Judges 11

Iefeta

Iefeta, tau Gilead, na tuan tauna mai goadana; ḡau tamona, ia na ariara hahinena natuna. Iefeta tamana na Gilead. Gilead adavana ese danu natuna mamaruanedia haida e havaradia; bena e bada oho bada oho negana ai Gilead adavana natuna ese Iefeta e lulua oho, e gwau henia, eto, Oi na asi ahumu tamada ena ruma ai, badina be oi na idau hahinena natuna. Bena Iefeta ese tadikakana e heautanidia, tano ladana Tobo ai e nohova; unuseni ai kara havara taudia haida na ia ida e raka hebouva, bona dadidadi karadia e kara hebouva.

Nega taina vada ela, Amono taudia ese Israel taudia e tuari henidia. Bena Amono taudia ese Israel taudia e tuari henidia negana ai, Gilead tau-badadia na Tobo ela, Iefeta bae hakaua lou eto. Idia ese Iefeta e hereva henia, eto, Aoma, ba biagumai, bena Amono taudia baita tuari henidia. A Iefeta ese Gilead tau-badadia e haere henidia, eto, Umui ese o inai henigu, tamagu ena ruma amo o lulugu oho, ani? Dahaka dainai harihari, hekwakwanai emui ai vada e vara negana ai, lau dekegu vada oma? Gilead tau-badadia ese Iefeta ma e noia, eto, Ina dainai harihari vada ama: oi na ai ida baitala, Amono taudia baita tuari henidia, bena Gilead taumai iboumai ai ba halohiamai. Iefeta ese Gilead tau-badadia ma e haere henidia, eto, Boma hakaugu lao, bena Amono taudia baitama tuari henidia negana ai Iehova ese lau imagu ai bema atodia, lau na umui ikwaramui ai bainala a? 10 Gilead tau-badadia ese lefeta ma e hereva henia, eto, Iehova na ita padadai, eda hereva e kamonaimu: momokani, oi o herevamu heḡereḡerena baia karaia. 11 Bena Iefeta na Gilead tau-badadia ida ela; bena Gilead taudia ese ikwaradia tauna bona edia lohia ai e halaoa. Iefeta ese ena hereva iboudiai na Iehova vairanai e gwaurai, Mispa ai.

Iefeta ena gwaukau

12 Iefeta ese gwaukau taudia e siaidia, Amono pavapavana dekenai, eto, Emu badu egu ai be dahaka, bena egu tano ituari-henina vada oma a? 13 Amono pavapavana ese Iefeta ena gwaukau taudia e haere henidia, eto, Badina be Israel na Aigupto amo ema, egu tano e dadia, Aranon sinavaina amo ela bona Iabok sinavaina bona Ioridane sinavaina; harihari una tano ba henigu lou, basio laogu ahu.

14 Bena Iefeta ese gwaukau taudia haida ma e siaidia, Amono pavapavana dekenai. 15 Idia ese e hereva henia, eto, Iefeta na ini e gwau tomamu: Israel na Moab tanona bona Amono taudia edia tano asie dadi. 16 A Aigupto amo ema negana ai, Israel na tano ḡaḡaena amo ema, ema bona Davara Kakakakana, bona Kade ai e kau. 17 Una negana ai Israel ese gwaukau taudia e siaidia, Edom pavapavana dekenai, eto “Mani emu kara, emu tano baia rakaia hanai”, a Edom pavapavana na se kamonai. Ma hereva heḡereḡerena e siaia, Moab pavapavana dekenai; to ia danu se kamonai. Taunabunai, Israel na Kade ai e noho. 18 Bena idia na ma e laolao, tano ḡaḡaena ai; Edom tanona bona Moab tanona murimuridia amo e raka, Moab tanona mairiveina kahana ai e kau, Aranon sinavaina unukahana ai e taruha. A Moab tanona ai asie raka vareai, badina be Aranon sinavaina na Moab tanona hetoana. 19 Una murinai Israel ese gwaukau taudia e siaidia, Sihon, Hesebon pavapavana, Amoro taudia edia pavapava, dekenai. Israel ese e noia, eto, Mani emu kara emu tano baia rakaia hanai, emai tano baia lao henia. 20 A Sihon ese Israel taudia se abidadama henidia, bae raka hanai momokani; taunabunai Sihon ese ena orea taudia iboudiai e haboudia, Iahasa ai e taruha, Israel taudia e tuari henidia. 21 Bena Iehova, Israel Diravana, ese Sihon mai ena orea taudia iboudiai na Israel taudia imadia ai e atodia. Bena idia ese e hadareredia; taunabunai Israel taudia ese Amoro taudia, una tano ai e nohova taudia, edia tano idoinai e abia. 22 Amoro taudia edia tano idoinai e abia, edia: Aranon sinavaina amo ela bona labok sinavaina, bona tano ḡaḡaena amo ela bona londane sinavaina. 23 Benaini, Iehova, Israel Diravana, ese Amoro taudia edia tano na edia amo e abia oho, ena bese Israel e henia. Matona, oi ese bavabia a? 24 Emu dirava Kemoso ese vada e henimu tanodia bavabi, ani, emu tano? A Iehova, emai Dirava, ese ai vairamai ai e luludia lasi taudia edia tano na ai ese baia abi, emai tano. 25 Oi ese Balak Siporo, Moab pavapavana, o hereaiamu a? Nega ta ia ese Israel taudia e ala-ala henidia eiava e tuari henidia a? 26 Israel na laḡani sinahu-toi Hesebon mai ena hanua maraḡidia ida, bona Aroere mai ena hanua maraḡidia ida, bona Aranon sinavaina isena hanuadia iboudiai, e noholai: dahaka dainai una negana ai asio abidia lou? 27 Taunabunai, lau ese asina hadikamu, a oi hari o tuari henigumu bona o kara dika henigumu. Iehova, Hahemaoro Diravana, ese Israel taudia bona Amono taudia baine hahemaoro henidia, hari ina dina ai.

28 A Amono pavapavana ese Iefeta ena gwaukau herevana se abia dae.

Iefeta ena Gwau-hamata

29 Iehova ena Lauma ese leieta e rohea, bena ia ese Gilead bona Manase tanodia e rakadia hanai, ela bona Mispa, Gilead tanona ai; unu amo Amono taudia e lao henidia.

30 Iefeta ese Iehova e gwau henia hamata, eto, Amono taudia na lau imagu ai boma atodia, 31 bena mai kwalimugu ida Amono taudia ituarihenidia amo baina lou mai negana ai na egu ruma iduarana amo dekegu baine raka lasi guna ḡauna na Iehova ena: gole-oho boubouna ai baina halaoa.

32 Taunabunai, Iefeta na e hanai, Amono taudia e tuan henidia; bena Iehova ese ia imana ai e atodia. 33 Bena ia ese e aladia, Aroere amo ela bona Miniti badibadinai. Hanua ruahui e abidia, ela bona Abele-keramim, mai ala-ala bada hereana ida. Taunabunai, Amono taudia vada e darere, Israel taudia vairadiai.

Iefeta e lou

34 Bena Iefeta na ena ruma e lou henia, Mispa ai. Bena ia natuna kekenina na ia dekena e raka lasi, imana mai tarekodia, bona mai mavaruna ida. Ia na natuna vara-edeana; asi natuna idauna ta, maruanena eiava hahinena. 35 Bena e itaia negana ai na ena dabua e darea, eto, Natugu o, madi ihabaigu! Vada o hahemaraigu; vada o hahekwakwanaigu. Badina be Iehova vada na gwau henia hamata, bena egu hereva na basina ha-idaua diba. 36 Kekeni na eto, Tamagu e, bema Iehova o gwau henia hamata, emu hereva heḡereḡerena ai ba kara henigu; badina be Iehova ese oi inaimu, Amono taudia, vada e hadareredia, oi daimu ai.

37 Bena kekeni ese tamana e noia, eto, Mani emu kara ini ba karagu toma: hua rua mo ba kahugu nege, bainala, mai bamogu kekenidia ida ororo ai baia loaloa, rami-hebougu ai baina mase taina baia tai. 38 Ia eto, Aola. Bena e kahua nege, hua rua. Ia na mai bamona kekenidia ida ela, ororo ai e taitai, rami-hebouna ai baine mase dainai. 39 Hua rua e ore, bena kekeni ese tamana e lou henia. Bena tamana ese ena gwau-hamata heḡereḡerena ai e kara henia. Kekeni na tau ta ida do se eno bou. Una dainai kara ta vada e vara Israel ai: 40 laḡani ta ta amo Israel kekenidia ese dina hani Iefeta, tau Gilead, natuna kekenina taina e taiva.

Copyright information for `MEU