Job 36

Elihu ese hereva haida ma e gwaurai, eto:

Nega sisina ba haheauka henigu, bena baina hadibamu,
badina be hereva sisina do baina gwauraia Dirava ladana ai.
Egu diba na dauha amo aina mailaia,
bona ikaragu Diravana ena kara maoromaoro baina gwauraia.
Badina be momokani egu hereva na dia kokoikoi;
e diba ḡoeva-daemu tauna na dekemu ai.

A itaia, Dirava na mai goadana; ia ese ta se dadaraiamu;
aonega ai danu ena goada na herea.
Kara dika taudia edia mauri na ia ese se hadaudaumu;
a hisihisi taudia na ahudia korikori e henidiamu.
Ia matana na kara maoromaoro taudia edia amo se roha murimu;
a pavapava ida terono ai e hahelaidia hanaihanaimu,
bona e imodaidiamu.
Auri gadeadia ai bema ḡuidia,
eiava hisihisi ese bema idoadia;
bena ia ese edia kara bema hahedinarai henidia,
edia kerere bona edia heagi karadia danu.
10 Ia ese taiadia e hakiraradiamu, ena hahediba herevadia bae kamonai totona,
bona e haḡanidiamu, edia kara dika bae rakatanidia.
11 Bema bae kamonai henia bona isiaina bae lao heni,
edia dina bae haḡuḡurudia mai ima lalo anidia ida,
bona edia laḡani danu mai moaledia ida.
12 A bema basie kamonai, idia na dare ai bae hamasedia;
edia lalo-duhu ai bae mase.

13 Lalodia ai Dirava asie matauraiamu taudia ese badu e ubuamu;
e ḡuidiamu negana ai hekaha asie boiboilaiamu.
14 Idia na eregabedia ai e masemu;
edia mauri na hemarai ai e oremu.
15 Ia ese hisihisi taudia na ihahisihisidia amo e hamauridiamu,
bona hahedika daladia amo taiadia e hakiraradiamu.
16 Ia ese lalomu ianina ai hisihisi amo e hakaumu lasi,
lababana bada gabuna ai, gabu heidi-rorona;
bona emu aniani patana ai digara ḡaudia eme hedabara.

17 A kara dika taudia ihahemaoro-henidia ese lalomu e hahonuamu;
hahemaoro bona kara maoromaoro mo o laloamu.
18 Nahuamu ba tohoa, badu ese baine dibaḡanimu bena ba ḡonaḡona na garina;
bona ba heita, dava badana ese basine hakaumu kerere.
19 Emu taitai ese hisihisi amo baine hamaurimu diba,
eiava emu goada idoinai ese, a?
20 Dibura basio laroa bada,
badina be dibura ai taunimanima na edia gabu amo e heabi ohomu.
21 Nahuamu ba tohoa, kara havara basio haḡerea;
badina be oi ese ina na vada o abia hidi, a hisihisi na vada o dadaraia.
22 A itaia, Dirava ena siahu na herea-dae;
hahediba tauna ia heḡereḡerena be daika?
23 Daika ese ena dala vada e gwaurai henia,
eiava daika baineto “Vada o kerere”.

24 Ena ḡaukara i'imodaina ba laloa tao,
taunimanima ese vada e anelaiamu ḡauna
25 Taunimanima iboudiai ese vada e raraia;
taunimanima ese dauha amo e itaiamu.
26 A itaia, Dirava na herea, ita na asi dibada ia;
ena laḡani na ede hohodia basita tahua diba.
27 Badina be ranu varahudia na e veri daemu,
bena ena ori lalona amo medu e hadihoamu;
28 guba amo e dihomu,
taunimanima latadiai e diho badabadamu.
29 Tau ta ese ori e hepiu rohorohomu daladia mai dibana a?
Eiava iena kalaga gurudia mai dibana a?
30 A itaia, ena ninoa e idia roromu,
ororo doridia e ḡovadia ahumu;
31 badina be ini amo ia ese taunimanima besedia na e hahemaoro henidiamu,
bona adia aniani e henidia badabadamu.
32 Kevaru na imana ai e abiamu;
e haḡaniamu, edena gabu ai baine tubu.
33 Ena guba rahurahu ese ia harina e piuamu;
ia ese kara dika e heturia-rikilaiamu mai baduna ida.
Copyright information for `MEU