Job 30

A harihari idia ese e hevasehalaigumu,
uru gabena taudia ese.
Tamadia na bama dadaraidia;
egu sisia ida egu seri ireḡudia ai basinama halaodia.
Idia imadia goadadia amo bama abia ḡauna namona be dahaka?
Edia goada vada e ore.
E dabumu bona e hitolodia dikadikamu dainai,
idia ese tano kaukauna na tano ḡaḡaena ai e ḡauaiamu.
Idia ese doe anianidia bona au raudia e abidiamu,
bona lagwa ramudia e ḡeidiamu.
Taunimanima bogaragidia amo e luludia lasimu;
muridia amo e lolomu, henao tauna murina amo bema lolo na heto.
Ororo dadairadia ai e nohomu,
bona tano koupadia ai bona nadi-gini kohuadia ai.
Uda ai e ḡoumu,
bona au ginigini henudiai e hetabira boumu.
Kavakava besena, mai harina dikana;
tano amo vada e havadia lasi.

A harihari lau na edia ane ḡauna ai vada nala;
edia gwaurai-gwaurai herevana ai vada e halaogu.
10 Idia ese e ihi-ihiraigumu, asie raka henigu kahimu;
vairagu ai e kanudi bagubagumu.
11 Dirava ese egu peva maorana vada e ruhaia bona vada e hahemaraigu dainai,
lau vairagu ai idia ese edia haheauka vada e negea daure.
12 Idibagu kahana ai hearuru taudia na e tore isimu, e lulugu lasimu;
edia hahebua-tari daladia amo e ala-ala henigumu.
13 Idia ese egu lao dalana e hadikaiamu;
ihadikagu karadia e goadalaimu,
ta ese se laodia ahumu.
14 E ḡiḡia dobi maḡuna amo bema didi vareai na heto idia na e maimu:
maḡu e heḡiḡi dobimu ai idia na e aru e maimu.
15 Hahegari na latagu ai e kaumu;
egu momokani e lulua ohomu, lai ese bema hodaia oho na heto;
egu noho namo na e pukimu, ori na heto.

16 Harihari lalogu na hisihisi ese e gugubaiamu,
hisihisi dinadia ese vada e abigu;
17 hanuaboi ai turiagu e hisihisimu,
e gugubagumu hisidia na asie dokomu.
18 Mai daḡedaḡena ida egu dabua e dabaia taomu;
e ḡuigumu, aiogu mukona na heto.
19 Dirava ese vada e tahogu dobi, kopukopu lalonai;
lau na ḡahu bona kahu heḡereḡeredia ai vada nala.
20 Lau na boi henimumu, to so haere henigumu;
na ginimu, to so itagumu.
21 Lau inaigu ai vada ola,
oi imamu goadana amo vada o daḡedaḡe henigu.
22 O abigu isimu lai latanai, egu gui ḡauna ai o halaoamu;
lai gubana reḡena ai o tahogu isi tahogu isimu.
23 Oibe, lau dibagu oi ese ba hamasegu;
bona mauri taudia iboudiai edia vada o gwauraia hidi rumana ba siaigu lao.

24 Tau ta ese vada e heḡiḡi dobi rumana senuna amo imana basine toia roro a?
Ena hisihisi ai basine boiboi, ta ese baine durua helaoreana, a?
25 Ena dina vada e dika tauna taina asina tai a?
Lalogu na se hisihisi ogoḡami taudia daidiai a?
26 A namo na tahuava negana ai, dika na egu ai e kau;
bona diari na nariava negana ai, dibura na e kau.
27 Lalogu na e hekwarahimu, se laḡa animu;
hisihisi dinadia ese e davarigumu.
28 Kopigu vada e hakoremaia, to dia dina ese;
hebou ai na tore isimu, na tai henidiamu, bae kahagu.
29 Lau na uda sisiadia tadikakadia,
bona kokokoko turadia.
30 Kopigu koremana e hevaka ohomu,
bona turiagu na e araia morumorumu.
31 Egu gitara reḡena na rohe-ahu reḡena ai e laomu,
bona egu ivilikou reḡena na taitai taudia gadodia ai e laomu.
Copyright information for `MEU