Job 7

Taunimanima ena hekwarahi tanobada ai na auka, ani?
ena noho dinadia na dava iabina totona e ḡaukaramu tauna ena noho dinadia na heheto ani?
Hesiai tauna ese ikerukeru e ura heniamu na heto,
bona dava iabina totona e ḡaukaramu tauna davana e tahuamu na heto;
unu mo heto asi anidia huadia e henigu,
bona mai hisihisidia hanuaboidia danu.
Na hekuremu negana ai na tomu “Edena nega ai baina tore isi?”
A hanuaboi na e daudaumu; na eno marere-marere ranimu.
Hidiogu na uloulo bona miro ese e ḡovaiamu;
kopigu na e aukamu, ma e toto loumu.
Egu dina na e lao haraḡamu, dabua ihatuna tauna ena diva na heto;
e oremu, asi helarodia.

Ba laloa tao, egu mauri na hahodi tamona na heto.
Matagu ese namo basie itaia lou.
E itagumu tauna matana ese basine itagu lou;
oi matamu ese e raraigu lalonai baina puki.
Ori na e veve ohomu bona e pukimu na heto,
Mase Gabuna ai e dihomu tauna na se dae loumu;
10 ena ruma na nega ta se lou heniamu,
ena noho gabuna ai se hedinarai loumu.

11 Taunabunai, lau na udugu basina hakapua;
mai lalo-hisihisigu ida baina hereva,
mai laumagu iditana ida baina maumau.
12 Lau na davara eiava davara ḡauna badana ta a?
Una dainai o itagu taomu a?
13 Lau na tomamu “Egu mahuta ḡauna ese taugu baine haloa,
egu hekure patana ese lalogu baine hamarumarua” negana ai
14 oi ese nihi amo o hagarigumu,
bona mata-hanai amo o hagarigu badamu.
15 Taunabunai, hemata bona mase na abi hidimu,
turiagu asina lalodiamu.
16 Egu mauri na inai henia badamu;
baina mauri hanaihanai asina uramu.
Basio haraivagu,
badina be egu mauri na hahodi tamona na heto.
17 Taunimanima be dahaka, oi ese o abia daemu,
bona o lalo-hadailaiamu?
18 Daba ta ta amo o vadivadi heniamu a?
Nega idoinai o tohoa louloumu a?
19 Ba itagu tao ela bona edena nega ai?
Basio rakatanigu ela bona tabagu baina hadonoa a?
20 Taunimanima i'itataodia Diravana e!
Bama kara dika, dahaka bama kara henimu?
Dahaka dainai oi ese emu taraki-taraki ḡauna ai o halaogu?
Dahaka dainai emu maduna metau ai vada na hahelao?
21 Dahaka dainai egu kara dika so gwaua taomu?
Dahaka dainai egu kara havara so abia ohomu?
Badina be harihari lau na tano ai baina hekure;
ba tahugu, to basio davarigu
Copyright information for `MEU