Jeremiah 52

Ierusalem e darere

Sedekia e lohia matama negana ai, ena mauri laḡanidia na ruahui-ta; ena lohia laḡanidia Ierusalem ai na gwauta-ta. Sinana ladana na Hamutala, Ieremia, tau Libna, natuna. Ia na Iehova vairanai e kara havara, Iehoiakim ena kara iboudiai heḡereḡeredia ma e kara. Momokani, Iehova ena badu dainai Ierusalem bona Iuda edia dika na e bada e laova ela bona ia vairana amo e negedia daure.

Bena Sedekia ese Babulono pavapavana e gwau edeede henia.
Ena lohia laḡanina ihataurahani-tana ai, hua ihagwautana dinana ihagwautana lalonai, Nebukadresara, Babulono pavapavana, na ena tuari oreana idoinai ida Ierusalem ihadikana ema, e koua hegeḡe bona tano e larebaia heḡeḡe. Taunabunai, hanua e koua heḡeḡe ela bona King Sedekia ena lohia laḡanina ihagwauta-tana. Bena hua ihahanina dinana ihataurahani-tana ai, hanua lalonai doe vada e bada herea, bona tano idoinai taunimanima na asi adia. Una negana ai, hanua maguna e hamaurua. Ena be Kaldea taudia na hanua vada e koua heḡeḡe, to tuari taudia iboudiai na hanuaboi ai e heau, magu ruaosi padadia ikoukouna amo, hanua pavapavana ena uma-uma badibadinai; bena Araba kahana ela. A Kaldea taudia edia tuari oreana ese hanua pavapavana na e gavaia, ela bona Ieriko taorana ai Sedekia e lasia tao; bena ena tuari oreana idoinai na iena amo e karoho rohoroho. Bena idia ese hanua pavapavana e abia mauri, Babulono pavapavana dekena e laohaia, Ribla ai, Hamat tanona ai. Ia ese e revaia. 10 Bena Sedekia natuna mamaruanedia na ia vairanai e aladia mase; bona Iuda lohiadia iboudiai danu Ribla ai e aladia mase. 11 Ia ese danu Sedekia matana e hakepuludia, auri gadeadia amo e ḡuia. Bena Babulono pavapavana ese Babulono e laohaia, unuseni ai dibura rumana ai e koua ela bona ena mase dinana.

luda e abia mauri

12 Hua iha-imana dinana ihahituna ai (una na King Nebukadresara, Babulono pavapavana, ena lohia laḡanina ihagwauta-taurahani-tana ai), Nebusaradana, hegima oreana biaguna, Babulono pavapavana ena hesiai tauna ta, na Ierusalem ai e raka vareai. 13 Bena ia ese Iehova ena dubu bona pavapava ena ruma bona Ierusalem rumadia iboudiai e doudia; ruma badadia iboudiai e doudia vaitani. 14 Bena Kaldea tuari oreana taudia iboudiai, hegima oreana biaguna ida ema taudia, ese Ierusalem heḡeḡemadai maḡudia iboudiai e hahegigidia dobi. 15 Bena ogoḡami dikadika taudia haida, bona hanua taudia kwabukwabudia dounu hanua ai e nohova, bona Babulono pavapavana enai e heau hanai taudia, bona ima karakara dibaka taudia oredia, na Nebusaradana, hegima oreana biaguna, ese e ḡuidia, bena dauha e laohaidia. 16 A Nebusaradana, hegima oreana biaguna, ese ogoḡami dikadika taudia haida e rakatanidia, vine imeadia ireḡudia bona tano iruana taudia ai baela.

17 Auri labora-labora au-tubuadia Iehova ena dubu ai, bona rerue bona auri labora-labora nauna badana Iehova ena dubu ai, na Kaldea taudia ese e hamakohidia, bena auri labora-laborana idoinai na e laohaia Babulono. 18 Bona uro bona gaga bona lamepa ihaḡoevadia ḡaudia, bona nau, bona muramura mai bonadia urodia, bona auri labora-labora ḡaudia, kara helagadia ai e ḡaukaralaiva ḡaudia, na iboudiai e laohai; 19 bona bia bona gida keberedia bona dihu bona uro, bona lamepa patadia, bona muramura mai bonadia urodia, bona udu-ahudia keheredia.Gold ḡaudia bonasilver ḡaudia na hari hegima oreana biaguna ese e laohai. 20 Hari au-tubua ruaosi, bona nau badana, bona boromakau mamaruanedia laulaudia gwauta-ruaosi, auri labora-labora amo e kara bona nau badana henunai e ato ḡaudia, bona rerue, hanua pavapavana Solomon ese e kara Iehova ena dubu ena, auri labora-labora idia lalodiai metauna na asi ihahetohona. 21 Hari au-tubuadia ta ena lata na kiubit gwauta-taurahani; ena kuboro-heḡeḡe na kiubit gwauta-rua; kopina udunana na ima-kwakikwaki hani e haheboudia udunana heḡereḡerena; ia na auri kuborona lalona kohua. 22 Ia latanai na kwarana ikorona, auri labora-labora ḡauna; hari kwarana ikorona ta ena lata na kiubit ima; bona reke-hetomana bona rimono huahuadia laulaudia, iboudiai na auri laboralabora amo e kara, na auri au-tubua kwarana ikorona ḡauna e gegelaia. Au-tubua iharuana danu unuheto, mai ena rimono huahuadia laulaudia. 23 Rimono huahuadia laulaudia na taurahanita-ahui tauratoi ohena ohena ai; rimono huahuadia laulaudia reke-hetomana e geḡelaia iboudiai na sinahu-ta.

24 Bena hari hegima oreana biaguna ese hahelaḡa tauna badana Seraia, bona hahelaḡa tauna iharuana Sefania, bona dubu iduarana inaridia taudia tatoiosi, e abidia. 25 Hanua amo danu tuari oreana biaguna ta bona hanua pavapavana ena kaunsil taudia hahitu hanua lalonai e davaridia na e abidia; bona tuari biaguna ena toretore tauna, ena ḡaukara be tano taudia ihagaudia, bona tano taudia tauratoi-ahui hanua lalonai e davaridia danu, 26 Nebusaradana, hegima oreana biaguna, ese e abidia, Babulono pavapavana dekena e laohaidia Ribla ai. 27 Bena Babulono pavapavana ese e rahudia mamase, Ribla ai, Hamat tanona ai, e aladia mase. Taunabunai, Iuda taudia na e ḡuidia, edia tano amo e abidia oho, dauha e laohaidia.

28 Nebukadresara ese iḡuidia ai e laohaidia taudia ihagaudia bini: laḡani ihahituna ai, Iuda taudia daha-toi ruahui-toi; 29 Nebukadresara ena lohia laḡanina ihagwauta-taurahanina a ai, ia ese taunimanima sinahu-taurahani toi-ahui rua Ierusalem amo iḡuidia ai e laohaidia; 30 bona Nebukadresara ena lohia laḡanina iharuahui-toina ai, Nebusaradana, hegima oreana biaguna, ese Iuda taudia sinahu-hitu hari-ahui ima na iḡuidia ai e laohaidia; e laohaidia taudia iboudiai na daha-hani sinahu-tauratoi.

Iehoiakini e ruhaia nege

31 Iehoiakini, Iuda pavapavana, ena iḡui ai e nohova laḡanina ihatoiahuihituna ai, hua ihagwauta-ruana dinana iharuahui-imana ai, Evil-merodak, Babulono pavapavana, e lohia matama. Bena ena lohia laḡanina gini-gunana ai ia ese Iehoiakini, Iuda pavapavana, e hagagaia isi, dibura rumana amo e hakaua lasi; 32 ia ese e hereva namo henia, bona helai ḡauna hereana e henia, pavapava iboudiai ia ida Babulono ai e nohova daediai. 33 Taunabunai, Iehoiakini na ena dibura ruma dabuadia e doki oho. Una murinai ena mauri dinadia iboudiai lalodiai ia na hanua pavapavana ena pata ai e aniani hanaihanaiava; 34 bona hanua pavapavana ese ahuna e henia, dina ta ta amo, ena mauri dinadia iboudiai lalodiai, ela bona ena mase dinana. mi dikadika taudia haida, bona hanua taudia kwabukwabudia dounu hanua ai e nohova, bona Babulono pavapavana enai e heau hanai taudia, bona ima karakara dibaka taudia o

Copyright information for `MEU