Joshua 22

Iduhu haida e lou Gilead

Bena Iosua ese Ruben bona Gad iduhudia taudia bona Manase iduhuna kahana taudia e boiridia, e hereva henidia, eto, Iehova ena hesiai tauna Mose ese e haḡanilaimui karadia iboudiai vada o kara, lau eregu danu vada o kamonai, vada na haḡanilaimui karadia iboudiai vada o kara. Varavaramui asio rakatanidia dina momo Ialodiai ema bona hari ina dina ai. Iehova, emui Dirava, ena hahedua vada o badinaia. Harihari Iehova, emui Dirava, ese varavaramui na laḡa-ani vada e henidia, e gwau henidia hamata heḡereḡerena: taunabunai a lou lao, emui noho gabuna, emui tano korikori, Iehova ena hesiai tauna Mose ese e henimui tanona Ioridane sinavaina unukahana ai, ba lou henia. A nahuamui ba toho, Iehova ena hesiai tauna Mose ese e henimui haheḡanidia bona taravatudia ba badinadia, bona Iehova, emui Dirava, ba lalokau henia, ena dala iboudiai ba raka bona ena haheḡani ba badinadia, bona ia enai ba tao bona ia isiaina ba lao heni mai lalomui idoidiai bona mai laumamui idoidiai. Taunabunai Iosua ese e hanamodia, bena e siaidia. Bena idia na edia noho gabuna ela.

Manase iduhuna kahana be Mose ese edia tano e henidia Basan ai, a iduhu kahana be Iosua ese edia tano e henidia, Ioridane sinavaina lahara kahana ai, varavaradia badibadidiai. Bena Iosua ese e siaidia, edia noho gabudia baela, negana ai, ia ese e hanamodia, eto, Emui noho gabudia ba lou lao, mai kohumui logora ida: boromakau momo herea, bonasilver , bonagold , bona auri labora-labora, bona auri, bona dabua momo. Ḡau tamona, tuari ai o abi kohudia na varavaramui ida ba heharilai heheni. Taunabunai Ruben bona Gad iduhudia bona Manase iduhuna kahana e lou, Israel taudia e rakatanidia Silo ai, Kanaan tanona ai; edia tano korikori, Gilead tanona, e lou henia, Iehova ena haheḡani Mose uduna amo e henidia dainai e abia tanona bunai.

10 Idia na Ioridane sinavaina isena ai e kau, Kanaan tanona ai. Unuseni ai Ruben iduhuna bona Gad iduhuna taudia bona Manase iduhuna kahana taudia ese ihaboulaina patana bada-hereana ta e larebaia, Ioridane sinavaina isena ai. 11 Bena Israel taudia ese harina e kamonai: haida eto, A itaia, Ruben taudia bona Gad taudia bona Manase iduhuna kahana taudia ese ihaboulaina patana ta vada e larebaia, Kanaan tanona hetoana ai. Ioridane sinavaina isena ai, Israel taumui emui tano lalonai. 12 Israel taudia ese una hari e kamonai, bena iboudiai na Silo ai e hebou, bae tuari henidia eto.

13 Bena Israel taudia ese hahelaḡa tauna Eleasara natuna Fineha e siaia, Gilead tanona bainela, Ruben bona Gad taudia bona Manase iduhuna kahana taudia dekediai. 14 Hanua lohiadia gwauta danu ia ida e siaidia, Israel iduhudia ta ta amo; iboudiai na edia iduhu ikwaradia taudia. 15 Idia na Ruben taudia bona Gad taudia bona Manase iduhuna kahana taudia dekediai e kau, Gilead tanona ai; bena e hamaorodia, eto, 16 Iehova ena orea idoinai ini e gwau tomamu: Ina kerere vada o havaraia anina be dahaka? Israel Diravana enai vada o kerere; hari dina ai Iehova ena amo vada o raka oho, vada o gwau edeede henia, ihaboulaina patana vada o larebaia. 17 Eda kara dika Peoro ai dia bada a? Ena be Iehova ena orea latanai hisihisi e kau, to una dika amo do asita ḡoeva. 18 Matona, hari dina ai Iehova ena amo ba raka oho a? Hari dina ai umui ese Iehova o gwau edeede heniamu; kerukeru ia ese Israel besena idoinai baine badu henida. 19 Emui tano basinema ḡoeva, boma hanai, Iehova ena tano, ena dubu e ginimu tanona, lalonai ahumui boma abi, ai bogaragimai ai. A Iehova basio gwau edeede henia, bona ai danu gwau-edeede taudia ai basio halaomai; ihaboulaina patana idauna ta, dia Iehova, eda Dirava, ena, basio larebaia. 20 Akan Sera na e gwau ahu ḡaudia ai e kerere, bena badu na Israel oreana idoinai latanai e kau, ani? Davana na mase, bona dia ia sibona latanai.

21 Bena Ruben taudia bona Gad taudia bona Manase iduhuna kahana taudia ese Israel ikwaradia taudia e haere henidia, eto, 22 Dirava korikori na Iehova! Dirava korikori na Iehova! Ia dibana, bona Israel danu baine diba: bema Iehova a gwau edeede henia eiava vairanai a kara havara, hari dina ai basio hamaurimai. 23 Eiava bema hari ihaboulaina patana a larebaia Iehova idadaraina totona, eiava latanai ḡole-oho bouboudia eiava flaoa bouboudia eiava herohemaino bouboudia baia hahelaḡadia totona, Iehova ese davana baine henimai. 24 Lasi, ai na a larebaia, kerukeru vanegai umui natumui ese ai natumai bae gwau henidia na garina, baeto “Iehova, Israel Diravana, enai dahaka bavabia? 25 Iehova ese Ioridane sinavaina na hetoa ai vada e halaoa, ai bona umui Ruben taumui bona Gad taumui padadai; umui na asi ahumui Iehova enai.” Natumui unu bema gwau toma, bena ai natumai ese Iehova itomadiho-henina bema rakatania. 26 Taunabunai, a hereva heheni, ato, Mani ihaboulaina patana ta aita larebaia, dia gole-oho boubouna eiava boubou ta ḡauna, 27 a toa, ai bona umui padadai, bona ai garamai bona umui garamui padadiai, ai na Iehova itomadiho-henina totona emai ḡole-oho bouboudia bona emai herohemaino bouboudia bona emai boubou haida a hahelaḡadiamu; kerukeru vanegai umui natumui ese ai natumai bae gwau henidia na garina, baeto “Umui na asi ahumui Iehova enai”. 28 Emai lalo-hadai binai: kerukeru vanegai ai eiava ai garamai unu boma gwau henimai toma, ai na baiama haere, baiama toma “A itaia, ina na Iehova ena ihaboulaina patana idaidana; tamamai ese e larebaia, dia ḡole-oho bouboudia eiava boubou haida daidiai, a toa, ai bona umui padadai”. 29 Ai na Iehova asia gwau edeede henia, lasi vaitani. Iena amo asia raka oho, lasi vaitani. Ai na ihaboulaina patana asia Iarebaia, gole-oho bouboudia eiava flaoa bouboudia eiava boubou haida ihahelaḡadia, Iehova, eda Dirava, ena ihaboulaina patana, ena dubu vairanai e ginimu ḡauna, latanai e karamu hegereḡerena.

30 Hahelaḡa tauna Fineha bona hanua Iohiadia, Israel ikwaradia taudia, ese Ruben taudia bona Gad taudia bona Manase taudia edia hereva e kamonai, bena lalodia e namo. 31 Bena hahelaḡa tauna Fineha Eleasara ese Ruben taudia bona Gad taudia bona Manase taudia e hamaorodia, eto, Harihari ai na dibamai Iehova na ita bogaragidai, badina be umui na asio kara havara Iehova vairanai, a Israel na Iehova imana amo vada o hamauridia.

32 Bena hahelaḡa tauna Fineha Eleasara bona hanua lohiadia ese Ruben taudia bona Gad taudia e rakatanidia Gilead tanona ai, e lou lao, Kanaan tanona ela, Israel taudia dekediai; bona idia vairadiai harina e piua. 33 Bena Israel taudia na e moale, una hereva dainai. Israel taudia ese Dirava e hanamoa, bona tuari herevadia, Ruben taudia bona Gad taudia edia tano bae habuaia tari herevadia, na e hadoko. 34 A Ruben taudia bona Gad taudia ese una ihaboulaina patana ladana e hatoa Toa: idia eto, Badina be ia na toa, ita padadai, Iehova na Dirava toana.

Copyright information for `MEU