Hebrews 12

Ba haheauka

Taunabunai, herarai taudia hutuma bada ese e ḡeḡeda ahumu dainai, e hametaudamu ḡaudia idoidiai bona e kahuda taomu karadia dikadia baita ato tabe, bena heau-helulu vairadai e hure na baita heau mai haheaukada ida. Iesu baita raraia tao; ia ese eda abidadama e havaraiamu bona e haḡuḡuruamu; ia danu vairanai e hure moalena dainai satauro e haheaukalaia, hemaraina se laloa, bena Dirava ena terono idibana kahana ai vada e helaimu.

Kara dika taudia ese e inai henia, a ia ese e haheauka henidia. Una na ba haeroa, lalomui bae hesiku na garina, laumamui bae manori na garina. Umui na kara dika ilao-ahuna o goada-laiamu; to do asio laoa ahu ela bona raramui e hebubu. Hahealo herevadia vada o lalo boio a, tamana ese natuna e sisiba henidiamu na heto e sisiba henimuimu, e tomu,

Natugu e, Lohiabada ena mata hakani basio dadaraia
E sisiba henimumu negadia ai danu lalomu basine manoka.
Badina be Lohiabada ese e ura heniamu tauna matana e hakanimu,
Bona natuna ai e halaodiamu taudia iboudiai e dadabadiamu.
Benaini, mata hakani ai ba haheauka; Dirava ese e karamui natu-adora heḡereḡeredia. Badina be edena mero na tamana ese matana se hakaniamu? Natu iboudiai matadia e hakanimu: bema oi na lasi, oi na ariara merona, dia natu-adora. Ina danu: tamada ina tanobada ai ese matada e hakanimu, bena ta matauraidiamu; matona, laumada Tamadia na basita matauraia a, bena baita mauri? 10 Badina be idia ese dina dia hoho ai matadia e hakaniva, edia ura heḡereḡerena; a ia ese matada e hakanimu ita ihanamoda, ia ida baita helaḡa hebou helaoreana. 11 Ina harihari mata hakani na asi ena moale bona mai ena hisihisi; a gabeamo vada e hamanadadia taudia ediai huahuana do baine dobi, kara maoromaoro ena maino.

12 Taunabunai, imamui eme heveri ba toi roro, bona aemui eme pada ba hahedai. 13 Aemui edia dala maoromaorodia ba kara, bena ae-hedairike na basine heride, a baine namo. 14 Maino ba ḡavaia, taunimanima iboudiai ida; kara helaḡa danu, badina be basine abia tauna na Lohiabada basine itaia. 15 Nahuamui ba toho, ta ese Dirava ena harihari-bada baine reaia na garina; eiava ramu iditana ta baine kobo na garina, bena baine haturiamui, bona hutuma baine hadikadia; 16 eiava bogaragimui ai tau ta baine heuda hanai na garina; eiava Dirava basine matauraia, Esau heḡereḡerena, ia ese Dirava se matauraia a ena roboa ahuna na nau tamona e hoilaia. 17 Badina be umui na dibamui, ia na gabeai hahenamo iabina e urava, to vada e dadaraia; ena be mai iruru-matana ida helalo-kerehai dalana e tahua, to se davaria.

18 Umui vada o raka henia kahi gabuna na dia ba daua toho ḡauna, dia lahi hururu-hururuna, dia dibura bona dagadaga bona lahi badana, 19 dia kibi reḡena bona gado. Una gado erena e kamonai taudia e noinoi, basine hereva henidia lou eto, 20 badina be asi edia haheauka una hahedua bae badinaia, eto, Mauri ḡauna ta ororo ai baine kau, nadi ai ba hodoa mase. 21 Bona ita-itana na mai garina dainai Mose eto, Name gari, name heudeheude. 22 A umui vada o raka henia kahi gabuna be Siona ororona, Mauri Diravana ena hanua, guba Ierusalemana; aneru diaḡau duahi-duahi e heboumu gabuna; 23 hegogo badana, natu roboadia, ladadia guba ai e hetore taudia edia ekalesia e moale heboumu gabuna, taunimanima iboudiai edia Hahemaoro Diravana dekenai, kara maoromaoro ai vada e ḡoeva-dae taudia laumadia dekediai; 24 bona Iesu dekenai, ia na taravatu matamatana ena herohemaino tauna; bona vada e nevarilaia rarana enai, ena hahenamo ese Abel rarana ena e hereaiamu.

25 Nahuamui ba toho, e hereva henimuimu tauna ba dadaraia na garina. Badina be tanobada ai e sisiba henidia tauna e dadaraia taudia na asi edia roho mauri dalana; benaini, ita na guba amo e sisiba henidamu tauna baita dadaraia, ede baita roho mauri tonma? 26 Una negana ai ia gadona ese tanobada e haheude-heudea; a harihari eme gwau hamata, e tomu, Nega gabena ai dia tanobada mo to guba danu baina haheude-heudea. 27 Una hereva “nega gabena” anina binai: haine haheude-heude ḡaudia baine abi oho, e kara ḡaudia bunu; a basie heude-heude ḡaudia na do bae mia. 28 Taunabunai, se heude-heudemu basaeiana na tame abia dainai, Dirava baita hanamoa, bona baita toma henia diho mai hematauraida ida bona mai garida ida, ia ihamoalena. 29 Badina be ita eda Dirava na lahi ḡaraka-ḡaraka.

Copyright information for `MEU