Job 27

Iobu ma e haroro lou, eto:

Ahugu korikorirta e abia ohomu Diravana,
Siahu-idoinai, lalogu e ha-iditaiamu, Diravana e maurimu heḡereḡerena,
Laḡagu na lalogu ai doini e miamu
bona Dirava ena lauma na udu-baubaugu matudia lalodiai doini e nohomu ai.
Lau udugu bibinadia na koikoi herevadia basie gwaurai,
bona malagu na koikoi daladia basine herevalai.
Lau basinato umui na mamaoro, lasi ona lasi vaitani;
harihari ela bona baina mase, egu lalo-maoromaoro basina negea.
Egu kara maoromaoro na dogoa taomu, basina kahua nege;
lalogu ese se gwau henigumu egu mauri dinadia ta dainai.

Inaigu na kara dika taudia heḡereḡeredia ai bainela,
bona e inai henigumu tauna na kara gageva-gageva taudia heḡereḡeredia ai bainela.
Badina be Dirava se matauraiamu tauna ena helaro be dahaka,
Dirava ese e negea dauremu bona ena mauri e abia ohomu negana ai?
Hekwarahi na ienai baine kau negana ai na
Dirava ese ena taitai baine kamonai a?
10 Siahu-idoinai Diravana na baine moalelaia, a?
Nega iboudiai Dirava na baine hahanea, a?
11 Dirava imana haridia baina hadibalaimui;
Siahu-idoinai Diravana enai e miamu ḡaudia na basina hunidia.
12 Umui iboumui ai ese vada o itaia, ani;
bena dahaka dainai vada o kavakava vaitani?

13 Ina na kara dika tauna ahuna, Dirava ena amo;
bona dagedaḡe taudia ahudia, Siahu-idoinai Diravana ena amo:
14 natuna bema hoho, to idia na dare ena;
ia natuna veridia na bae hitolo.
15 Iena mase murinai e maurimu taudia na dai-hanai gorerena ese e hamasediamu,
bona vabudia ese taidia asie taimu.
16 Ena besilver baine hasenua, gahu na heto,
bona dabua baine haboudia, raro na heto,
17 to baine haboudia ḡaudia na kara maoromaoro taudia ese bae hahedokilaidia,
bona asi edia kerere taudia esesilver na bae haria.
18 E haginiamu rumana na magera valavalana na heto,
eiava gima tauna e haginiamu kalagana na heto.
19 E hekure dihomu mai taḡana ida, a nega ta ma unu basine karaia toma;
e nogamu negana ai na ena taḡa vada lasihia.
20 Hahegari ese e lasia taomu, abata na heto;
hanuaboi ai koehirihiri ese e odaia ohomu.
21 Laurabada ese e odaia isimu, bena vada lasihia;
ena gabu amo e odaia ohomu.
22 E hohoamu, se bogaia hisimu;
bena ena siahu amo e heau ohomu, bona e heau lalodikamu.
23 Ia ese imana e poupou heniamu,
bona ena gabu amo e si dagu heniamu.
Copyright information for `MEU