. Tano ḡaḡaedia ai bona ororo ai e loava; kohua ai bona guri ai e nohova.

39 Ini iboudiai, ena be edia abidadama ese vada e hamomokanidia, to gwauhamata anidia asie abiva; 40 badina be Dirava ese ḡau namo-hereana vada e seua, idia sibodia ese basie abia, a idia ita ida ese baita abia hebou, baine hanamoda ḡuḡuru.

Copyright information for `MEU