Jeremiah 34

Ieremia ese Sedekia e sisiba henia

A Nebukadresara, Babulono pavapavana, bona ena tuari oreana idoinai, bona tanobada basileiadia iboudiai, iena siahu henunai e nohova oreadia, bona bese idau-idau iboudiai, ese Ierusalem mai ena hanua iboudiai ida e tuari henidiava negana ai, Iehova ena hereva ta na Ieremia enai e kau, eto, Iehova, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Aola, Sedekia, Iuda pavapavana, ba hereva henia, baoto, Iehova ini e gwau tomamu: A itaia, ina hanua na Babulono pavapavana imana ai baina atoa; ia ese lahi amo baine doua. Oi na ia imana amo basio roho mauri; momokani, haida ese bae abimu mauri, bena ia imana ai bae atomu. Oi na Babulono pavapavana ida ba heroha heheni, ba hevaira heheni, bona ba hereva heheni; bena Babulono baola. Sedekia, Iuda pavapavana, e! Iehova ena hereva ba kamonai. Iehova ese ini e herevalaimu tomamu: Dare ai basio mase. Maino ai ba mase. Senemu, pavapava dagina ai e gunalaimu taudia, daidiai muramura mai bonadia e gabu heḡereḡerena ai, taunimanima ese muramura mai bonadia bae gabu oi daimu ai, bona oi daimu ai bae rohe ahu, baeto “Ḡauka e, ihabaimu!” Iehova na e tomu: Vada na hereva.

Bena peroveta tauna Ieremia ese ini hereva iboudiai na Sedekia, Iuda pavapavana, e hamaorolaia, Ierusalem ai, Babulono pavapavana ena tuari oreana ese Ierusalem bona Iuda hanuadia oredia iboudiai, Lakisi bona Aseka, dounu e tuari henidiava negana ai. Badina be hanua mai maḡudia dounu Iuda ai e miava be unu ruaosi mo.

Hesiai taudia iruhadia bona iḡui-loudia sivaraina

King Sedekia ese Ierusalem taudia iboudiai taravadia e atu, hekahu-nege herevadia e gwaurai henidia, murinai Iehova ena hereva ta na Ieremia enai e kau. E gwaurai henidia herevana binai: idia iboudiai ese edia hesiai taudia, Heberu taudia vada e ḡuidia bona isiaidia ilao-henidia taudia ai vada e halaodia taudia, tatau bona hahine, bae ruhadia nege; bena tau ta ese tadikakana Iuda tauna ta basine ḡuia, ena hesiai tauna ai basine halaoa. 10 Bena e kamonai, hanua lohiadia bona hanua taudia iboudiai ese taravatu vada e abia dae, iboudiai ese edia hesiai taudia, tatau eiava hahine, bae ruhadia nege, bena basie ḡuidia lou eto. Idia na e kamonai, e ruhadia nege. 11 A gabeamo idia na e kerehai, edia hesiai taudia mamaruanedia bona hahinedia, vada e ruhadia nege taudia, na ma e abidia lou, e ḡuidia, hesiai taudia ai ma e halaodia. 12 Bena Iehova ena hereva na Iehova ena amo Ieremia enai e kau, eto, 13 Iehova, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Senemui na Aigupto tanona amo bona iḡui rumana amo na hakaudia lasi negana ai lau ese taravadia na atu, nato 14 “Laḡani tauratoi dokodia ai, iboumui ai ese tadikakamui Heberu taudia vada o hoidia bena laḡani tauratoi lalodiai isiaimui vada e lao heni taudia, vada ba ruhadia nege; isiaimui ilao-henina amo ba ruhadia nege”. A senemui ese asie kamonai henigu bona asie hakala henigu. 15 Vanegai mo umui na o helalo kerehai, bena kara maoromaorona na lau vairagu ai vada o karaia, hekahu-nege o gwaurai hedinarai, ta ta dekena tauna dekena tauna ediai; bona lau vairagu ai o gwau hamata, lau ladagu e henemailaia dubuna lalonai. 16 A ma o kerehai lou, lau ladagu o hamiroa; iboumui ai emui hesiai taudia mamaruanedia bona hahinedia, edia ura heḡereḡerena ai vada o ruhadia nege taudia, ma o abidia lou, o ḡuidia, hesiai taudia ai ma o halaodia. 17 Taunabunai, Iehova ini e gwau tomamu: Asio kamonai henigu, hekahu-nege igwauraina ai, ta ta tadikakana tadikakana ediai, bona ta ta dekena tauna dekena tauna ediai; benaini, lau ese hekahu-nege na gwaurai henimuimu, dare bona dai-hanai gorerena bona doe na latamui ai na kahudia negemu, bona hahegari ḡauna ai baina halaomui tanobada basileiadia iboudiai ediai. 18 Bona egu taravatu e tataia utu bona edia gwauhamata, lau vairagu ai e gwauraia ḡauna, asie badinaia taudia na boromakau natuna, idia ese e utua parara bona kahana kahana padadia amo e rakaia hanai ḡauna, heḡereḡerena ai baina halaoa: 19 Iuda lohiadia, Ierusalem lohiadia, hesiai taudia, hahelaḡa taudia, bona hanua taudia, boromakau natuna kahana kahana padadia amo e raka hanai taudia iboudiai. 20 Bena lau ese inaidia imadia ai bona edia mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia imadia ai baina atodia. Tau-anidia masedia na atai manudia bona tanobada boromadia ese bae ani. 21 Bona Sedekia, Iuda pavapavana, bona ena lohia taudia, na lau ese inaidia imadia ai, bona edia mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia imadia ai, bona Babulono pavapavana ena tuari oreana, hari emui amo vada e raka oho oreana, imadia ai, baina atodia. 22 Iehova na e tomu: A itaia, lau baina haheḡani, bena ma baina loulaidia mai, ina hanua ma baema; bena idia ese bae tuari henia, bae abia, lahi amo bae doua. Iuda hanuadia na baina havahudia, asi unoholaidia bae mia.

Copyright information for `MEU