Joshua 18

Hebou Kalagana Silo ai e haginia

Israel besena taudia ibouboudiai na Silo ai e hebou, unuseni ai hebou kalagana e haginia: tano idoinai vada e darere idia vairadiai. Israel iduhudia hitu ese ahudia do asie abi. Taunabunai Iosua ese Israel taudia e gwau henidia, eto, Ela bona edena nega ai ba halahemu, Iehova, senemui edia Dirava, vada e henimui tanona lalonai basio raka vareai bona ahumui basio abi? Iduhu ta ta amo tatau tatoi tatoi amo bavabidia hidi; bena lau ese baina siaidia, baela, tano ai bae loa eva-eva, sivaraina bae torea, ahudia iabidia totona; bena dekegu bae lou mai. Bae haria, ahu hitu. Iuda iduhuna na ena hetoa lalonai baine noho, diho kahana ai, bona Iosef natuna edia iduhu na edia hetoa lalodiai bae noho, mirigini kahana ai. Tano sivaraina ba torea, kaha hitu ai, bena revarevana na lau dekegu ai ba mailaia. Bena lau ese umui emui ai mari baina kara, Iehova, eda Dirava, vairanai. A Levi taudia na asi ahudia umui padamui ai, badina be Iehova ena hahelaḡa taudia ai baela: ahudia bunai. Bona Gad iduhuna bona Ruben iduhuna bona Manase iduhuna kahana ese ahudia vada e abi, Ioridane sinavaina mairiveina kahana ai, Iehova ena hesiai tauna Mose ese e henidia gabudia.

Taunabunai, hari tatau e tore isi, Iosua ese e haḡanidia, tano sivaraina bae torea; eto, Aola, ba loa eva-eva, tano sivaraina ba torea, bena ba lou mai; bena lau ese ina Silo ai emui mari baina kara, Iehova vairanai. Bena unu tatau ela, tano ai e loa eva-eva, sivaraina na buka ta ai e torea, kaha hitu ai; bena Iosua dekena ma e lou lao, Silo taruhana ai. 10 Bena Iosua na Silo ai edia mari e kara, Iehova vairanai. Unuseni ai Iosua ese tano e haria, Israel taudia edia, iduhu ta ta ahudia e henidia.

Beniamina ahuna

11 Mari ese e duanaia guna oreana na Beniamina iduhuna, edia doḡoro ta ta ai: edia tano na Iuda iduhuna bona Iosef iduhuna edia tano padadiai. 12 Mirigini kahana edia tano hetoana na Ioridane sinavaina amo e matamaia; unu amo e dae ela, Ieriko ororona nesena amo ela, mirigini kahana ai, ma ororo amo ela, lahara kahana ai, ela bona Bet-avene tano gagaena ai e hadoko.

13 Unu amo hetoa na diho kahana ela, Lusu (ladana ta be Betele) e lao henia, bena Lusu ororona nesena amo ela; unu amo e diho ela, ela bona Ataroto-adara, Bete-horono henu hanuana diho kahana ororona ai. 14 Hetoa na diho kahana ma ela, Bete-horono diho kahana ororona lahara kahana amo ela, ela bona Kiriata-baal (ladana ta be Kiriat-iearimi) ai e hadoko. Una na Iuda iduhuna hanuana ta. Hetoa bunai, Iahara kahana ai.

15 Diho kahana ai, hetoa na Kiriat-iearimi badibadinai e matamaia, unu amo ela, ela bona Efron; ma ela, ela bona Nefetoa ranu gabudia. 16 Unu amo ma ela, ela bona Hinom natuna ena koura e vaira henia ororona baditanona: una na Refaim kourana dokona, mirigini kahana ai. Ma unu amo e diho, Hinom kourana lalonai, Iebusu taudia edia ororo nesena diho kahana ai, ma e diho ela bona En-rogele. 17 Unu amo hetoa na e heḡege lao, mirigini kahana e lao toma, ela bona En-semese, ma unu amo ela, ela bona Geliloto, Adumimi dara-daena italaina; ma e diho ela, ela bona Bohan Ruben ena Nadi. 18 Unu amo Bet-araba ororona nesena mirigini kahana amo e hanai, bena e diho ela bona Araba. 19 Ma unu amo Bete-hogla ororona nesena mirigini kahana amo ela, ela bona Tadi Gohuna mirigini kahana taberona, Ioridane sinavaina na gohu ai e aru lasi gabuna ai. Hetoa bunai, diho kahana ai.

20 Mairiveina kahana ai, hetoa na Ioridane sinavaina. Beniamina iduhuna taudia edia tano bunai, edia doḡoro ta ta ai. Unu hetoa Ialodiai do bae noho.

21 Beniamina taudia edia hanua, edia doḡoro ta ta ai e abidia, ladadia bini: Ieriko; Bete-hogla; Emekesi; 22 Bet-araba; Semaraim; Betele; 23 Avim; Para; Ofra; 24 Kefaramoni; Ofni; Geba: hanua gwauta-rua, mai edia hanua maragidia ida. 25 Ini danu: Gibeon; Rama; Beroto; 26 Mispe; Kefira; Mosa; 27 Rekem; Iripele; Tarala; 28 Sela; Ha-elaf; Iebusu (ladana ta be Ierusalem); Gibea; Kiriat-iearimi: hanua gwauta-hani, mai edia hanua maraḡidia ida. Beniamina taudia ahudia bunu, edia doḡoro ta ta ai.

Copyright information for `MEU