Job 42

Iobu ena hereva dokona

Bena Iobu ese Iehova ma e haere henia, eto:
Lau dibagu oi na ḡau iboudiai ikaradia dibamu,
bona emu lalo-hadai ta basine helao ahu.
Ina na daika, hahealo herevadia e hunidiamu
asi aonegana dainai?
Taunabunai, lalogu se pararamu ḡaudia vada na gwauraidia;
e hahoagu herea ḡaudia, asi dibagu ḡaudia, vada na herevalaidia.
A kamonai, bena baina hereva;
baina nanadaimu, bena ba haere henigu.
Gunaguna taiagu amo sivaraimu na kamonai,
a harihari matagu ese e itamumu;
una dainai lau na sibogu na hedadaraimu,
ḡahu bona kahu ai na helalo kerehaimu.

Iobu ena noho-namo ma e vara lou

Iehova ese ini hereva na Iobu e hamaorolaia murinai, Iehova ese Elifasa tau Teman e gwau henia, eto, Egu badu vada e ḡaraḡaramu, oi bona turamu raruosi latadiai, badina be sivaraigu maorona asio gwauraia, hari egu hesiai tauna Iobu ese e gwauraia heḡereḡerena. Taunabunai, harihari boromakau mamaruanedia hitu bona mamoe mamaruanedia hitu bavabidia, egu hesiai tauna Iobu dekena baola, bona emui ḡole-oho boubouna ḡaudia ba hahelaḡadia. Bena egu hesiai tauna Iobu na umui daimui ai baine ḡuriḡuri; badina be ena ḡuriḡuri umui daimui ai na baina abia dae, emui kavakava heḡereḡerena ai basina kara henimui. Badina be umui na asio herevalaigu maoro, egu hesiai tauna Iobu ese e herevalaigu heḡereḡerena. Taunabunai, Elifasa, tau Teman, bona Bildad, tau Suhi, bona Sofara, tau Naamata, na ela, Iehova ese e hamaorodia heḡereḡerena idia ese e karaia; bena Iehova ese Iobu ena ḡuriḡuri e abia dae.

10 Bena Iehova ese Iobu ena taḡa ma e henia lou, turana daidiai e ḡuriḡuri negana ai. Iehova ese Iobu ena taḡa gunana na nega harua ma e habadaia. 11 Bena tadikakana bona taihuna bona turana gunadia iboudiai na ia dekena ema, ia ida e aniani hebou ena ruma ai. Idia ese e hamarumarua bona tauna e haloa, dika idoinai Iehova ese ia latanai e hadihoa dainai; bena idia ta ta esesilver monina ta bonagold vagivaḡina ta e henia. 12 Bena Iehova ese Iobu ena dina gabedia e hanamodia bada, a matamana ai ihanamona be maraḡi. Ena mamoe na gerebu-ta daha-hani;
Gerebu-ta daha-hani = 14,000.
ena kamelo na daha-tauratoi; ena boromakau mamaruanedia na daha-rua, bona ena doniki hahinedia na daha-ta.
13 Natuna mamaruanedia na hahitu bona natuna hahinedia na tatoi. 14 Kekeni roboana na ladana e hatoa lemima; ihararuana na ladana e hatoa Kesia; bona hane muritai na ladana e hatoa Kerene-hapuku. 15 Bena tano idoinai asi hahinena ta mai hairaina, Iobu natuna hahinedia tatoiosi hairaidia heḡereḡeredia. Bena tamadia ese taihudia ida ahudia e henidia.

16 Una murinai Iobu ena mauri laḡanidia na sinahu-ta hari-ahui; bona besena e itadia ela bona uru hani. 17 Bena Iobu na e mase; ia na tau buruka, ena mauri dinadia na hoho herea.

Copyright information for `MEU