Job 39

Ororo nanidia edia mara negadia na dibamu a?
Dia hahinedia edia mara ai o itadia taomu a?
Edia rogorogo huadia iduahidia
bona edia mara negadia,
e hekuremu, e maramu,
natudia e abidiamu, negadia na dibamu a?
Natudia tau-anidia e lomu, bena tano paka ai e bada oho bada ohomu;
idia na e raka ohomu, sinadia asie lou henidiamu.

Uda donikina na daika ese e kahua nege?
Uda hosina na daika ese e ruhaia nege?
Lau ese tano ḡaḡaena na henia, ena noho gabuna,
bona laguta na henia baine noholaia, ani?
Ia ese hanua heloḡo-heloḡona e dadaraiamu;
ḡaukara biaguna ena lolo se kamonaimu;
ororo ai e loamu, ana aniani gabuna bunai;
rei bona ava namodia iboudiai e tahudiamu.

Uda boromakauna na oi isiaimu baine lao heni a?
Emu boromakau rumana ai baine noho rani a?
10 Tano iruana totona kwanau amo ba mataia kau diba,
eiava oi murimu ai koura tanodia baine ḡaudia a?
11 Bavabidadama henia, ena goada na bada dainai,
eiava emu ḡaukara ikarana ia ba habadinalaia, a?
12 O abidadama heniamu, o tomu baine lou mai,
emu uit na ikwadilaina gabuna baine mailaia, a?

13 Kokokoko ese hanina e hahetapo-hetapoamu mai heaḡina ida;
a hanina mai huina ida na hebogahisi ḡauna ena a?
14 Badina be gatoina na tano ai e rakatanidiamu,
tano ese baine hasiahu-siahudia totona.
15 E helalo boiomu ḡau ta aena ese baine hamakohidia,
eiava uda ḡauna ta ese baine moidia tao.
16 Ia ese natuna e dagedaḡe henidiamu, e kara idia na dia ia natuna na heto;
ena be ena hekwarahi be asi anina, to ia na se garimu;
17 badina be Dirava ese aonega na iena amo vada e abia oho,
bona lalo-parara sina taina danu se henia.
18 A e heaumu negana ai,
ia ese hosi bona latanai e guimu tauna na e kirikirilaidiamu.

19 Oi ese hosi ena siahu o henia,
bona aiona na goada amo o hadabualaia, a?
20 Oi ese o harohoamu kwadi na heto a?
Ena tubebe reḡena na mai garina.
21 Koura ai e pana dagumu, ena goada e heaḡilaiamu;
tuari totona e raka lasimu.
22 Gari na e kirikirilaiamu; ia na asi kudou-hetaha dibana;
dare vairana amo se tata kerehaimu.
23 Diba pauana reḡena na taiana ai;
io bona matani-ḡadiva kimoredia na matana ai.
24 Ena daḡedaḡe bona ena badu ai tano e veria haraḡa-haraḡamu;
kibi reḡena e kamonaimu negana ai se gini taritarimu.
25 Kibi e hiririamu negana ai, ia na e tomu “Aha”.
Dauha amo tuari bonana e kamonaimu;
tuari biagudia edia lolo bona tuari taudia edia hone danu.

26 Bogibada na oiemu aonega dainai e roho isimu
bona diho kahana e roho laomu a?
27 Oiemu haheḡani dainai ugava na e roho daemu
bona atai gabudia ai ena ruma e karaiamu a?
28 Nadi-gini ai ena ruma e karaiamu bona e nohomu,
hagahaga ena gabu aukana ai;
29 unu amo damuna e roha heniamu,
dauha amo ia matana ese e itaiamu.
30 Ia natuna ese rara e inuamu,
bona mase tau-anidia e miamu gabuna ai, ia na unuseni ai.
Copyright information for `MEU