Job 4

Elifasa ese Iobu e sisiba henia

Bena Elifasa, tau Teman, na e haere, eto,

Tau ta ese bema hereva henimu boma badu a?
A daika ese uduna baine koua?
A itaia, oi ese hutuma vada o hadibadia,
ima manoka taudia vada o hagoadadia;
emu hereva ese hekwakwanai tauna vada e haginia tore,
tui manoka taudia oi ese vada o ha-aukadia.
A harihari emu ai vada e kau ḡauna lalonai so haheaukamu;
e daumu toho, bena daramu e dokomu.
Dirava igari-henina ese emu heabidadama se havaraiamu a?
Emu kara maoromaoro dainai so helaromu a?

A laloa, ena be asi ena kerere to e mase tauna be daika?
Eiava edeseni ai kara maoromaoro taudia e negedia daure?
Lau ese vada na itaia be dika e ruaiamu
bona hekwarahi e hadoamu taudia na
taboro negana ai una anina mo e abiamu.
Dirava ese e hahodi henidiamu bena e masemu,
ena badu siahuna ese e aradia oremu.
10 Leona na e ḡoumu, leona na mai daḡedagena ida e ḡoumu,
leona natudia na isedia e kwaidumu.
11 Mai goadana leonana e masemu, asi damuna dainai;
leona hahinena natuna verina na e hakarohodiamu.
12 Hereva ta na dekegu e mailaia hehuni,
taiagu ai e hemaunulaia.
13 Taunimanima e mahuta hedavauhemu negadia ai,
hanuaboi nihidia amo lalo-hadai e varamu,
14 lalonai gari ese e butugu tao,
taugu e heude-heude,
turiagu iboudiai e marere-marere.
15 Lauma ta vairagu ai e hanai,
bena deragu na e tala;
16 e gini, to oromana asina itaia ḡoeva;
ḡau ta na vairagu ai e gini, asi reḡereḡena.
Bena gado ta na kamonai, eto,
17 Taunimanima na Dirava vairanai baine maoromaoro diba a?
Tau ta na Ikarana Diravana vairanai baine ḡoevaḡoeva diba a?
18 Be, ena hesiai taudia na se abidadama henidiamu,
bona ena aneru na e habadelaidiamu;
19  matona, raro rumadia ai e nohomu taudia,
badidia na gahu ai gigini taudia,
na ede baine karadia toma?
Kaubebe na e taoa patapata haraḡamu,
a idia hari e taodia patapata haraga-haragamu.
20 Daba bona adorahi padadiai idia na e habuadia tarimu,
e mase vaitanimu, bona ta ese se lalodiamu.
21 Edia kalaga varona na edia amo bema heraḡa oho,
idia na asi aonegadia ai bema mase ani?
Copyright information for `MEU