Jeremiah 40

Ieremia bona Gedalia

Nebusaradana, hegima oreana biaguna, ese Ieremia na auri gadeadia ai e ḡuia, Ierusalem ai bona Iuda ai e abidia mauri Babulono baine laohaidia totona taudia ida; bena Rama ai ma e ruhaia nege. Una murinai, ina hereva Iehova ena amo na Ieremia enai e kau. Hari hegima oreana biaguna ese Ieremia e abia, e hereva henia, eto, Iehova, emu Dirava, ese ina dika vada e gwauraia ina gabu latanai; Iehova ese anina vada e havaraia, ena hereva heḡereḡerena ai vada e karaia. Badina be umui na vada o kerere Iehova enai, bona ia gadona asio kamonai, una dainai ina kara na latamui ai vada e kau. A harihari, auri gadeadia na imamu amo na kokidia ohomu, na ruhamu nege, ina dina ai. Boma laloa lau ida Babulono baitala be namo, baitama lao, bena lau ese bama narimu namonamo. A boma laloa lau ida Babulono baitala na dia namo, basitama lao. A itaia, tano idoinai na vairamu ai; edena gabu ilao-henina o haeroamu namo bona maoro na unu baola. Bema ba-noho, Gedalia, Ahikama Safana natuna, Babulono pavapavana ese vada e duanaia Iuda hanuadia ikwaradia tauna ai bainela tauna, dekena ba lou lao, bena ia ida ba noho, taunimanima bogaragidiai; eiava, edena gabu ilao-henina o haeroamu namo na unu baola. Taunabunai, hegima oreana biaguna ese dala lakwana e henia, bona harihari ḡauna ta danu, bena e kahua nege. Bena Ieremia na Gedalia Ahikama dekena ela, Mispa ai, bena ia ida e nohova, una tano ai dounu nohodia taudia bogaragidiai.

Tano paka ai e nohova oreadia biagudia iboudiai bona edia orea taudia na e kamonai, Babulono pavapavana ese Gedalia Ahikama na tano ikwarana tauna ai vada e halaoa, bona tatau bona hahine mai natudia ida, una tano ogogami-herea taudia Babulono asie laohaidia, na iena hereḡu ai vada e atodia. Bena idia na Gedalia dekena ela, Mispa ai: Ismael Netania; Iohanan Karea; Seraia Tanahumete; Efai tau Netofa natuna mamaruanedia, bona Iesania, tau Maakata natuna maruanena; idia bona edia orea taudia danu. Bena Gedalia, Ahikama Safana natuna, ese idia bona edia orea taudia na e gwau henidia hamata, eto, Kaldea taudia isiaidia ilao-henina basio garilaia. Tano ai ba noho, Babulono pavapavana isiaina ba lao heni, bena vada ba namo. 10 Lau na Mispa ai baina noho, bena umui daimui ai Kaldea amo dekedai baema taudia vairadiai baina gini. A umui ese vine ranuna bona au-huahua bona dehoro ba habou, emui tohe ai ba baladia heni; bona vada o abi hanuadia ai ba noho. 11 Una heḡereḡerena ai, Iuda taudia iboudiai Moab ai bona Amono taudia bogaragidiai bona Edom ai bona tano haida ai e nohova na e kamonai, Babulono pavapavana ese kwabukwabudia vada e rakatanidia Iuda ai, bona Gedalia, Ahikama Safana natuna, vada e duanaia, idia ikwaradia tauna ai bainela; 12 bena Iuda taudia iboudiai na vada e luludia lao gabudia iboudiai amo ma e lou mai, Iuda tanona ema, Gedalia dekenai, Mispa ai. Bena idia ese vine ranuna bona au-huahua momo herea e habou.

Ismael ese Gedalia iala-masena dalana e tahua

13 Una negana ai lohanan Karea bona tano paka ai e nohova oreadia biagudia na Gedalia dekena ela, Mispa ai, 14 e hereva henia, eto, Oi mai dibamu Baalisi, Amono pavapavana, ese Ismael Netania vada e siaia mai oi iala-masemu totona a? A Gedalia Ahikama ese edia hereva se abia dae. 15 Bena Iohanan Karea ese Gedalia e hereva henia hehuni Mispa ai, eto, Mani ainala, Ismael Netania baina alaia mase, bena tau ta basine diba. Anina be dahaka ia ese oi baine alamu mase, bena Iuda taudia oi dekemu ai vada e hebou na bae heau karoho, bena Iuda kwabukwabudia bae mase ore? 16 A Gedalia Ahikama ese Iohanan Karea e haere henia, eto, Una na basio karaia, badina be Ismael o herevalaia koikoimu.

Copyright information for `MEU