Joshua 13

Tano e haria

Iosua vada e buruka, ena mauri laḡanidia na momo herea. Iehova ese e hereva henia, eto, Oi na vada o buruka, emu mauri laḡanidia na momo herea; a tano bada-hereana na do asio abia. Dounu mimia tanodia bini: Filistia taudia edia tano iboudiai, bona Gesuru taudia edia tano iboudiai. Sihoro, Aigupto mairiveina kahana tanona, amo mirigini kahana e laomu ela bona Ekron hetoana na Kanaan taudia edia tano e tomamu. Filistia lohiadia na laima: Gasa lohiana, Asdod lohiana, Askelono Iohiana, Gata lohiana, bona Ekron lohiana. Avim taudia edia tano danu do asio abia.

Diho kahana ai dounu mimia tanodia be Kanaan taudia edia tano idoinai; bona Meara, Sidono taudia edia tano, ela bona Afek, ela bona Amoro taudia edia tano hetoana; bona Gebala taudia edia tano, bona Lebanon tanona idoinai, mairiveina kahana ai, Baal-gad amo, Heremon ororona badi-tanona ai, ela bona Hamat raka-vareaina. Ororo ai e nohomu taudia iboudiai, Lebanon amo ela bona Misirefoto-maimi, Sidono taudia iboudiai, lau ese baina luludia lasi Israel taudia vairadiai. Ḡau tamona, tano na ba haria, Israel taudia ahudia ba henidia. Taunabunai ina tano ba haria, iduhu taurahani-ta bona Manase iduhuna kahana na ahudia ba henidia. A Manase iduhuna kahana na Ruben bona Gad iduhudia ida ahudia vada e abi guna; Mose ese e henidia, Ioridane sinavaina mairiveina kahana ai. Iehova ena hesiai tauna Mose ese e henidia: Aroere amo, Aranon kourana isena ai, bona koura bogaragina hanuana amo bona Medeba taorana amo ela bona Dibon; 10 bona Sihon, Amoro taudia edia lohia, Hesebon pavapavana, ena hanua iboudiai, ela bona Amono taudia edia tano hetoana; 11 bona Gilead; bona Gesuru taudia bona Maakata taudia edia tano; bona Heremon ororona idoinai; bona Basan idoinai ela bona Saleka, 12 Og, Astaroto bona Edrei pavapavana, ena tano idoinai Basan ai. Hari Og be Refaim tauna; Refaim besena idoinai ia mo sibona dounu noho. Ini na Mose ese e hadareredia bena e luludia lasi. 13 Ḡau tamona, Israel taudia na Gesuru taudia bona Maakata taudia asie luludia lasi; Gesuru taudia bona Maakata taudia na doini Israel taudia bogaragidiai e nohomu ema bona harihari.

14 Levi iduhuna taudia mo Mose ese tano ta se henidia, badina be Iehova, Israel Diravana, vada e hereva, boubou ḡaudia lahi ai e gabudia na idia ahudia.

15 Mose ese Ruben iduhuna taudia na edia doḡoro ta ta ai ahudia e henidia. 16 Edia tano na Aroere amo e matamaiamu, Aranon kourana isena ai. Koura bogaragina hanuana na idia edia, bona Medeba taorana idoinai. 17 Hesebon danu edia, mai ena taora hanuadia iboudiai; bona Dibon, bona Bamoto-baal, bona Bete-baal-meono; 18 bona lahasa, bona Kedemoto, bona Mefata; 19 bona Kiriataimi, bona Sibma, bona Seretesahara, una koura ororona ai; 20 bona Bete-peoro, bona Pisga ororona gabaena, bona Bet-iesimoto. 21 Taora hanuadia iboudiai na idia edia; bona Sihon, Amoro taudia edia lohia, Hesebon pavapavana, ena basielia idoinai. Una Sihon na Mose ese e hadarerea: ia bona Midian lohiadia, Evi bona Rekeme bona Suru bona Huru bona Reba. Una na Sihon ena basileia lohiadia, una tano e noholaia. 22 Balaam Beoro danu, rohe tauna ta, Israel taudia ese dare amo e alaia mase, taunimanima loḡora ida. 23 Ruben iduhuna taudia edia tano hetoana na Ioridane sinavaina isena. Ruben iduhuna taudia ahudia bunu, edia deḡoro ta ta amo bona edia hanua badadia bona maraḡidia ta ta amo e abi.

24 Mose ese Gad iduhuna taudia na edia doḡoro ta ta ai ahudia e henidia. 25 Edia tano na lasere, bona Gilead hanuadia iboudiai, bona Amono taudia edia tano kahana, ela bona Aroere, Raba mairiveina kahana ai. 26 Hesebon amo ela bona Ramata-mispe bona Betonimi danu idia edia; bona Mahanaim ela bona Debiri hetoana. 27 Koura ai, Bete-haram bona Bete-nimra bona Sukoto bona Safon na edia, bona Sihon, Hesebon pavapavana, ena basileia orena; hetoana na Ioridane sinavaina ela bona ranu na Kinerete
“Kinerete” bona “Kineroto” na Galilea gohuna ladana haida.
gohuna amo e aru lasimu gabuna ai, Ioridane mairiveina kahana ai.
28 Gad iduhuna taudia ahudia bunu, edia doḡoro ta ta amo bona edia hanua badadia bona maraḡidia ta ta amo e abi.

29 Mose ese Manase iduhuna kahana taudia na edia doḡoro ta ta ai ahudia e henidia. 30 Edia tano na Mahanaim amo ela bona Basan tanona idoinai, Og, Basan pavapavana, ena basileia idoinai, bona lairi ena hanua iboudiai Basan ai: hanua iboudiai na tauratoi-ahui. 31 Gilead kahana danu idia edia, bona Astaroto bona Edrei, Og ena basileia hanuadia Basan ai: unu na Makiri Manase garana e henidia, Makiri iduhuna kahana taudia ahudia, edia doḡoro ta ta ai e abi.

32 Taunimanima ahudia bini Mose ese e hari, Moab taoradia ai, Ioridane unukahana ai, Ieriko mairiveina kahana ai. 33 A Levi iduhuna taudia na Mose ese tano ta se henidia; Iehova, Israel Diravana, e hereva heḡeregerena, idia ahudia be ia.

Copyright information for `MEU