Jeremiah 20

Pasahuru iuduguiraina

Hahelaḡa tauna Pasahuru, Imere natuna, Iehova ena dubu itataona tauna badana, na e kamonai, Ieremia ese ini ḡau vada e perovetalai. Bena Pasahuru ese peroveta tauna Ieremia e dadabaia, bena hekahi-tao audia ai e atoa, Iehova ena dubu ikoukouna, ladana Beniamina Ikoukouna, atai ḡauna, enai. Daba rerena ai, Pasahuru ese Ieremia na hekahi-tao audia amo e kahua nege. Bena Ieremia ese e hamaoroa, eto, Iehova ese ladamu se hatoamu “Pasahuru”, a e hatoamu “Hahegari heḡegemadai”. Badina be Iehova ini e gwau tomamu: A itaia, lau ese oi sibomu ihagarimu bona oi turamu iboudiai ihagaridia ḡauna ai baina halaomu. Idia na inaidia edia dare matadia ai bae mase, oi vairamu ai. Bena lau ese Iuda taudia iboudiai na Babulono pavapavana imana ai baina atodia; ia ese baine ḡuidia, Babulono baine laohaidia, dare amo baine aladia mase. Ina danu, hanua badana ena taḡa idoinai, vada e habou ḡaudia bona e heaḡilaimu kohudia iboudiai, bona Iuda pavapavadia edia kohu namodia iboudiai, na inaidia imadia ai baina atodia; idia ese bae dadihaidia, bae dabaidia tao, bena Babulono bae laohaidia. Bona oi Pasahuru, bona emu ruma inoholaina taudia iboudiai, na bae ḡuimui, oi bona turamu iboudiai, ediai vada o peroveta koikoi taudia, Babulono do baola, unuseni ai ba mase, unuseni ai bae gurimui.

Ieremia ena herohe-ahu

Iehova e, oi ese vada o dibaḡanigu,
bena vada o koigu;
oi ese goada ai vada o hereagu,
vada o kwalimu.
Dina idoinai e kirikirilaigumu;
iboudiai ese e ḡonaḡonalaigumu.
Lau na herevamu negadia ai na ḡabamu,
na lolomu, na tomu “Daḡedaḡe bona hahebuatari”.
Badina be Iehova ena hereva na egu ai
gwau-gwau bona hekirikirilai ḡauna ai e laomu, dina idoinai.
Bama toma “Ia ladana basina hatoa
eiava ia ladana ai basina hereva lou”,
to lalogu na e kara lahi e aramu na heto,
turiagu ai e miamu;
ihaheaukalaina ai na hesikumu,
asi haheauka dibagu.
10 Badina be hutuma edia hemaunu na kamonaimu,
hahegari ese e ḡeḡegu daemu.
“A habadelaia; aita habadelaia”;
na manada henidiamu taudia iboudiai na unu e hereva tomamu;
e raraigu taomu, baina keto e tomamu.
E tomu “Reana ta ese baine koia, bena baita hadarerea,
bena davada baita abia ienai”.
11 A Iehova na egu tuari tauna mai garina na heto,
taunabunai ihahisihisigu taudia na bae hetutuhi;
idia ese basie hadareregu.
Idia na bae hemarai dikadika,
badina be basie kwalimu;
idadaraidia na baine hesiriu,
bona basine boio ela bona hanaihanai.
12 Iehova Sabaota e, oi ese kara maoromaorodia taudia o tohodiamu,
taunimanima lalodia bona daradia o dibadiamu;
emu dava-abi idia latadiai mani baina itaia,
badina be egu ginikau gabuna na emu ai vada na atoa.
13 Ane avabia, Iehova ena;
Iehova ba imodaia!
Badina be e dabu taudia na ia ese vada e hamauridia,
kara dika taudia imadia amo.

14 Na vara dinana na
na uduguiraiamu;
sinagu ese e havaragu dinana na
ta ese basine hanamoa.
15 Hereva na tamagu dekena e laohaia, eto
“Natumu maruanena ta vada e vara”,
bena unu amo e hamoalea bada,
tauna na na uduguiraiamu.
16 Una tau na Iehova ese e ḡiḡia dobi, se bogaia hisi, hanuana
heḡereḡerena ai bainela;
daba ai taitai ta baine kamonai,
bona dina tubua ai dika harina ta.
17 Badina be sinagu bogana ai se alagu mase;
unu bema kara toma sinagu na egu gara ai bema lao,
bona bogana bema bada hanaihanai.
18 Dahaka dainai sinagu bogana amo na lasi,
hekwarahi bona lalo-hisihisi na mamidia,
bona egu mauri dinadia na hemarai ai na ha-orediamu?
Copyright information for `MEU