Jeremiah 50

Peroveta herevana Babulono latanai

Ina na Iehova ena hereva, peroveta tauna Ieremia uduna amo e gwauraia, Babulono latanai, Kaldea taudia edia tano latanai.

Bese bogaragidiai ba gwauraia bona ba herevalaia hedinarai;
pepe ta ba duduia isi, ba herevalaia hedinarai.
Basio hunia, baoto:
Babulono vada e abia,
Bel vada e hahemaraia,
Merodak
Bel bona Merodak na Babulono taudia edia dirava.
vada e baia.
Ena dirava laulaudia vada e hahemaraidia,
ena kaivakuku vada e baia.
Badina be mirigini kahana amo bese ta vada ema, ia ihadikana; una bese ese ena tano baine havahua, tau ta ese basine noholaia; taunimanima bona ubu-ubu ḡaudia na bae heau karoho.

Iehova na e tomu, Unu dinadia ai bona una nega ai, Israel bona Iuda taudia bae hegogo, mai taidia ida baema, Iehova, edia Dirava, bae tahua. Siona dalana bae henanadailaia, bae vaira henia, baeto, Aoma, Iehova ida baita hegwauhamata heheni, baine hesiriu hanaihanai gwauhamatana, ta ese basine laloa boio ḡaina.

Egu bese taudia na boio mamoedia; ireḡudia taudia ese vada hakaudia kerere, ororo ai vada e harakadia siri; ororo badana amo ela bona ororo maraḡina vada ela, edia maḡu vada e reaia. E davaridia taudia iboudiai ese e ha-oredia; inaidia eto, Ai na asi emai kerere, badina be idia ese Iehova, edia noho gabuna korikorina, Iehova, senedia edia helaro, vada e kara dika helua.

Babulono bogaragina amo ba heau lao, Kaldea taudia edia tano ba rakatania, nani mamaruanedia na edia seri matana ai e rakamu na heto. Badina be lau ese bese badadia mirigini kahana amo na hatoredia isimu, Babulono ihadikana totona na hakaudia laomu. Idia ese bae tuari henia, bena unu amo ia na baine hahedarere. Edia hakore na tuari mai dibana tauna na heto, dia imana kavakava se lou maimu. 10 Kaldea tanona bae dadihaia; enai bae dadidadi taudia iboudiai ese kohu bae abi doroka-doroka. Iehova na e herevamu.

11 Lau ahugu idadina taumui e!
Ena be ba moale, ena be ba heaḡi,
ena be ba lebulebu boromakau hahinena matamatana rei gabuna ai na heto,
eiava ba tubebe hosi mamaruanedia na heheto,
12 to sinamui na bae hahemaraia vaitani,
e havaramui hahinena sivaraina baine dika.
A itaia, ia na bese gini-gabena ai bainela,
bese idau-idau bogaragidiai;
tano ḡaḡaena ai bainela,
kaukauna bona deḡedeḡena rahu.
13 Iehova ena badu dainai ta ese basine noholaia,
ia na baine vahu vaitani;
Babulono bae rakaia hanai taudia na bae hoa mai garidia ida,
bona bae si dagu, ia berona iboudiai daidiai.
14 Emui peva o maremu taumui iboumui ai,
Babulono ba tuari henia, ba ginia heḡeḡe;
ba tarakia, emui diba bae ore na basio laloa,
badina be ia ese Iehova vada e kara dika henia.
15 Ba loloa heḡeḡe,
ia na vada e baia;
ena gabu aukadia vada e makohi,
ena maḡu vada eme heḡiḡi dobi.
Badina be Iehova ena dava-heni binai:
ena dika davana ba henia;
ia e karava heḡereḡerena ai ba kara henia.
16 Hadohado tauna na Babulono amo ba negea daure,
bona taboro negana ai uit e utuamu tauna danu;
hahehisi tauna ena dare dainai
iboudiai ese edia bese korikori taudia bae lou henidia
bona iboudiai na edia tano korikori bae heau lao.
17 Israel na leona ese vada e luludia karoho mamoena ta. Guna Asuria pavapavana ese e ania, ma harihari, ina nega dokona ai, Nebukadresara, Babulono pavapavana, ese ia turiana e kwarurudia. 18 Taunabunai, Iehova Sabaota, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: A itaia, Babulono pava- ! pavana bona ena tano na edia dika davadia ba henidiamu, Asuria pavapavana ena dika davana na henia heḡereḡerena. 19 Israel na ena rei gabuna baina henia lou; ia na Karamele ai bona Basan ai baine aniani, bona Efraim ororodia ai bona Gilead ai bogana baine kunu. 20 Iehova na e tomu: Unu dinadia ai bona una nega ai, kara havara bae tahua Israel ai, to asi ḡauna; bona kara dika bae tahua Iuda ai, to basie davaria; badina be kwabukwabudia, baina rakatanidia taudia, na edia dika baina gwau tao.

21 Merataimi tanona ba tuari henia,
bona Pekodo inoholaina taudia danu.
Iehova na e tomu: Bavala-ala,
ba habuadia tari vaitani,
vada na haganilaimui karadia iboudiai na ba kara.
22 Tuari reḡedia na tano ai e reḡemu,
bona hahebua-tari badana danu.
23 Tanobada idoinai ibotalaina lavuna,
madi, vada e utua gari, vada e hamakohia.
Babulono madi ihabaina!
Ia na hahegari ḡauna ai vada ela,
bese idau-idau bogaragidiai.
24 Babulono e! Idoa na otoa, oi iabimu totona;
bena na idoamu, to asi dibamu.
E davarimu bona e abimu,
badina be Iehova o tuari henia.
25 Iehova ese ena tuari ḡaudia ihaboudia rumana vada e kehoa,
ena badu tuari ḡaudia vada e abidia lasi;
badina be Ḡaubada Iehova Sabaota na mai ena ḡaukara ta,
Kaldea taudia edia tano ai baine karaia.
26 Kaha iboudiai amo ba tuari henia;
ena roge ba kehodia;
ba hasenua, uit senudia na heheto,
ba habuaia tari vaitani,
ienai sisisisina taina basine mia.
27 Ena boromakau mamaruanedia iboudiai na bavaladia mase,
iala-masedia gabuna ai do bae diho.
Madi, ihabaidia! Badina be edia dina vada e kau,
edia dika davana iabina negana vada e kau.
28 A hakala, idia na e heaumu, Babulono tanona amo e roho maurimu; Siona ai Iehova, eda Dirava, ena dava-heni, ena dubu idavalaina, na bae gwauraia hedinarai.

29 Peva taudia a boiridia, peva e maremu taudia iboudiai, Babulono ihadikana totona. Ba taruhaia hegeḡe; tau ta basine roho mauri. Ena kara davadia ba henia, ena kara iboudiai heḡereḡeredia ai ba kara henia; badina be mai heagina ida Iehova, Israel ena Helaḡa Diravana, na vada e hare henia. 30 Taunabunai, ena eregabe taudia na ena ariara ai bae hekida diho, bona ena tuari taudia iboudiai na bae habuadia tari una dina ai. Iehova na e herevamu.

31 Ḡaubada Iehova Sabaota na e tomu:
Heaḡi taumu e! A itaia, lau na oi inaimu;
badina be emu dina vada e kau,
emu dika davana baina henimu negana vada e gini dae.
32 Heaḡi tauna na baine hetutuhi, baine hekida diho,
asi tauna ta ese baine hatorea isi.
Lau ese lahi ta baina ha-araia ena hanua iboudiai lalodiai;
ia e ḡeḡea madaimu ḡaudia iboudiai na baine aradia ore.

33 Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Israel taudia na e hahisidiamu, bona Iuda taudia danu idia ida; e abidia mauri taudia iboudiai ese vada e dogodia tao tarika-tarika, ikahu-riegedia asie uramu. 34 Ihamauridia Diravana na mai goadana; ia ladana na Iehova Sabaota. Ia ese edia gini-kau gabuna baine herevalaia, bena tanobada na laḡani baine henia, a Babulono inoholaina taudia na hekwarahi baine henidia.

35 Iehova na e tomu:
Dare ta Kaldea taudia latadiai,
bona Babulono inoholaina taudia latadiai,
bona ena lohia bona ena aonega taudia latadiai baine kau.
36 Dare ta bagu-haoro taudia latadiai baine kau,
kavakava taudia ai bae hahelao helaoreana.
Dare ta ena tuari taudia latadiai baine kau,
baine habuadia tari helaoreana.
37 Dare ta ena hosi bona ena kariota latadiai,
bona bese idaudia edia tuari taudia iboudiai
ia lalonai e nohomu na latadiai baine kau,
hahine ai bae hahelao helaoreana.
Dare ta ena taḡa idoinai latanai baine kau,
bae dadihaia helaoreana.
38 Medu na ena ranu gabudia ai basine diho,
bena bae kororo.
Badina be ia na dirava idau-idau laulaudia tanona,
bona kaivakuku na e lalodia badamu.
39 Taunabunai, uda boromadia bona uda sisiadia na Babulono ai bae noho hebou, bona kokokoko danu ia lalonai bae noho; tau ta ese basine noholaia ela bona hanaihanai, uru iboudiai lalodiai tau ta ese basine noho henia. 40 Dirava ese Sodoma bona Gomora bona edia hetabira hanuadia na e habuadia tari negana heḡereḡerena ai, unuheto tau ta na unuseni ai basine noho, bona taunimanima natuna ta ese basine noho henia. Iehova na e herevamu.

41 A itaia, bese ta mirigini kahana amo e maimu,
basileia badana ta bona pavapava hutuma na
tanobada dokodia amo e tore isimu.
42 Idia ese peva bona io e abi kaumu;
idia na mai daḡedagedia, asi hebogahisidia.
Idia reḡedia na davara guruna na heto;
idia na hosi ai e guimu;
edia tuari ḡaudia na e abi kaumu,
oi Babulono kekenimu, ihadikamu totona.

43 Babulono pavapavana ese haridia e kamonai,
bena imana e hedabarai;
hisi ese e gugubaia,
hahine ena hekamonai hisina na heto.

44 A itaia, leona na mamoe maḡuna aukana ihadikana totona Ioridane udana amo e daemu na heto, lau ese iena amo baina haheaudia oho; bona baina abia hidi tauna na ia ikwarana tauna ai baina halaoa. Badina be daika na lau heḡereḡeregu? Daika ese baine boirigu? Edena mamoe ireḡudia tauna na lau vairagu ai baine gini diba? 45 Taunabunai, Iehova ena lalo-hadai, Babulono ihadikana totona vada e haeroa, bona ena ura, Kaldea taudia edia tano ihadikana totona vada e laloa, na ba kamonai. Momokani, mamoe maraḡidia na edia mamoe serina amo bae dabuidia lao; momokani, edia magu mamoedia na bae gari taku, ediai vada e vara ḡauna dainai. 46 Babulono iabina reḡena dainai tanobada baine heude-heude, bona ena taitai na bese iboudiai bogaragidiai bae kamonai.

Copyright information for `MEU