Hosea 2

Iehova ena uraheni ena gwau-edeede besena enai

Tadikamamui ba hamaorodia, baoto “Egu bese”, bona taihumui ba hamaorodia, baoto “Hebogahisi vada e davaria”.

Sinamui ba noia,
badina be ia na dia lau adavagu,
bona lau na dia ia adavana;
ba noia, ena ariara karadia na vairana amo baine atodia siri,
bona ena heuda-hanai ratana padadia amo;
ena dabua iboudiai baina tapusi oho
ena vara dinana ai e ga ae heḡereḡerena ai baina halaoa,
tano ḡaḡaena bona tano kaukauna heḡereḡerena ai baina halaoa,
bona ranu-mase amo baina alaia na garina.
Ia natuna danu basina bogadia hisi,
badina be idia na ariara natudia.
Badina be sinadia ese ariara karadia vada e kara,
e havaradia hahinena ese hemarai karadia vada e kara.
Badina be ia eto: E ura henigumu taudia muridia amo bainala,
idia ese aniani bona ranu e henigumu,
egu mamoe huina bona egu varo aukana,
egu dehoro bona egu inuinu ḡauna danu.
Taunabunai au ginigini amo baina maḡua ahu,
ia ilao-ahuna maḡuna baina haginia,
bena ena dala basine davaridia diba.
E ura heniamu taudia na baine gavadia,
to basine lasidia tao;
baine tahudia,
to basine davaridia.
Bena baineto: Lau na bainala,
adavagu gunana baina lou henia,
badina be una negana ai egu noho na namo,
a harihari egu noho na dika.
Ia na asi dibana,
uit bona vine ranuna bona dehoro na
lau ese na henia;
silver be lau ese na henia momomomo,
bonagold danu, Baal e henia ḡauna.
Taunabunai, egu uit baina abia lou, ena nega ai,
bona egu vine ranuna danu, ena hua ai;
egu mamoe huina bona egu varo aukana,
ia ihadabulaina ḡaudia,
baina abidia oho.
10 Harihari lau ese baina hahemaraia,
e ura heniamu taudia vairadiai;
ta ese basine harohoa mauri,
lau imagu nuana amo.
11 Ena moale idoinai baina hadokoa,
ena aria, ena hua matamatadia bona ena dina helaḡadia,
bona e gwaurai guna ariadia iboudiai danu.
12 Ena vine bona ena suke audia,
e herevalaidia, eto “Lau davagu bini
e ura henigumu taudia ese e henigu” ḡaudia na
lau ese baina havahudia;
uda ai baina halaodia,
bena uda boromadia ese bae anidia.
13 Baal edia aria dinadia e badinadia dainai,
lau ese baina hahisia;
unu dinadia ai muramura mai bonana e gabu henidia,
ena vaḡivaḡi bona ena herahera nadidia e heralai,
e ura henia taudia muridia amo ela,
a lau e lalogu boio.
Iehova na e herevamu.
14 Taunabunai, a itaia, baina ha-uraia,
tano ḡaḡaena ai baina hakaua lao,
lalokau herevadia amo baina hereva henia.
15 Unuseni ai ena vine imeadia baina henia,
bona Akoro Kourana na helaro iduarana ai baina halaoa.
Unuseni ai danu ia na baine haere, ulatona negana ai heḡereḡerena,
Aigupto tanona amo e raka lasi negana ai heḡereḡerena.
16 Iehova na e tomu, Una dina ai ba gwauraigu “Lau adavagu”, basio gwauraigu lou “Egu Baal”. 17 Badina be Baal ladadia na uduna amo baina abidia oho, ladadia basine hato lou. 18 Una dina ai baina haherohemui maino, umui bona uda boromadia bona atai manudia bona tano ai e raumu ḡaudia; bona peva, dare, tuari na tano ai baina hadokodia; bena mai mainomui ida ba hekure diba. 19 Maohenigu ai baina halaomui ela bona hanaihanai, oibe, maohenigu ai baina halaomui, kara maoromaoro ai bona hahemaoro ḡoevaḡoeva ai, lalokau ai bona hebogahisi ai. 20 Heabidadama ai maohenigu ai baina halaomui; bena Iehova vada ba dibaia.

21 Iehova na e tomu: Una dina ai guba baina haere henia, bena guba ese tanobada baine haere henia; 22 tanobada ese uit bona vine ranuna bona dehoro baine haere henidia, bena idia ese Iesrele bae haere henia; 23 tano ai ia baina hadoa lauegu. Bena “Se bogaia hisimu” na baina bogaia hisi; bona “Dia lauegu bese” baina hamaoroa, bainato “Oi na egu bese”, bona ia baineto “Oi na egu Dirava”.

Copyright information for `MEU