Hosea 8

Israel igwau-henina

Kibi a hiriria,
badina be bogibada ta na Iehova ena dubu daenai,
badina be egu gwauhamata asie badinaia,
egu taravatu e tataia utu.
Idia ese e boi heigumu, e tomu,
Egu Dirava e, ai Israel taumai dibamai oi.
Israel ese namo e dadaraiamu;
inai taudia ese bae hahavaia.

Idia ese pavapava e hahelaḡadia, a dia lau daigu ai;
lohia danu e haginidia, a lau be asi dibagu.
Ediasilver bona ediagold amo kaivakuku e karadia,
idia sibodia ihabua-taridia.
Samaria e, emu boromakau natuna vada na dadaraiamu.
Egu badu na e ḡaraḡaramu idia latadiai.
Edena nega ai bae ḡoevaḡoeva,
Israel lalonai?

Ima dibaka tauna ese e karaia;
una na dia Dirava.
Samaria ena boromakau natuna
bae hamakohia rohoroho.

Badina be lai e havaraia,
bena anina do bae abia, koe-hirihiri.
Uit na vada e tubu, to asi adadia;
anidia na basie dobi.
Anidia bema dobi,
idau taudia ese bema anidia ore.
Israel na vada e hadonoa,
ina harihari idia na ḡau asi anina
bese idau-idau bogaragidiai.
Badina be idia na Asuria vada e dae lao,
uda donikina sibona e loa eva-evamu na heto;
Efraim ese ariara hahinedia davadia vada e kara.
10 Ena be bese idau-idau bogaragidia amo idurudia taudia bae vatudia,
to lau ese baina.butudia oho.
Bena pavapava bona lohia ihahelaḡadia na bae hadokoa,
ina nega sina ai.

11 Badina be Efraim ese ihaboulaina patadia vada e hahohodia,
kara dika ikaradia totona;
unu na kara dika ihaboulaina patadia ai vada ela,
ia enai.
12 Ena be egu taravatu gerebu gerebu bama tore ia ena,
to bema haerodia idau ḡau.
13 Boubou karadia e ura henidiamu,
vamu e hahelagaiamu bona e aniamu,
a Iehova ese se moalelaidiamu.
Harihari ia ese edia kara havara baine laloa tao,
bona edia kara dika davadia baine kara;
idia na Aigupto bae lou lao.
14 Badina be Israel ese Ikarana Diravana vada e laloa boio,
pavapava rumadia vada e haginidia,
bona Iuda ese hanua mai maḡudia vada e hahohodia;
a lau ese lahi baina siaia ena hanua latadiai,
bena ena gabu aukadia baine aradia ore.
Copyright information for `MEU