Jeremiah 22

Iehova ini e gwau tomamu: Ba diho lao, Iuda pavapavana ena ruma baola, unuseni ai ina hereva ba gwauraia, baoto, Iuda pavapavana e, David teronona ai o helaimu tauna, Iehova ena hereva ba kamonai, oi bona emu hesiai taudia bona emu bese taudia, ini ikoukou lalodiai e raka vareaimu taudia, danu. Iehova ini e gwau tomamu: Hahemaoro goevaḡoevadia bona kara maoromaorodia ba kara; bona ena ḡau vada e henao tauna na ihahisihisina tauna imana amo ba hamauria. Idau tauna bona ihareha bona vabu na basio kara dika henidia bona basio daḡedaḡe henidia, bona asi ena kerere tauna rarana basio hahebubua ina gabu ai. Badina be ina hereva boma kamonai momokani, bena ina ruma ikoukoudia lalodiai pavapava haida, David teronona ai e helaimu taudia, na kariota ai bona hosi ai ḡuidia ai bae vareai, idia bona edia hesiai taudia bona edia bese taudia danu. A ini hereva nahuadia basio toho, lau na sibogu ladagu ai na gwau hamatamu, ina ruma na baine mia ḡaḡae. Badina be Iehova ese Iuda pavapavana ena ruma na ini e herevalaia tomamu:

Oi na Gilead na heto lauegu ai,
eiava Lebanon dorina na heto;
ḡau tamona, lau ese tano ḡaḡaena ai
bona hanua asi inoholaina ai baina halaomu.
Hahebua-tari taudia baina abidia heḡaeḡae, umui ihadikamui,
ta ta mai edia tuari ḡaudia;
bena idia ese emu sida audia ḡoeva-daedia bae hagaridia,
lahi ai bae tahodia kau.

Bese momo ese ina hanua badana bae rakaia hanai, bena ta ta ese dekena tauna dekena tauna bae nanadaidia, baeto, Dahaka dainai Iehova ese ina hanua bada-hereana na ini vada e kara henia toma? Bena idia na bae haere, baeto, Badina be idia ese Iehova, edia Dirava, ena taravatu e rakatania, dirava idaudia e toma henidia dihova bona isiaidia e lao heniva.

10 Mase tauna basio tailaia bona basio lalo-hisihisilaia,
a e raka ohomu tauna dainai ba tai badabada;
badina be ia na nega ta ai basine lou mai,
ena tano korikori basine itaia lou.

11 Badina be Iehova ese Salumu, Iuda pavapavana Iosia natuna, tamana Iosia gabuna ai e lohiava bena ina gabu amo e raka oho tauna, na ini e herevalaia tomamu: Ia na nega ta basine lou mai iniseni ai, 12 a heabi-mauri iḡuina ai vada e laohaia gabuna ai baine mase; ina tano na nega ta basine itaia lou.

13 Kara gageva-gageva amo ena ruma e haginiamu
bona ena atai daiutudia hahemaoro kererena amo danu,
bona ia dekena tauna na ena hesiai tauna ai e halaoamu asi ahuna,
bona ena ḡaukara davana se heniamu, tauna na
madi, ihabaina!
14 Ia na e tomu “Egu ruma badana auta baina haginia
mai atai daiutudia badadia”;
bena ia ese gaba-mauru haida e karamu,
bona habana na sida reireidia amo e ḡovaiamu,
bona muramura kakakaka-hereana amo e dahuamu.
15 Sida audia iḡaukaralaidia ai o hereamu dainai,
oi na o laloamu oi na pavapava ta a?
Oi tamamu na e anianiva, e inuinuva,
bona hahemaoro ḡoevaḡoevadia bona kara maoromaorodia e karava, ani?
Bena ienai namo e varava.
16 Ia ese oḡoḡami taudia bona e dabuva taudia edia gini-kau gabuna e hahemaorolaia,
bena vada e namo.
Iehova na e tomamu
“Ina na dia lau idibalaigu dalana a?”
17 A oi matamu ese ḡau ta se itaiamu,
bona lalomu ese ḡau ta se laloamu,
a o abi koikoi kohudia mo,
bona asi ena kerere tauna rarana ihahebubuna mo,
bona hahehisi bona daḡedaḡe karadia ikaradia mo.

18 Taunabunai, Iehova ese Iehoiakim, Iuda pavapavana Iosia natuna, na ini e herevalaia tomamu:

Basie tailaia, basieto
“Tadikakagu o!” eiava “Taihugu o!”
Basie rohea ahu, basieto
“Lohia o! ” eiava “Pavapava o! ”
19 Doniki igurina heḡereḡerena ai bae ḡuria;
bae veria lao, Ierusalem ikoukouna murimuridiai bae negea lao.

20 Lebanon ba dara dae, ba tai lolo,
gadomu ba habadaia Basan ai;
Abarimi amo ba tai,
badina be e ura henimuva taudia iboudiai vada e mase ore.
21 Emu noho namo ai na hereva henimu,
a oi oto “Basina kamonai”;
eregabemu negana amo emu kara na eneheto,
lau gadogu so kamonai henia.
22 Lai ese emu hereḡu taudia baine odadia oho,
bona e ura henimumu taudia na bae heabi mauri;
bena ba hemarai bona ba baia,
emu kara dika iboudiai daidiai.
23 Lebanon inoholaina taumu e,
sida audia bogaragidiai o nohomu;
hisihisi baine gugubamu negana ai,
hahine ena hekamonai hisidia na heheto,
emu ḡanaḡana na baine bada.
24 Iehova na e tomu, Lau na maurimu heḡereḡerena, ena be Konia, Iuda pavapavana Iehoiakim natuna, na lau imagu kwakikwakina vagivagina, egu toa ḡauna, imagu idibana ai, to bama kokimu oho, 25 emu mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia, o gari henidiamu taudia, imadia ai bama atomu; oibe, Nebukadresara, Babulono pavapavana, bona Kaldea taudia, i nadia ai danu. 26 Lau ese oi bona sinamu, e havaramu hahinena, na idau tano, lalonai so vara tanona, enai baina tahomu lao, unuseni ai vada ba mase. 27 A ilou-henina bae ura dikadika tanona na basie lou henia.

28 Ina tau Konia na e dadaraiamu ḡauna,
wo makohina, ta ese se ura heniamu ḡauna, a?
Dahaka dainai ia mai natuna ida vada e tahodia lao,
asi dibadia tanona ai vada e negedia?
29 Tano e, tano e, tano e,
Iehova ena hereva ba kamonai!
30 Iehova ini e gwau tomamu:
Ina tau ladana ba torea “asi natuna”;
ena mauri dinadia lalodiai namo basine abia.
Badina be ia garana ta basine namo,
David ena terono ai basine helai kau,
bona Iuda ai basine lohia lou.
Copyright information for `MEU