Jeremiah 21

Peroveta herevadia Ierusalem latanai

Ina na Iehova ena hereva, Ieremia enai e kau, King Sedekia ese Pasahuru Malkia bona hahelaḡa tauna Sefania Maaseia na ia dekena e siaidia lao negana ai. Idia eto, Iehova ba nanadaia ai daimai ai, badina be Nebukadresara, Babulono pavapavana, ese e tuari henimaimu; reana Iehova ese ena hoa karadia iboudiai heḡereḡeredia ai baine kara henimai, bona ai emai amo baine haloua.

Bena Ieremia ese e haere henidia, eto, Sedekia na ini ba hamaoroa toma, baoto, Iehova, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: A itaia, tuari ḡaudia imamui ai mimia, Babulono pavapavana bona Kaldea taudia, emui hanua maguna murimurinai e gegemui ahumu taudia, o tuarilai henidiamu ḡaudia, na baina laodia ahu, bona inaimui na ina hanua bogaraginai baina haheboudia. Lau sibogu ese baina tuari henumui mai imagu hetoi-rorona bona imagu goadana ida, badu ai bona daḡedaḡe ai bona badu-garagara bada-hereana ai. Bona ina hanua inoholaina taudia baina harahudia mase, taunimanima bona ubu-ubu ḡaudia danu; dai-hanai gorerena badana ta ese baine hamasedia. Iehova ma e tomamu: Una murinai lau ese Sedekia, Iuda pavapavana, bona ena hesiai taudia, bona ina hanua taudia hahidaosi dai-hanai gorerena bona dare bona doe amo bae roho mauri taudia, na Nebukadresara, Babulono pavapavana, bona adia inai taudia, edia mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia, imadia ai baina atodia. Ia ese dare matana amo baine aladia mase; basine bogadia hisi, basine kahudia nege, basine bogalaidia.

Bena ina bese taudia danu ba hamaorodia, baoto, Iehova na ini e gwau tomamu: A itaia, lau ese mauri dalana bona mase dalana na vairamui ai vada na atodia. Ina hanua lalonai baine noho tauna na dare bona doe bona dai-hanai gorerena amo baine mase; a baine raka lasi, sibona hari Kaldea taudia, e gegemui ahumu taudia, imadia ai baine heato, tauna na baine mauri; ena mauri na kwalimu ahuna ai bainela. 10 Iehova ma e tomamu: Badina be lau ese vairagu vada na ha-aukaia ina hanua enai, dika ihavarana totona, dia namo ihavarana; Babulono pavapavana imana ai baine heato, bena ia ese lahi amo baine doua.

Peroveta herevadia Iuda pavapavadia latadiai

11 Iuda pavapavana ena iduhu taudia ba hamaorodia, baoto, David iduhuna e, Iehova ena hereva ba kamonai! 12 Iehova ini e gwau tomamu:

Hahemaoro karadia ḡoevaḡoevadia na daba ai ba kara,
bona ena ḡau e henao tauna na ihahisihisina tauna imana amo ba hamauria;
egu badu ḡaraḡara na lahi heḡereḡerena ai baine lasi na garina,
bena baine ara, ta basine habodoa diba,
emui kara dikadia daidiai.

13 Koura inoholaina taumui e!
Taora nadi-ginina e!
A itaia, lau ese na inai henimuimu;
Iehova na e herevamu.
Umui na o tomamu:
Daika ese baine tuari henimai?
Daika ese emai noho gabudia lalodiai baine vareai?
14 Iehova na e tomamu:
Davamui baina henimui, emui kara anidia heḡereḡeredia;
ena uda ai lahi ta baina ha-araia,
bena ia heḡeḡe-madaina idoinai baine araia ore.
Copyright information for `MEU