Judges 15

Samson ena ala-ala

Nega do se daudau, uit iutuna e matamaia, bena Samson ese nani natuna ta e abia, adavana e vadivadi henia. Ia eto, Lau na daiutu lalonai baina raka vareai, adavagu dekenai. A hahine tamana ese e rua. Hari tamana eto, Lau na laloa oi ese vada o dadaraia vaitani, taunabunai oi bamomu na henia. A tadina danu hane namo; ia ese kakana e hereaiamu. Mani emu kara ia bavabia, kakana gabuna ai. A Samson ese e hamaorodia, eto, Hari ina nega ai Filistia taudia baina hadikadia na asi kererena.

Taunabunai Samson na ela, uda sisiadia maraḡidia sinahu-toi e abidia mauri; kede danu e abi. Bena hari uda sisiadia na rua rua amo e abidia, iudia e ḡuidia hebou bona kede e ḡui kau iudia ruaosi padadiai. Bena ia ese kede e ha-ara, bona uda sisiadia e kahudia nege, Filistia taudia edia uit umadia ai. Bena uit idoinai e ara ore, iḡui ai mimia ḡauna bona do asie utua ḡauna. Bona olive imeadia danu e ara.

Bena Filistia taudia eto, Ina kara na daika ese e karaia? Haida eto, Samson, Timuna tauna ravana, ese; badina be una tau ese Samson adavana e abihaia, bamona ta e henia. Bena Filistia taudia na ela, una hahine mai tamana ida na lahi amo e hamasedia. Bena Samson ese e hamaorodia, eto, Emui kara enehetomana dainai momokani davana do baina kara henimui, bena baina hadokoa. Bena ia ese e ala-ala henidia, hutuma e aladia mase; una murinai ia na ela, kohua ta ai e nohova, Etam hagana ai.

Filistia taudia na ela, Iuda ai e taruha, Lehi e koua heḡeḡe. 10 Bena Iuda taudia eto, Dahaka dainai o tuari henimaimu? Idia eto, Ai na Samson baia abia mauri totona vada ama, ia ese vada e karamai heḡereḡerena baia kara henia. 11 Bena Iuda taudia daha-toi ese Etam hagana kohuana ela, Samson e gwau henia, eto, Oi asi dibamu Filistia taudia na eda lohia a? Ede vada o karamai toma? Ia ese e haere henidia, eto, Idia ese e karagu heḡereḡerena mo na kara henidia. 12 Idia ma eto, Baia ḡuimu bona Filistia taudia imadia ai baia atomu totona vada ama. 13 Samson eto, A gwau henigu hamata, umui na basio alagu. Idia ma eto, Lasi, baia ḡuimu mo, bena idia imadia ai baia atomu; basia alamu. Bena idia ese kwanau matamatadia rua amo e ḡuia, haga amo e hakaua lao.

14 Lehi ai e kau, bena Filistia taudia na iabina e raka lasi, mai lolodia ida. Bena Iehova ena Lauma ese e rohea badabada, bena imana e ḡuilai kwanaudia na siriho lahi ese e araiamu heḡereḡerena ai ela, bena ena igui na imana amo e moru. 15 Bena ia ese doniki aukina turiana matamatana ta e davaria, bena imana ai e abia, tatau daha-ta na una turia amo e aladia mase. 16 Samson eto,

Doniki aukina turiana amo
Na senudia, ma na senudia;
Doniki aukina turiana amo
Tatau daha-ta vada na aladia mase.
17 E hereva vaitani, bena hari doniki aukina turiana na imana amo e negea. Una gabu ladana e hatoa Ramata-lehi.
“Ramata-lehi” anina be “Auki-turiana ororona”.


18 Samson na e ranu mase, bena ia ese Iehova e boi henia, eto, Emu hesiai tauna imana amo ina hahemauri badana vada o havaraia. Harihari ranu-mase ese baine hamasegu, bena asie peritomedia taudia imadia ai baina kau a? 19 Bena Dirava ese Lehi kohuana e hapararaia; bena ranu e aru lasi. Samson e inua, bena laumana e lou henia, ma e goada lou. Taunabunai una gabu ladana e hatoa En-hakore;
“En-hakore” anina be “Boiboi tauna ena ranu”.
ia na Lehi ai mia, ema bona hari dina.

20 Samson ese Israel taudia e hahemaoro henidia, Filistia taudia edia nega ai, ela laḡani ruahui e ore.

Copyright information for `MEU