Job 24

Dahaka dainai Siahu-idoinai Diravana ese hahemaoro negadia se badinadiamu?
Dahaka dainai ia e dibaiamu taudia ese iena dina asie itadiamu?
Taunimanima ese tano hetoadia e abidia ohomu;
mamoe seridia e dadidiamu, bena rei gabudia ai e reḡudiamu.
Idia ese ihareha ena doniki e hakaua ohomu,
bona vabu ena boromakau maruanena e abiamu, gwauhamatadavana.
Idia ese ogoḡami taudia na dala amo e doridia sirimu;
tanobada ena ogoḡami taudia iboudiai na e komumu.
A itaia, uda donikidia tano ḡaḡaena ai na heheto
raka lasimu, edia ḡaukara e laomu;
tano ḡaḡaena ai damudia e tahumu,
natudia adia.
Uma ai adia aniani e habouamu,
bona kara dika tauna ena vine imeana ai vine momorudiae gogomu.
Hanuaboi idoinai ḡaḡaedia mo e hekuremu, asi dabuadia;
keru negana ai idia na asi edia hetaru.
Ororo ai medu ese e aladiamu;
asi edia hemetai gabudia dainai idia na nadi-gini metaidia ai e raki taomu.
(Haida ese ihareha na itorena hahine kemena amo e dadiamu,
bona ogoḡami tauna natuna maragina e abiamu, gwauhamata davana.)
10 Ḡaḡaedia mo e loaloamu, asi dabuadia;
mai hitolodia ida uit iḡuidia e huamu;
11 kara dika tauna ena olive imeana ai idia ese dehoro e karaiamu;
vine imoilaidia gabuna ai vine e moidiamu, ḡau tamona ranu e masediamu.
12 Hanua badana lalona amo e masemu taudia edia ḡanaḡana e daemu,
bona e haberodia taudia lalodia ese idurudia e tailaiamu,
a Dirava ese edia noinoi se abi daemu.

13 Haida ese diari e inai heniamu,
dalana na asi dibadia, bona asie rakalaiamu.
14 Roroma tauna na dibura ai e tore isimu,
ogoḡami taudia bona hitolo taudia iala-masedia totona;
bona hanuaboi ai ia na henao tauna na heto.
15 Heuda-hanai tauna ese mairumairu e nariamu,
e tomu “Mata ta ese basine itagu”;
ia ese vairana danu e ha-idauamu.
16 Dibura ai ruma e darediamu,
dina ai sibodia e hekou ahumu,
diari na asi dibadia.
17 Malokihi na edia daba ai e halaoamu;
malokihi ena hahegari ḡaudia ida e heturamu.

18 Umui na o tomamu, Abata ese e laohaidia haraḡamu,
idia ahudia vada e hadikaia tanobada ai;
vine imoilaidia tauna ta ese edia vine uneadia basine lao henidia.
19 Geaka-geaka bona gesegese negadia ai ranu parakana na e dodomu;
mase gabuna ese danu kara dika taudia na unu e karadia tomamu.
20 Hanua ariaradia ese e lalodia boiomu,
idia ladadia na ta se lalodia taomu;
taunabunai, kara dika na e kwaidumu, au na heto.

21 Gabani hahinena, asi natuna, ana aniani ai e heubumu;
bona vabu na asie kara namo heniamu.
22 Ḡau tamona, Dirava ese goada taudia edia mauri na ena siahu amo e hadaudaumu;
asi edia helaro negadia ai e tore isimu.
23 Noho namo e henidiamu, edia imuda ai e laomu;
edia dala ia ese e itadia taomu.
24 Nega sisina mo e heabi isimu, bena e pukimu;
idia na e maraimu bona e kakoromu, ḡau iboudiai heḡereḡeredia;
idia na e heutu ohomu, uit adadia heḡereḡeredia.
25 Bema dia unuheto, daika ese koikoi tauna ai baine halaogu?
daika ese baine hahedinaraia egu hereva na asi anina?
Copyright information for `MEU