Hosea 10

Israel na rigi momo vinena,
huahuana danu e dobimu.
Huahuana e momo e laova negana ai
ena ihaboulaina patadia ma e hahohodia;
ena tano ena namo e bada e laova negana ai
ena au-tubua danu ma e hanamodia.
Lalodia na mai koikoidia;
harihari edia kerere davadia bae hua.
Iehova ese edia ihaboulaina patadia baine ḡiḡidia dobi,
bona edia au-tubua baine hagaridia.

Badina be harihari idia baeto:
Ai na asi emai pavapava;
badina be Iehova garina asia garimu,
bona pavapava ta ese ede bema hanamomai toma?
Idia ese hereva asi anidia mo e gwuraimu,
gwauhamata herevadia asi anidia amo e hegwau hamata hehenimu;
taunabunai hahemaoro na e tubumu,
hahemase avadia na uma dadairadia ai e tubumu na heto.
Samaria inoholaina taudia kudoudia e hetahamu,
Bet-avene ena boromakau natuna dainai.
Ena taunimanima ese bae taitailaia,
ena hahelaḡa taudia, kaivakuku vairadiai hahelaḡa karadia e karamu taudia, na
latanai bae tai heloḡo-heloḡo,
vada e rakatania hairaina bae tailaia.
Oibe, ḡauna na Asuria bae huaia lao,
heaiva ḡauna ai bainela, pavapava badana ena.
Efraim na bae hahemaraia,
bona Israel ese ena kaivakuku hemaraina baine hemarai.

Samaria pavapavana baine mase,
au seana ranu kopina ai na heto.
Avene ena atai gabudia, Israel ena kara dika toadia,
bae hebua tari.
Edia ihaboulaina patadia latadiai
au ginigini bona ava ḡiniḡini na bae tubu.
Idia ese ororo bae hamaorodia, baeto “Ba ḡovamai ahu”,
bona ororo komutadia bae noidia, baeto “Ba ḡorumai tao”.

Israel e, Gibea dinadia amo vada o kara dika;
unuseni ai vada e kara dika loulou.
Tuari ese Gibea ai basine lasidia tao a?
10 Gwau-edeede taudia baina vasi henidia,
matadia ihakanidia totona;
bona bese idauidau bae hahebou,
idia ihadikadia totona;
edia kara havara rua davadia bae abi negana ai.
11 Efraim na boromakau hahinena matamatana,
e hamanadaia ḡauna;
uit imoimoilaina e ura henia,
bena aiona namona na bogaia hisi;
a maduna auna na Efraim paḡana ai baina atoa kau,
Iuda ese tano baine ruaia,
bona Iakob ese sibona ena tano baine gaua.
12 Kara maoromaoro ba hadoa emui,
hebogahisi huahuana ba utua,
emui vahu tanona ba ruaia.
Badina be ina na Iehova itahuna negana,
ia bainema, hahemauri medu na heto
latamui ai baine hadihoa helaoreana.

13 Kara havara vada o ruaia,
hahemaoro gageva-gageva vada o utua,
hereva koikoi huahuadia vada o ani.
Badina be emui kariota vada o abidadama henidia,
bona emui tuari taudia hutuma herea danu;
14 taunabunai tuari honedia na emui taunimanima bogaragidiai bae dae,
bona emui kohoro iboudiai na bae hebua tari,
tuari dinana ai Salamana ese Bet-arabele e habuaia tari na heto;
una dina ai hahine mai natudia ida e huaridia patapata.
15 Israel taumui e, unu bae karamui toma,
emui kara dika bada-herea dainai.
Daba rere ai Israel pavapavana na
baine henege daure vaitani.
Copyright information for `MEU