Joshua 21

Levi taudia ahudia

Iduhu ikwaradia taudia Levi iduhuna amo na hahelaḡa tauna Eleasara bona Iosua Nunu bona Israel iduhudia ikwaradia taudia dekedia ela, Silo ai, Kanaan tanona ai, e hereva henidia, eto, Iehova ese Mose e haḡania, ai na hanua haida baia abi, baia noholai, bona rei gabudia danu baia abi, emai seri iubulaidia, eto. Taunabunai, Israel taudia ese idia ahudia amo Levi taudia edia hanua bona edia rei gabudia e henidia, Iehova ena haheḡani heḡeregerena. Gabudia bini:

Mari ese e duanaia guna oreana na Kohat ena. Levi taudia, hahelaḡa tauna Aaron vevena, ese hanua gwauta-toi mari amo e abidia, Iuda bona Simeon bona Beniamina iduhudia edia tano lalodiai; a Kohat ena orea taudia oredia ese hanua gwauta mari amo e abidia, Efraim bona Dan iduhudia bona Manase iduhuna kahana edia tano lalodiai.

Gereson ena orea taudia ese hanua gwauta-toi mari amo e abidia, Isakara bona Asere bona Napatali iduhudia bona Manase iduhuna kahana edia tano lalodiai, Basan ai.

Merari ena orea taudia ese hanua gwauta-rua e abidia, Ruben bona Gad bona Sebulun iduhudia edia tano lalodiai.

Ini hanua, mai edia rei gabudia ida, Israel taudia ese Levi taudia e henidia, mari amo, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena.

Iuda iduhuna bona Simeon iduhuna ahudia amo e henidia hanuadia ladadia bini. 10 Levi taudia hahelaḡa tauna Aaron vevena, Kohat oreana ai, mari ese e duanaidia guna taudia, 11 edia hanua ta be Kiriat-araba, Anak tamana Araba ena hanua, Iuda ororodia ai, (ladana ta be Heberon), mai ena rei gabudia ida. 12 Ḡau tamona, hetabira tanodia bona hanua maraḡidia na Kaleb lefune e henia, ena gabu. 13 A hahelaḡa tauna Aaron vevena e henidia tanodia be hari Heberon mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Libna mai ena rei gabudia ida; 14 bona latiri mai ena rei gabudia ida; bona Estemoa mai ena rei gabudia ida; 15 bona Holon mai ena rei gabudia ida; bona Debiri mai ena rei gabudia ida; 16 bona Ain bona luta bona Bete-semese, mai edia rei gabudia ida. Unu iduhu ruaosi edia amo e abi hanuadia na taurahani-ta. 17 Ma Beniamina iduhuna amo e abi hanuadia be Gibeon bona Geba, mai edia rei gabudia ida; 18 bona Anatoto bona Alamon, mai edia rei gabudia ida: hanua hani. 19 Hahelaḡa tauna Aaron vevena e henidia hanuadia iboudiai a gwauta-toi.

20 Kohat oreana taudia oredia, Levi taudia, ese Efraim iduhuna taudia edia amo edia hanua e abidia. 21 E henidia hanuadia be Sekem mai ena rei gabudia ida, Efraim ororodia ai, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Gesere mai ena rei gabudia ida; 22 bona Kibsaim bona Bete-horono, mai edia rei gabudia ida: hanua hani. 23 Dan iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Elteke bona Gibeton, mai edia rei gabudia ida; 24 bona Aialono bona Gata-rimon, mai edia rei gabudia ida: hanua hani. 25 Manase iduhuna kahana taudia edia amo e abi hanuadia be Taanak bona Gata-rimon, mai edia rei gabudia ida: hanua rua. 26 Kohat oreana taudia oredia edia hanua iboudiai be gwauta, mai edia rei gabudia ida. 27 Gereson oreana taudia, Levi taudia, ese Manase iduhuna kahana taudia edia amo e abi hanuadia be Golan, Basan tanona ai, mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Be-estera, mai ena rei gabudia ida: hanua rua. 28 Isakara iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Kision, mai ena rei gabudia ida; bona Daberata, mai ena rei gabudia ida; 29 bona Iaramutu, mai ena rei gabudia ida; bona Enganim, mai ena rei gabudia ida: hanua hani. 30 Asere iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Misala, mai ena rei gabudia ida; bona Abdon, mai ena rei gabudia ida; 31 bona Helkat, mai ena rei gabudia ida; bona Rehob, mai ena rei gabudia ida: hanua hani. 32 Napatali iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Kede, Galilea tanona ai, mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Hamoto-doro, mai ena rei gabudia ida; bona Karatan, mai ena rei gabudia ida: hanua toi. 33 Gereson oreana taudia edia hanua iboudiai be gwauta-toi, mai edia rei gabudia ida.

34 Levi taudia oredia, Merari oreana taudia, ese Sebulun iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be lokoneam bona Karata, mai edia rei gabudia ida; 35 bona Dimna bona Nahalala, mai edia rei gabudia ida: hanua hani. 36 Ruben iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Besere bona lahasa, mai edia rei gabudia ida; 37 bona Kedemoto bona Mefata, mai edia rei gabudia ida: hanua hani. 38 Gad iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Ramoto, Gilead tanona ai, mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Mahanaim, mai ena rei gabudia ida; 39 bona Hesebon bona lasere, mai edia rei gabudia ida: hanua hani. 40 Levi taudia oredia, Merari oreana taudia, edia hanua iboudiai be gwauta-rua.

41 Levi taudia edia hanua, Israel taudia edia tano lalodiai, iboudiai na hari-ahui taurahani, mai edia rei gabudia ida. 42 Ini hanua iboudiai na mai edia rei gabudia.

43 Taunabunai, Iehova ese Israel taudia edia tano e henidia, senedia e gwaurai henidia hamata tanona idoinai e henidia: una tano e abia, edia tano, bena e noholaia. 44 Bena Iehova ese laḡa-ani e henidia, edia tano kahadia iboudiai, senedia e gwau henidia hamata heḡereḡerena. Inaidia iboudiai ta ese se laodia ahu diba, badina be Iehova ese inaidia iboudiai na idia imadia ai e atodia. 45 Iehova ese ena gwau-hamata namodia, Israel taudia e gwaurai henidia hamata gaudia, na ta se reaia: iboudiai ia ese e hamomokanidia.

Copyright information for `MEU