Hebrews 6

Dirava ena harihari-bada

Badina bunai, Keriso ena hereva badidia baita rakatani, huahuadia baita ḡava. Badidia bini basita hagini loulou: kara asi anidia ihelalolai-kerehaidia; Dirava ibadinana; bapatiso herevadia; ima tubua ai ato kau herevadia; mase ihatore-isidia herevadia; mia hanaihanai hahemaorona herevadia. Dirava baine ura, ini na bae mia.

Gunaguna lalodia e diariva, bona guba hariharina e mamia tohova, bona Lauma Helaḡa enai ahudia e abiva, bona Dirava ena hereva namona bona mauri gabena siahuna e mami tohova, taudia na bema keto, idia na basiema helalo kerehai lou diba; badina be idia sibodia ese Dirava Natuna vada e hasatauroa lou bona taunimanima vairadiai vada e hahemaraia. Badina be e diho louloumu medudia e inumu, bona aniani ḡaudia namodia e havaramu uma taudia edia, tanona ese Dirava ena hahenamo e abiamu. A au ginigini bona ava ḡiniḡini e havaramu tanona ese hedadarai bona heuduguirai e abimu; dokona ai lahi ese baine ara ore.

A lalokau e, ena be ini a hereva tomamu, to lalomai e tomamu hahemauri badina ḡaudia namodia na lalomui ai vada mimia. 10 Badina be Dirava na asi ena kara gageva-gageva; emui ḡaukara bona emui lalokau ia ladana dainai vada o hahedinarai, helaḡa taudia o durudiava bona o durudiamu, ia ese basine lato boio. 11 A ai na a ura badamu umui iboumui ai ene ba goada toma, ela bona dokona ai emui helaro ba hagugurua. 12 Basio hesiku; a edia abidadama bona edia habeauka daidiai ahudia vada e abi taudia do ba haḡoidia.

13 Badina be Dirava ese Abraham e gwau hamata henia negana ai, ta ese ia se hereaia dainai ia sibona ladana ai e gwau hamata, 14 eto, Momokani baina hanamomu, garamu danu baina hahutumadia. 15 Bena Abraham e haheauka taritariva ela bona gwauhamata anina e davaria. 16 Badina be taunimanima ese herea tauna ladana ai e gwau hamatamu; bena hereva ihamomokanilaina gwauhamatana ese edia hepapahuahu idoinai e hadokoamu. 17 Unuhetomana, Dirava na e urava gwauhamata dihina taudia bae diba ḡoevaḡoeva iena Ialo-hadai basine idau; una negana ai ia ese hereva helaḡana amo e gwau hamata henidia. 18 Unu ḡau ruaosi na basie idau, bona unu ḡau ruaosi ai danu Dirava ese basine koida diba. Taunabunai ita na hahedika vada ta heautania, bona goada vada davaria, ita ese vairadai enle hure helarona baita kahua tao. 19 Una helaro na laumada dogona na heto, se idaumu bona se mareremu, seseahu unukahanai e vareaimu; 20 unuseni ai e gunalaida tauna, Iesu, vada e raka vareai guna ita daidai, hahelaḡa tauna badana Melkisedek ena orea ai vada e hahelao, ela bona hanaihanai.

Copyright information for `MEU