Job 28

Momokani,silver na mai gurina,
bonagold na mai ihaḡoevana gabuna;
auri nd ano lalona amo e abiamu,
bona auri labora-labora na nadi ihavevena ai e davariamu.
Taunimanima ese dibura e hadokoamu,
bona daudau masemase gabudia ai e hetahumu;
auri nadidia na vabura ai bona dibura masemase ai e tahumu.
Koura ai guri e ḡeidiamu,
taunimanima edia noho gabudia na daudau.
Laolao taudia ese e lalodia boiomu;
dahu ai e tua dobimu, e ḡelomu, e hedave laomu, e hedave maimu.
Tanobada kopina amo aniani e abiamu,
a lalona na lahi ese e haveveamu.
Ena nadi na sapairo gabudia;
ena ḡahu nagold .

Una dala na vamu e animu manuna ta ese se dibaia,
bona bogibada matana ese se itaia.
E heaḡimu boromadia ese asie moia tao,
bona leona ese se rakaia hanai.

Taunimanima imadia na nadi-gini aukana ai e dau kau,
bona ororo na badidia amo e ḡiḡidia dobi.
10 Nadi badadia ai dadaira e ḡeidia;
matadia ese ḡau hereadia iboudiai e itadiamu.
11 Sinavai na e koudia ahumu, bena asie manodia urumu,
bona hehuni ḡauna na diari ai e veria lasimu.

12 Aonega na edeseni ai bae davaria?
Lalo-parara gabuna be edena?
13 Taunimanima na ilao-henina dalana asi dibadia;
mauri taudia edia tano ai asie davariamu.
14 Dobu gabuna na e tomu “Ia na dia lau lalogu ai”,
bona davara na e tomu “Ia na dia lau dekegu ai”.
15 Gold amo basita hoia diba,
bona davana nasilver amo basita hahetohoa diba.
16 Ofirigold -na amo davana basita karaia diba,
eiava onuku eiava sapairo nadidia amo.
17 Gold eiavaglass ida basita haheḡereḡeredia diba,
bonagold heraheradia namo-hereadia amo basita hoia diba.
18 Ramoto bona gabisi basita herevalaidia;
aonega davana ese peninimi nadidia davadia e hereadiamu.
19 Etiopia ena topasio
“Sapairo”, “ramoto”, “gabisi”, “peninimi” bona “topasio” a herahera nadidia haida iadadia.
na ia ida asie heḡereḡere,
bona davana nagold goevaḡoevana ai basita gwauraia diba.

20 Benaini, aonega na ede amo e maimu?
Bona lalo-parara gabuna be edeseni ai?
21 Ia na mauri ḡaudia iboudiai matadia amo e hehunimu,
bona atai manudia edia amo danu.
22 Dobu masemase gabuna aneruna bona Mase na e tomu
“Ia harina taina na taiamai amo vada a kamonai Iahulahu”.

23 Dirava na ilao-henina dalana dibana,
bona gabuna danu dibana.
24 Badina be tanobada dokodia e roho henidiamu,
bona ḡau iboudiai guba henunai na e itadiamu.
25 Lai ena goada e henia
bona ranu e hahetohodia negana ai,
26 medu taravana e atua
bona guba rahurahu kevaruna dalana e lailaia negana ai,
27 ia ese e itaia bona e gwauraia hedinarai;
e haginia bona e dibaia vaitani.
28 Ia ese taunimanima e hamaorodia, eto:
A itaia, Ḡaubada igari-henina, una na aonega;
bona kara dika irakatanina, una na lalo-parara.
Copyright information for `MEU