Job 17

Laumagu eme daure, egu dina vada e ore;
ara vada e heḡaeḡae, egu.
Momokani, ḡonaḡona taudia ese e ḡeḡegu ahumu; matagu ese edia hahebadu karadia e itamu.

Gwauhamata davana lau daigu ai na sibomu emu bavatoa;
daika ese gwauhamata davana baine heni lau daigu ai?
Badina be lalodia vada o koudia, basie lalo parara;
una dainai oi ese ba laodia ahu, basie kwalimu.
Turana e habadelaidiamu, edia kohu kahana iabina, taudia na
natudia matadia do bae valahu-valahu.

Ia ese taunimanima edia gwaurai-gwaurai herevana ai vada e halaogu;
taunimartima ese vairagu ai e kanudi-kanudiraigumu.
Matagu vada e valahu-valahu, lalo-hisihisi dainai;
taugu regena iboudiai na laulau na heto.
Kara maoromaoro taudia ese e itaiamu, bena e gari takumu;
bona asi ena kerere tauna sibona lalona e haḡaraḡaraiamu,
kara dika taudia latadiai.
A kara maoromaoro tauna na ena dala ai e raka balahenimu.
bona ima ḡoevaḡoeva tauna ena goada na e bada e laomu.
10 A umui iboumui ai, a lou aoma;
umui bogaragimui ai aonega tauna ta basina davaria.
11 Egu dina vada e lao bubuni, egu lalo-hadai vada e heḡiḡi rohoroho,
bona lalogu ena ura danu.
12 Idia ese hanuaboi na dina ai e halaoamu,
bona dibura ai e tomu “Diari na kahikahi”.
13 Bema mase gabuna baina tahua, egu ruma ai baina halaoa,
eiava dibura ai egu geda baina lahaia,
14 bema guri baina hereva henia, bainato “Oi na lau tamagu”,
bona uloulo baina hamaoroa, bainato “Oi na lau sinagu” eiava “Lau taihugu”;
15 bena egu helaro na edeseni ai?
Egu helaro na daika ese baine itaia?
16 Mase ikoukoudia lalodiai baine diho a?
Ḡahu ai baia diho hebou a?
Copyright information for `MEU