Jeremiah 25

Noho-hedoa laḡanidia hitu- ahui

Iehoiakim, Iuda pavapavana Iosia natuna, ena lohia laḡanina ihahanina ai (una na Nebukadresara, Babulono pavapavana, ena lohia laḡanina gini-gunana), hereva na Ieremia enai e kau, Iuda taudia iboudiai daidiai; bena Ieremia, peroveta tauna, ese una hereva na Iuda taudia iboudhi bona Ierusalem inoholaina taudia iboudiai e hamaorolaidia, eto: Laḡani ruahui-toi lalodiai, Iosia Amon, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihagwautatoina amo ema bona ina dina, Iehova ena hereva na egu ai vada e kau, bona vada na hereva henimui havara-havara to umui na asio kamonai. Asio kamonai, bona taiamui asio hakala, ena be Iehova ese ena peroveta hesiai taudia iboudiai na dekemui e siaidia havara-havara, eto, Iboumui ai ba helalo kerehai, ta ta emui dala dikadia bona emui kara dikadia amo ba raka oho; bena Iehova ese umui bona senemui nega gunadia amo ela bona hanaihanai vada e henimui tanona ai do ba noho; bona dirava idaudia vairadiai basiola, isiaidia basio lao heni bona basio toma henidia diho, bona imamui ḡaukaradia amo basio habadugu; bena lau ese basina hadikamui. Ḡau tamona (Iehova na e tomu), umui ese asio kamonai henigu, imamui ḡaukaradia amo ba habadugu totona, sibomui ihadikalaimui.

Taunabunai, Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Egu hereva asio abidia dae dainai, a itaia, lau ese mirigini kahana besedia iboudiai baina boiridia (Iehova na e tomu), bona Nebukadresara, Babulono pavapavana, egu hesiai tauna, danu baina boiria; ina tano mai inoholaina taudia ida, bona ini heḡeḡemadai besedia iboudiai danu, ihadikadia totona baina mailaidia; bena baina habuadia tari vaitani, hahegari bona si-dagu bona gwau-tora hanaihanai ḡaudia ai baina halaodia. 10 Ina danu, kiri bona moale reḡedia na idia edia amo baina abi oho, bona headava matamata tauna bona hahinena eredia danu, bona uit e idia patapata reḡedia bona lamepa diarina danu. 11 Ina tano idoinai na e ḡiḡia dobi bona e havahua ḡauna ai bainela, bona ini bese ese Babulono pavapavana isiaina bae ho heni, laḡani hitu-ahui lalodiai. 12 Bena laḡani hitu-ahui bae ore murinai, lau ese Babulono pavapavana bona una basileia, Kaldea tanona basileiana, na edia kara havara davana baina henidia, bona edia tano baina havahua ela bona hanaihanai. Iehova na e herevamu. 13 Una tano latanai vada na gwaurai herevadia iboudiai na anidia baina havara, ia ihadikana; ina buka ai e hetore, Ieremia ese basileia iboudiai ihadikadia e gwaurai guna ḡaudia iboudiai. 14 Badina be basileia momo bona pavapava badadia ese idia bae ḡuidia, edia hesiai taudia ai bae halaodia; bona lau ese baina hadava henidia, edia kara bona imadia ḡaukaradia heḡereḡeredia.

Badu keherena

15 Iehova, Israel Diravana, ese ini e hereva henigu toma, eto: Ina kehere, badu vine-ranuna keherena, na lau imagu amo avabia, bena dekedia baina siaimu lao basileiadia iboudiai na ba ha-inulaidia. 16 Idia na bae inu, bena bae raraga bona bae kavadia, bogaragidiai na siaiamu darena dainai.

17 Taunabunai, lau ese kehere na Iehova imana amo na abia, Iehova ese dekedia e siaigu lao basileiadia iboudiai na na ha-inulaidia; 18 Ierusalem bona Iuda hanuadia, bona pavapavana bona lohiana iboudiai danu; idia na gabu ḡaḡaena bona e vahu gabuna ai bona si-dagu bona heuduguirai ḡauna ai baela, ina dina ai heḡereḡerena; 19 Farao, Aigupto pavapavana, mai ena hesiai taudia bona ena lohia taudia bona ena orea taudia iboudiai ida danu; 20 bona idau bese taudia idia bogaragidiai e nohomu danu; bona Usu tanona pavapavana iboudiai, bona Filistia taudia edia tano pavapavana iboudiai (Askelono, Gasa, Ekron bona Asdod kwabukwabudia) danu; 21 bona Edom bona Moab bona Amono garana, 22 bona Turo pavapavana iboudiai bona Sidono pavapavana iboudiai bona davara unukahana konena pavapavadia danu; 23 bona Dedan, Tema, Busu, bona bagudia huidia e naudiamu taudia iboudiai, 24 bona Arabia pavapavadia iboudiai bona e headava hanai besedia tano ḡaḡaena ai e nohomu edia pavapava iboudiai danu; 25 bona Simiri, Elam, Media pavapavadia iboudiai, 26 bona mirigini kahana pavapavadia iboudiai, gabu daudaudia bona kahikahidia, murina murina amo, bona tanobada basileiadia iboudiai tano kopina idoinai latanai danu. Idia muridiai, Babulono pavapavana ese baine inua.

27 Bena ba hamaorodia, baoto, Iehova Sabaota, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Ba inua, ba kekero, ba mumuta, ba keto, basio tore isi lou, bogaragimui ai na siaia vasimu darena dainai.

28 Idia na basiema ura inuinu keherena na oi imamu amo bae abia, boma hamaorodia, boma toma, Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Vada ba inua! 29 Badina be lau ladagu e henemailaia hanuana lalonai dika ihavarana baina matamaia, bena dava iabina amo ba roho mauri a? Dava iabina amo basio roho mauri, badina be dare ta maina na gwauraiamu, tanobada inoholaina taudia iboudiai ihadikadia ḡauna. Iehova Sabaota na e herevamu.

30 Taunabunai, idia latadiai ba peroveta, ini hereva iboudiai ba gwaurai, baoto:

Iehova na atai amo baine ḡaba,
ena noho gabuna helaḡana amo ia gadona baine habadaia.
Baine ḡaba badabada, ena mamoe serina latanai;
baine lolo, vine huahuadia e moimoilaimu taudia na heheto,
tanobada inoholaina taudia iboudiai latadiai.
31 Reḡe na baine reḡe dae ela bona tanobada dokodia,
badina be Iehova na mai ena hahebade ta, basileia idau-idau latadiai;
ia ese taunimanima iboudiai be hahemaoro henidiamu,
bona kara dika taudia na dare amo baine aladia mase.
Iehova na e herevamu.
32 Iehova Sabaota iui e gwau tomamu:

A itaia, kara dika na e laomu,
basileia ta amo ela bona ma basileia ta;
lai gubana badana ta e toa matamamu,
tanobada daudaudia kahadia amo.
33 Una dina ai, Iehova ese baine aladia mase taudia na tanobada dokona amo ela bona ma tanobada dokona bae hesiriu. Ta ese basine rohedia ahu, ta ese basine haboudia, ta ese basine guridia; idia na boromakau taḡena heḡereḡerena ai baela, tano kopina ai.

34 Mamoe ireḡudia taudia, ba tai, ba tai lolololo!
Mamoe seridia biagudia, kahu ai ba hekui-hekui!
Badina be iala-masemui bona ihakarohomui dinadia vada e kau,
bena ba keto, mamoe mamaruanedia namo-hereadia na heheto.
35 Mamoe ireḡudia taudia edia komu gabuna ta basine mia,
mamoe seridia biagudia edia roho-mauri gabuna ta danu basine mia.
36 A hakala, mamoe ireḡudia taudia na e taimu,
mamoe seridia biagudia na e tai lolomu;
badina be Iehova ese edia rei gabudia e havahudiamu,
37 bona edia magu, edia maino gabudia, vada e habuadia tari,
Iehova ena badu ḡaraḡara dainai.
38 Leona na heto ia na ena komu gabuna amo vada e raka lasi,
badina be edia tano vada e vahu,
e hahisihisidiamu tauna ena dare dainai,
bona ena badu ḡaraḡara dainai.
Copyright information for `MEU