Job 38

Iehova ese Iobu e haere henia

Bena Iehova ese Iobu e haere henia, koe-hirihiri lalona amo, eto:

Ina na daika ese hereva asi anidia amo
hahealo herevadia e hadiburadiamu?
Emu rami ba hekasilaia, tau karakara na heto;
baina nanadaimu, bena ba haere henigu.

Lau ese tanobada badidia na atodia negana ai oi na edeseni ai?
Bema mai dibamu, vada ba hamaorogu.
Daika ese ena lata bona ena lababa e gwaurai?
Oi mai dibamu a?
Eiava daika ese e hahetohoa?
Daba hisiudia na ane e abi hebou
bona Dirava natuna loḡora na mai moaledia idia e lolo bou negana ai,
ia badina hidaosi na dahaka ai e heholo,
bona daika ese ena daiguni nadina e atoa?

Daika ese davara iduaradia e koudia,
ena vara gabuna amo e aru lasi negana ai?
Una negana ai lau ese ori na kara, ena hahedoki ḡauna;
bona dibura badana na havaraia, ena hetaru dabuana.
10 Ia hetoana vada na gwaurai henia,
bona maḡuna bona iduarana na kara;
11 nato: Baoma bona ini gabu ai, basio hanai;
iniseni ai emu hurehure mai heaḡidia ida bae doko.

12 Emu vara dinana amo daba vada o haḡania,
bona daba e reremu gabuna vada o hadibaia,
13 ia ese tanobada digidia baine abi, dabua ramina na heto,
bona kara dika taudia baine petadia lasi, a?
14 Ia na e idaumu, raro na toa ikarana ḡauna henunai e idaumu na heto;
e muramuraia, dabua na heto.
15 Diari na kara dika taudia se henidiamu,
bona heaḡi taudia imadia na e hakwaidudiamu.

16 Davara ena lohilohi-dae gabudia ai vada o vareai,
eiava dobu gabudia ai vada o raka, a?
17 Mase iduaradia vada e haheitalaimu,
eiava dibura masemase ikoukoudia vada o itadia, a?
18 Tanobada dokodia iboudiai mai dibamu a?
Bema ina idoinai dibamu, a gwauraia hedinarai.

19 Diari ena noho gabuna dalana be edena?
Dibura gabuna be edeseni ai?
20 Ba laohaia ela bona ena hetoa,
bona ena noho gabuna daladia ba davaridia, a?
21 Oi dibamu, badina be una negana ai o vara;
emu mauri dinadia na hoho.

22 Snow e habouamu gabudia ai vada o vareai,
eiava medu-hetari e habouamu gabudia vada o itadia, a?
23 Unu na vada na abidia hegaeḡae, dika baine vara negana ena,
heatu bona tuari dinana ena.
24 Diari ede amo e piua rohoroho e maimu bona una gabu ilao-henina dalana be edena?
Laurabada na edena gabu amo tanobada e toa henia rohorohomu?
25 Daika ese medu ranuna ena aru lao dadairana e geiamu?
Haita ena dala daika ese e karaiamu?
26 Tau ta ese se noholaiamu tanona latanai ia ese medu e hadihoamu,
tano ḡaḡaena asi inoholaina latanai;
27 tano ḡaḡaena, tano deḡedegena-rahu, e hanamoamu,
bona rei na tano amo e hatubuamu, ani?

28 Medu na mai ihavarana a?
Daika ese hunu e havaraia?
29 Ice na daika bogana amo e vara?
hunu-hetari na daika ese e havaraia?
30 Ranu vada e auka, nadi na heto;
bona gadobada kopina naice ai ela.
31 Kima iḡuilaidia na mai dibamu,
eiava Kesili na ba ruhaia diba, a?
32 Masaroto ba hakaudia lasi, ta ta ena nega ena nega ai,
eiava Asa
Kima; Kesili; Masaroto; Asa. Ini na hisiu haida iadadia, Heberu gado ai.
mai natuna ida ba hakaudia, a?
33 Guba taravatudia na mai dibamu a?
Tanobada ai taravadia bavatu diba a?

34 Gadomu ba habadaia diba, dagadaga ba boi henidia,
ranu momo ese baine habubunimu totona, a?
35 Kevaru lahidia ba siaidia lao diba, bena baela,
bae hamaoromu baeto “Ai bini”, a?
36 Daika ese aonega na ori ai vada e atoa,
bona lalo-parara na ninoa vada e henidia?
37 Daika mai aonegana ori baine duahidia diba?
Bona guba ranudia ikoulaidia daika ese baine ha-evaia,
38 gahu na kopukopu ai e laomu
bona tano na e hemane boumu negana ai?

39 Leona ana vamu oi ese bavala henidia,
eiava leona natudia bogadia ba hakunudia diba,
40 idia na edia kohua lalodiai e rakimu
eiava edia komu gabudia ai e banimu negana ai, a?
41 Mukou na daika ese ana e heniamu,
ia natuna ese Dirava e tai heniamu bona mai hitolodia ida e loaloamu negadia ai?
Copyright information for `MEU