Jeremiah 41

Hua ihahituna ai, Ismael, Netania Elisama natuna, pavapava iduhuna tauna bona hanua pavapavana ena heitatao tauna badana ta, na tatau gwauta ida Gedalia Ahikama dekena ema, Mispa ai. Bena Mispa ai e aniani hebouva lalonai, Ismael Netania bona hari tatau gwauta ia ida na e tore isi; bena idia ese Gedalia, Ahikama Safana natuna, Babulono pavapavana ese tano ikwarana tauna ai e halaoa tauna, na dare amo e tutua gwada, e alaia mase. Ismael ese Iuda taudia iboudiai Gedalia ida Mispa ai e nohova danu e aladia mase, bona Kaldea tuari taudia hahidaosi unuseni ai danu.

Gedalia iroromana dinana murina dinana ai, tau ta ese sivaraina do se kamonai negana ai, tatau taurahani-ahui na Sekem bona Silo bona Samaria amo ema. Auki-huidia vada e abi, edia dabua vada e dare, bona kopidia vada e gasidia. Idia ese flaoa boubou ḡaudia bona muramura mai bonadia e mailaidia, Iehova ena dubu ai bae herahialai totona. Bena Ismael Netania na Mispa amo e raka lasi mai taina ida, idia ihedavari-henidia totona. Idia ida e hedavari negana ai, ia ese e hamaorodia, eto, Gedalia Ahikama dekenai ba raka vareai. Bena hanua lalonai e raka vareai negana ai, Ismael Netania mai bamona ida ese e aladia mase, bena ranu habou gurina ta ai e tahodia dobi. A tatau gwauta idia bogaragidia amo-ese Ismaele hamaoroa, eto, Basio alamai mase, badina be ai na mai emai uit bona bali bona dehoro bona bada-ranuna, uma ai a huni. Taunabunai, ia ese kara e hadokoa, idia mai bamodia ida se aladia mase.

Hari ranu habou gurina, Ismael ese e aladia mase taudia tau-anidia na lalonai vada e tahodia dobi gurina, na guri badana, King Asa ese Baasa, Israel pavapavana, ena kwalimu ilao-ahuna totona e ḡeia ḡauna. Ismael Netania ese mase taudia tau-anidia amo e hahonua. 10 Bena Ismael ese taunimanima oredia Mispa ai na e abidia mauri, hanua pavapavana natuna hahinedia bona Mispa ai e nohova taudia kwabukwabudia iboudiai, Nebusaradana, hegima oreana biaguna, ese Gedalia Ahikama ena heregu ai e atodia taudia iboudiai. Ismael Netania ese e abidia mauri, bena e tore isi, Amono taudia dekediai bae hanai eto.

11 A Iohanan Karea bona orea biagudia iboudiai ia ida ese Ismael Netania ena kara dikadia iboudiai sivaraidia e kamorlai negana ai, 12 idia ese edia orea taudia iboudiai e abidia, Ismael Netania ituari-henina ela; bena gohu badana Gibeon ai badibadinai e lasia tao. 13 Bena Ismael ida ela taudia iboudiai ese Iohanan Karea bona orea biagudia iboudiai ia ida, e itadia negana ai na e moale. 14 Taunabunai, Ismael ese e abidia mauri Mispa amo e laohaidia taudia iboudiai na e raka lou, Iohanan Karea dekena e lou lao. 15 A Ismael Netania na Iohanan ena amo e roho mauri, tatau taurahani ida, bena Amono taudia dekedia ela.

16 Bena Ismael Netania ese Gedalia Ahikama e alaia mase murinai Mispa amo abi-mauridia ai e laohaidia taudia oredia iboudiai na Iohanan Karea bona orea biagudia iboudiai ia ida ese e abidia: tuari taudia, hahine, memero kekeni, bona hesiai taudia, lohanan ese Gibeon amo e hakaudia lou taudia. 17 Idia na ela, Gerutu Kimuhamu ai e noho, Betelehem kahana ai. Edia lalo-hadai be Aigupto baela eto, 18 Kaldea taudia daidiai; badina be e gari henidia, badina be Gedalia Ahikama, Babulono pavapavana ese tano ikwarana tauna ai e halaoa tauna, na Ismael Netania ese vada e alaia mase.

Copyright information for `MEU