Job 18

Bildad ena hereva iharuana

Bena Bildad, tau Suhi, na e haere, eto:

Hereva ba tahudia ela bona edena nega ai?
A haeroa; bena ai baia hereva.
Dahaka dainai boroma ai o halaomaimu?
Dahaka dainai ai na kakavakava oi vairamu ai?
Oi, sibomu badu ai lalomu o gugubaiamu taumu,
tanobada bae dadaraia oi daimu ai,
eiava nadi-gini na ena gabu amo baine heraḡa oho a?

Momokani, kara dika tauna ena diari vada e bodo,
ena lahi hururuna na se diarimu.
Ena kalaga ai diari vada e dibura,
ena lamepa ia daenai vada e bodo.
Iena goada daḡadia vada e hakwadogidia,
ia sibona ena lalo-hata ese e hahekwakwanaiamu.
Badina be ia sibona aena ese huo ai e hakaua vareaimu,
moru-gurina helaoahuna latanai e moi kaumu.
Rikiriki ese ae-geduna e abiamu,
idoa ese e idoaiamu.
10 Ibodi-kwanauna na tano ai e huniamu, ia ihahekwakwanaina;
rikiriki na dala ai e atoamu, ia iabina.
11 Hahegari ḡaudia ese e hagariamu, kaha iboudiai;
bona ae-geduna ai e hahavaiamu.
12 Ena goada na hitolo ese e hamamanoamu;
hahehisi na e heḡaeḡaemu, ia ihahekwakwanaina.
13 Gorere ese ia kopina e ha-oreamu;
mase gorerena gini-gunana ese ia tau-anina regena e ha-oremu.
14 Ia ese e abidadama heniamu kalagana amo e veria lasimu,
hahegari pavapavana dekena e laohaiamu.
15 Idau taunimanimadia na ena kalaga ai e nohomu,
teio
“Teio” be nadi ta ladana, Heiene gado ai. E aramu, hena bonana dika-hereana e daemu, taunimanima e hamasediamu. Ladana English gado ai na “sulphur”.
nadidia na ena noho gabuna latanai e morumu.
16 Ia ramuna e kaukaumu henu ai,
bona atai ai ia rigina e kakoromu.
17 Ia ilalolaina na tanobada ai e boiomu,
bona ia ladana na hanua ariarana ai se hedinaraimu.
18 oiari amo e doria lasi dibura ai,
bona tanobada amo e lulua lasi.
19 Ia na asi natuna bona asi garana ena bese taudia bogaragidiai,
bona e nohova gabuna ai ta se nohomu.
20 Lahara kahana taudia ese ena dina e lalagalaiamu,
bona laurabada kahana taudia na gari ese e butudia taomu.
21 Momokani, Dirava asie matauraiamu taudia edia noho gabudia na unuheto;
asi dibana Dirava tauna ena gabu na unuheto.
Copyright information for `MEU