Job 29

Bena Iobu ma e haroro, eto:

Hua gunadia ai, Dirava ese e gimagu dinadia ai,
na nohova heḡereḡerena ai bama noho bema namo.
Una negana ai iena lamepa ese kwaragu e hadiaria,
bona ena diari ai dibura lalona amo na raka hanai.
Egu goada dinadia ai na nohova heḡereḡerena ai bama noho bema namo;
una negana ai Dirava ena hetura na egu kalaga latanai e miava,
bona Siahu-idoinai Diravana ese e bamoguva,
bona natugu na dekegu ai e nohova;
una negana ai aegu vataḡadia na rata amo e huridia,
bona dehoro na sinavai na heheto nadi-gini amo e aru lasi.
Hanua ikoukouna na lao henia
bona hanua ariarana ai egu helai gabuna na abia hata negadia ai,
eregabe taudia ese e itagu, bena e raka oho,
bona tatau burukadia na e tore isi, e gini;
pavapava danu asie hereva,
bona ududia na imadia amo e koudia;
10 lohia na asi reḡereḡedia,
bona maladia na ududia atai maodia ai e kape dae.

11 Taia ese e kamonai negana ai, e hanamogu;
mata ese e itaia negana ai na e hamomokania;
12 badina be ogoḡami tauna e tai negana ai na hamauria;
ihareha danu, asi iduruna negana ai na hamauria.
13 Masena vada e kahira-kahira tauna ese e hanamogu,
bona vabu ese lalona ai moale anedia e abi lau daigu ai.
14 Kara maoromaoro na hahedokilaia, ia ese e hadabualaigu;
egu hahemaoro ḡoevaḡoevana na hahedoki dabuana bona kwara dabuana na heheto.
15 Lau na matakepulu tauna matana,
bona ae-hedairike tauna aena.
16 Lau na ogoḡami tauna tamana,
bona asi dibagu tauna sivaraina na tahua.
17 Kara gageva-gageva tauna dodomana na hakwaidudia,
bena damuna na isena amo e moru.
18 Bena na laloa, nato: Egu ruma ai baina mase,
bona egu mauri dinadia baina hahohodia, miri na heto.
19 Ramugu na e hatamu, ranu e davariamu;
bona hunu na rigigu ai e dihomu, hanuaboi idoinai.
20 Hairaigu na e matamatamu
bona egu peva e matamata hanaihanaimu imagu ai.
21 Taunimanima ese e hakala heniguva, bona e henariva;
asi reḡereḡedia egu hahealo e nariava.
22 Lau na hereva murinai idia na asi reḡereḡedia;
egu hereva na latadiai e kau.
23 Idia ese e narigu, medu bema naria na heto;
ududia e haḡadia, medu gabedia negadia heḡereḡeredia.
24 Edia daradara negadia ai na kiri amo na hagoadadia,
bona vairagu diarina na idia ese asie habodoa.
25 Edia dala na abia hidi, edia lohia tauna ai nala;
hekara pavapava na ena tuari taudia bogaragidiai e nohomu heḡereḡerena ai na nohova,
eiava taitai taudia e hamarumarudiamu tauna na heto.
Copyright information for `MEU