Job 10

Egu mauri na inai heniamu,
egu maumau herevadia baina gwaurai hedinarai;
mai laumagu iditana ida baina hereva.
Dirava baina hereva henia, bainato, Basio revagu mase;
ba hadibagu, dahaka dainai o tuari henigumu.
Oi na o laloamu daḡedaḡe be namo a?
Imamu ese e kara ḡaudia na o dadaraidiamu
bona kara dika taudia edia ura na o abi daemu a?
Oi matamu na hidio a?
Taunimanima ese e itamu heḡereḡerena o itamu a?
Emu dina na taunimanima edia dina,
bona emu laḡani na taunimanima edia laḡani heḡereḡeredia a?
Una dainai reana egu kara havara o tahuamu,
egu kara dika o tahua malaka-malakamu;
ḡau tamona oi dibamu lau na asi egu kerere;
bona dibamu, ta ese oi imamu ai basine harohogu mauri diba.
Oi imamu ese e karagu, bona oromagu e henigu;
a harihari lalomu o halouamu bona o alagumu.
A laloa tao, oi ese raro amo o karagu;
ḡahu ai ma ba halaogu a?
10 O seigu, rata ranuka-ranuka na heto,
ma o hahetarigu, rata hetarina na heto, ani?
11 Kopi bona hidio amo o ḡovagu;
bona turia bona varovaro amo tau-anigu o ha-aukaia.
12 Mauri vada o henigu, vada o lalokau henigu danu;
emu hereḡu ese laumagu vada e balaia heni.
13 Ḡau tamona, ini ḡau na lalomu ai o huni;
lau dibagu emu lalo-hadai na iniheto.
14 Bama kara dika, oi ese nahuagu boma tohoa,
bona egu kara dika amo basioma ruhagu nege.
15 Bama kara havara, madi ihabaigu!
Bama kara namo, basinama igo isi diba;
badina be hemarai ese e hahonugumu,
bona egu hisihisi na haeroamu.
16 Sibogu bama heabi isi, oi ese boma havagu, leona na heto,
bona hoa karadia ma boma kara, lau ihadikagu;
17 ihabadelaigu taudia boma haginidia lou, lau ihadikagu;
emu badu na latagu ai ma boma habadaia,
bona tuari oreadia matamatadia boma mailaidia,
lau ihadikagu totona.
18 Dahaka dainai sinagu bogana amo o abigu lasi?
Mata ta do se itagu negana ai bama mase vada namo.
19 Mauri mamina basinama abia,
a boga amo maoromaoro guri bema laohaigu,
hari vada namo.
20 Egu mauri dinadia na dia hoho ani?
Basio haraivagu, tauhalo taina baina davaria,
21 basina rakatania diba gabuna do basina lao henia negana ai;
ia na tano vabura-vaburana, dibura masemase gabuna;
22 ia na tano vabura-vaburana, asi oromana,
ena diari na dibura na heto.
Copyright information for `MEU