Job 11

Sofara ena hereva

Bena Sofara, tau Naamata na e haere, eto:

Hereva momo davadia basie gwaurai a?
Hereva momo tauna na maorona bae gwaurai a?
Emu hereva momo ese taunimanima edia hereva na bae lao ahu a?
Gonaḡona herevadia ba gwaurai negana ai, ta ese basine hahemaraimu a?
Badina be oi na o tomu: Na abi daemu herevadia na goḡoeva-ḡoḡoeva,
bona lau danu name ḡoevaḡoeva, Dirava vairanai.
Dirava bema hereva bema namo;
ia bibinana bema hapapaia, bema hereva henimu,
aonega hehunidia bema herevalai henimu;
badina be ena lalo-parara na herea.
Ba diba, Dirava ese dava oiemu amo e abiamu na maraḡi,
emu dika davana korikorina na bada.

Dirava ena dobu ḡaudia ba davaridia diba a?
Siahu-idoinai Diravana ena siahu dokona ba davaria diba a?
Ia na guba daenai: ede ba kara toma?
Ia na mase gabuna henunai: ede ba diba toma?
Ena lata ese tanobada ena e hereaiamu;
ena lababa ese davara ena e hereaiamu.
10 Bema baine raka hanai, tau ta baine dabaia tao,
bena baine hahemaoro henia,
daika ese baine laoa ahu?
11 Asi edia namo taudia na ia dibana;
kara havara baine itaia negana ai, ia ese basine haeroa a?
12 Uda donikina ese natuna baine havaraia taunimanima,
una negana ai kavakava tauna na baine aonega.
13 Lalomu boma hamaoromaoroa,
imamu boma dudui isi henia.
14 Kara havara bema imamu ai, ba negea daure;
bona kara dika na emu kalaga ai basine mia.
15 Bena momokani vairamu asi bebeka-bebekana ai ba gaga isi;
ba noho namonamo, basio gari.
16 Emu hisihisi na ba laloa nege;
eiava ba laloa tao, vada e aru oho ranuna na heto.
17 Emu mauri na baine diari, dina diarina baine hereaia;
ena dibura na daba heḡereḡerena ai bainela.
18 Ba heabidadama, badina be helaro na mia;
hereḡu ba davaria, bena laḡamu bavania mai namomu ida.
19 Ba hekure, ta ese basine hagarimu;
hutuma ese bae noimu, emu hahenamo iabina totona.
20 A kara dika taudia na matadia bae valahu-valahu;
roho-mauri daladia iboudiai na ediai bae boio,
edia helaro tamona be laḡadia bae ore.
Copyright information for `MEU