Hebrews 9

Ḡuriḡuri Kalagana

Taravatu gunana na mai ena toma-diho haheḡanidia bona mai ena dubu tanobada ai. Badina be ḡuriḡuri kalagana e karaia, murimuri daiutuna ai be lamepa iato-kauna ḡau bona pata bona Dirava vairanai e atoa flaoana; una na gabu helaḡana e gwauraia. Seseahu iharuana lalonai be Helaḡa Herea daiutuna ta e gwauraia hidi. Ia lalonai pata helaḡana ta gold ai e karaia, muramura mai bonana patana bunai; bona taravatu mauana ta danu gold ai e havavaia heḡeḡe; bona maua lalonai be gold kibona auta, anina be mana; bona Aaron ena itotohi, e gara kau ḡauna; bona taravatu nadidia danu una maua lalonai. Maua daenai hairai kerubidia ese hebogahisi teronona e hakerukeruava. To unu ḡau harihari basia herevalai hagau-hagau diba.

Unu ḡau be unu e seu toma; bena hahelaḡa taudia na murimuri daiutuna lalonai e raka vareai loulou, boubou ḡaudia e hahelaḡadia. A laloma daiutuna be hahelaḡa tauna badana mo sibona laḡani ta lalonai nega tamona e raka vareai, rara e vareailaia, e hahelaḡaia, ia sibona dainai, bona bese taudia edia kara kerere-kerere daidiai. Ini amo Lauma Helaḡa ese e hadibadiamu: Helaḡa Herea gabuna iraka-vareaina dalana do se hekeho, murimuri daiutuna dounu gini negana ai. Una na hereva heḡereḡerena, ina nega ena. Herahia ḡaudia bona boubou ḡaudia vada e hahelagamu, ḡau tamona idia na asi siahudia toma-diho tauna lalona ihaḡoevana. 10 Badina be edia siahu badidia be ini mo; aniani gaudia, inuinu ḡaudia, digu karadia haida, tau-anina taravatudia; e hagini, taunimanima ese bae badina ela bona hahematamata negana.

11 A Keriso ema, vada e vara ḡaudia namodia edia hahelaḡa tauna badana. Bena ḡuriḡuri kalagana bada-hereana bona namo-hereana amo e raka hanai, dia taunimamima imadia e karaia ḡauna bona dia ina tanobada gauna. 12 E raka hanai, Helaḡa Herea gabuna ai e raka vareai vaitani, nega tamona mo; dia nani bona boromakau natudia raradia a ia sibona rarana e vareailaia, hahemauri hanaihanai e havaraia. 13 Badina be nani raradia bona boromakau maruanedia raradia bona boromakau natudia lahi ese e ḡole oho kahudia amo na dika taudia bema ḡiḡidia tao, bena tau-anidia bema ḡoevaḡoeva; 14 o Keriso rarana, Noho-hanaihanai Laumana dainai sibona Dirava e henia tauna rarana, asi bebeka-bebekana tauna rarana, siahuna basinema herea a, umui lalomui mase karadia amo bema haḡoeva, bona Mauri Diravana ena hesiai taudia ai bema halaomui ani?

15 Taunabunai, ia na taravatu matamatana ena herohemaino tauna; taravatu gunana vada e tataia utu taudia na mase ta ai e hamauridiamu, bona e boiridia taudia na mia-hanaihanai ahudia e henidiamu, ena gwauhamata heḡereḡerena. 16 Badina be tau ta dihina ese ahudia basie abi ela bona una tau baine mase momokani; 17 ena kohu iharidia herevadia na mai siahudia ena mase dainai, a ena mauri negana ai idia na asi siahudia. 18 Unuhetomana, taravatu gunana danu rara ese e hamomokania. 19 Badina be Mose ese taravatu ena haheḡani iboudiai na bese taudia iboudiai e herevalai henidiava; bena boromakau natudia raradia bona nani raradia bona ranu e abi, mamoe huina kakakakana bona husopo danu e abi, bena buka bona bese taudia iboudiai e nevarilaidia, 20 eto “Ina na Dirava ese vada e haḡanilaimui taravatuna rarana”. 21 Unuhetomana danu ia ese ḡuriḡuri kalagana bona helaḡa ḡaudia iboudiai rara ai e nevaridia. 22 Oibe; taravatu henuna ḡaudia momo herea rara ese e haḡoevadiamu; bona rara basinema hebubu, dika igwau-taodia bema lasi.

23 Benaini, guba ḡaudia ihaheḡereḡeredia ḡaudia na ini helaḡa karadia amo e haḡoeva, a guba ḡaudia korikori na boubou namodia amo bae haḡoeva. 24 Badina be Keriso vada e raka vareai dubuna na dia taunimanima imadia amo e karaia ḡauna dubu korikorina ihaheḡereḡerena, a guba ai vada e raka vareai, Dirava vairanai e hedinaraimu ita daidai. 25 Bona ia na se raka vareai sibona boubou ḡauna ai bainela loulou, hahelaḡa tauna badana na heto, ia ese laḡani ta ta amo Helaḡa Herea gabuna lalonai e raka vareai, rara e vareailaia, to dia ia rarana. 26 Unu bema heto, Keriso na nega diaḡau bema hisihisi, tanobada matamana ema bona harihari. A ia be nega tamona, ina nega dokona ai, vada eme hedinarai, sibona boubou ḡauna ai vada ela, dika iabiohona. 27 Taunimanima edia mase na tamona, murinai hahemaoro bae abia; 28 unuhetomana Keriso danu nega tamona boubou ḡauna ai vada e halaoa, hutuma edia kara dika ihuadia. Ma baine hedinarai lou, dia kara dika ihamaoromaorona totona, a mai helarodia ida e nariamu taudia ihamauridia.

Copyright information for `MEU