Jeremiah 46

Peroveta herevadia Aigupto latanai

Iehova ena hereva na peroveta tauna Ieremia enai e kau, bese idauidau daidiai.

Aigupto herevana, Farao Neko, Aigupto pavapavana, ena tuari oreana dainai; Karakemisi ai e taruhava, Eufrate sulavaina isena ai, bena Nebukadresara, Babulono pavapavana, ese e hadarerea, Iehoiakim, Iuda pavapavana Iosia natuna, ena lohia laḡanina ihahanina lalonai.

Keme aurina bona kesi avabi hata,
tuari baola!
Hosi kohudia a kwatu;
hosi-gui taumui e, a gui!
Ta ta ena gabu ena gabu ai ba gini,
mai emui auri kwara ḡaudia ida;
emui io ba hakimore-kimoredia,
emui auri hahedokidia ba hedokilai!
Iehova na e tomu,
Dahaka dainai vada na itaia?
Kudoudia vada e hetaha,
vada e raka lou.
Edia tuari taudia vada e darere,
vada e heau haraga-haraga;
asie roha murimu,
gari na gabu iboudiai.
Apisi na Aigupto taudia edia dirava ta, ita-itana na boromakau maruanena na heto.

Heau haraḡa taudia na asi heau mauri dibadia,
tuari tauna na asi roho mauri dibana;
mirigini kahana ai, Eufrate sinavaina badibadinai,
vada e hetutuhi, vada e hekida diho.

Ina be daika, Nilo sinavaina na heto e daemu,
abatadia e lasimu sinavaidia na heheto?
Aigupto na e daemu, Nilo sinavaina na heto,
abatadia e lasimu sinavaidia na heheto.
Ia eto, Aina tore isi, tanobada baina habubunia,
hanua badadia baina habuadia tari,
mai inoholaidia taudia ida.
Hosi e, a heau vaira!
Kariota e, a heau lalo-dika!
Tuari taudia na bae raka lasi,
Etiopia bona Put taudia, mai kesidia,
Lud taudia, peva ai mai diudia.
10 Una dina na Ḡaubada Iehova Sabaota ena dina,
dika davana ihenina dinana,
inaina davadia baine henidia totona.
Dare ese baine anidia, bogana baine kunu,
raradia baine inu lalo-dika.
Badina be Ḡaubada Iehova Sabaota ese boubou karana e karaiamu,
mirigini kahana tanona ai, Eufrate sinavaina badibadinai.
11 Aigupto hane-ulato rami-hebouna e!
Gilead baola, dahudahu muramurana bavabia.
Muramura momo o gaukaralaidia kava,
a asi ihanamomu dalana ta.
12 Bese idau-idau ese emu hemarai sivaraina vada e kamonai,
tanobada na emu tai ai vada eme honu.
Badina be tuari tauna ta na tuari tauna ma ta ida e hetata heheni,
bena raruosi e keto bou.
13 Iehova ese peroveta tauna Ieremia e hereva henia, Nebukadresara, Babulono pavapavana, ese Aigupto tanona ituari-henina bainema herevana, eto:

14 Aigupto ai ba herevalaia, Migdol ai ba gwauraia,
Memefisi ai bona Tapanese ai ba gwauraia hedinarai;
baoto “Ba gini hata, ba hegaegae,
badina be dare ena ala-ala ese baine hahegegemu dae”.
15 Dahaka dainai Apisi vada e heau?
Dahaka dainai emu boromakau maruanena na se gini?
Badina be Iehova ese e doria dobi dainai.
16 Emu hutuma na e hetutuhi, e keto,
e hereva heheni, eto
“A tore isi, eda bese korikori bona eda vara tanona baita lou henidia,
daḡedaḡe tauna ena dare dainai”.
17 Farao, Aigupto pavapavana, ladana ba hatoa
“Hereva momo tauna, nega e reaiamu tauna”.

18 Pavapava badana, ladana Iehova Sabaota, na e tomu:
Lau na maurimu heḡereḡerena, ta bainema,
Taboro ororona ororo badadia bogaragidiai na heto,
bona Karamele ororona, davara badibadinai, na heto.
19 Aigupto inoholaina taumui e!
Emui abikau kohudia ba habou hegaegae,
dauhai bae laohaimui dainai.
Badina be Memefisi baine vahu,
hanua ahutuna ai bainela, asi inoholaina ta.

20 Aigupto na boromakau hahinena matamatana mai hairaina,
a kahuhu ta mirigini kahana amo na ia latanai vada e kau.
21 Ena tuari taudia, e vatudia taudia, na
boromakau natudia, ubu-ubu ḡaudia, na heheto,
ia bogaraginai.
Oibe, vada e kerehai, vada e heau hebou, asie gini,
badina be edia hahehisi dinana na ediai vada e kau,
edia dava-abi negana.
22 Ia reḡena na gaigai e rau ohomu reḡena na heto,
badina be ia inaina na mai goadadia ida e raka e maimu;
idia na mai iradia ida ia ihadikana totona e mai nu,
au e hagaridiamu taudia na heheto.
23 Iehova na e tomu:
Ena be ena uda na basie tuia hanai diba, to bae segaia;
badina be idia na hutuma herea, kwadi edia hutuma e hereadiamu,
ta basine duahidia diba.
24 Aigupto hane-ulatona na bae hahemaraia,
mirigini kahana amo baema besena imadia ai bae atoa.
25 Iehova Sabaota, Israel Diravana, eto: A itaia, Amon, Tebe diravana, bona Farao, bona Aigupto tanona mai diravana bona pavapavana iboudiai ida, edia dika davadia baina henidia, Farao latanai bona ia e abidadama heniamu taudia latadiai. 26 Edia mauri iabi-ohona dalana e tahuamu taudia imadia ai baina atodia, Nebukadresara, Babulono pavapavana, bona ena lohia taudia imadia ai. Gabeamo Aigupto na bae noholaia, nega gunadia ai heḡereḡerena. Iehova na e herevamu.

27 Egu hesiai tauna Iakob e, basio gari!
Israel e, kudoumu basine hetaha!
A itaia, dauha amo baina hamaurimu,
bona garamu danu iḡui ai e nohomu tanodia amo baina hamauridia.
Iakob baine lou, asi reḡeregena baine laḡa ani,
bona ta ese basine hagaria.
28 Iehova na e tomu:
Egu hesiai tauna Iakob e, basio gari!
Badina be lau na oi ida.
Bese iboudiai baina ha-oredia vaitani,
hari dekedia na lulumu lao besedia;
a oi na basina ha-oremu vaitani.
Dika davana korikorina baina henimu;
momokani, matamu ihakanina basina reaia.
Copyright information for `MEU