Joshua 16

Iosef garana ahudia

Iosef garana edia tano hetoana na Ioridane sinavaina, Ieriko badibadinai, Ieriko ranu gabudia mairiveina kahana ai, amo e matamaia; tano ḡaḡaena ela, bena ororo kahadia amo ela, Ieriko amo ela bona Betele. Betele amo ma ela, ela bona Lusu, ma unu amo ela, ela bona Ataroto: Araki taudia edia tano hetoana bunai. Bena lahara kahana ela, ela bona laflete taudia edia tano hetoana; ma unu amo ela, ela bona Bete-horono henu hanuana hetoana; ma unu amo ela, ela bona Gesere. Unu amo e lasi, kone ai e hadoko.

Iosef natuna, Manase bona Efraim, ese ahudia e abi.

Efraim taudia ahudia

Efraim taudia edia tano hetoadia, edia doḡoro ta ta amo e abidia tanodia, na iniheto. Ataroto-adara amo ela, ela bona Bete-horono atai hanuana. Unu amo davara kahana ela; Mikimetata na mirigini kahana ai; ma mairiveina kahana ela, ela bona Taanata-silo, ela bona lanoa mairiveina kahana ai. Ianoa amo e diho ela, ela bona Ataroto bona Naara, bena Ieriko badibadina amo ela, ela bona Ioridane sinavaina ai e hadoko. Tapua amo lahara kahana ma ela, ela bona Kana Dokana; unu amo kone ai e hadoko. Efraim taudia ahudia bunu, edia doḡoro ta ta amo e abi. Hanua haida danu, mai edia hanua maraḡidia ida, Manase taudia edia tano ai, e gwauraidia hidi Efraim taudia edia. 10 Ḡau tamona, Kanaan taudia Gesere ai e nohova na asie luludia lasi; taunabunai Kanaan taudia na Efraim taudia bogaragidiai e nohomu bona idia isiaidia e lao henimu mai hekwarahidia ida ema bona harihari.

Copyright information for `MEU