Hosea 11

Iehova ese Israel e lalokau heniamu

Israel merona negana ai lau ese na lalokau henia,
bona natugu na Aigupto amo na boiria lasi.
Egu boiboi na ediai na habadaia,
to idia ese edia raka-muri e habadaia;
Baal itomadiho-henidia asie hadokoa,
bona muramura mai bonadia e gabu, kaivakuku vairadiai.
Ḡau tamona, lau ese Efraim taudia na raka na hadibalaidia,
imagu ai na rosidia,
to asie diba lau ese vada na hamauridia.
Hebogahisi varodia bona lalokau iḡuidia amo na hakaudia;
lau na maduna aukidia amo e abia ohomu tauna heḡereḡerena ai nala;
na igo diho henidia, na ubudia.

Idia ese Aigupto tanona bae lou henia,
Asuria na edia pavapava ai bainela,
badina be asie ura bae lou henigu.
Dare ese edia hanua baine ala-ala henidia,
bona edia ikoukou auridia baine ha-oredia;
idia danu baine ha-oredia edia kohoro ai.
Egu bese taudia ese lalodia e ha-aukamu,
bae rakatanigu e tomu;
una dainai maduna vada e hegwaurai edia,
bona ta ese basine abia oho.

Efraim e, ede baina kahumu nege toma?
Israel e, haida imadia ai ede baina atomu toma?
Ad.na heḡereḡerena ai ede baina halaomu toma?
Seboimi heḡereḡerena ai ede baina kara henimu toma?
Lalogu ese UilU e dadaraimu;
egu hebogahisi na e bada e laomu.
Egu badu ḡaraḡara basina halasia,
Efraim basina habuaia tari lou.
Badina be lau na Dirava, dia taunimanima;
lau na Helaḡa Diravana umui bogaragimui ai,
hahebua-tari totona basina vasi.

10 Idia ese Iehova na bae gavaia,
ia na leona na heto baine gou;
oibe, ia na baine gou,
bena natuna na lahara kahana amo baema
mai kudou-hetahadia ida;
11 mai kudou-hetahadia ida Aigupto amo baema, manu na heheto,
Asuria tanona amo baema, pune na heheto;
bena ma baina haloudia, edia noho gabudia korikori baela.
Iehova na e herevamu.

Efraim igwau-henina

12 Efraim ese koikoi amo vada e haheḡegegu dae
bona Israel iduhuna ese danu hedibaḡani amo;
a Iuda na Dirava ese doini e dibaiamu,
ia na Helaḡa Diravana enai e taomu.
Copyright information for `MEU