Judges 18

Dan taudia e dadidadi

Unu dinadia ai Israel na asi pavapavana. Unu dinadia ai danu Dan taudia na tano ta e tahuava, bae noholaia: badina be idia na Israel iduhudia bogaragidiai edia tano ta do asie davaria. Taunabunai Dan taudia na edia iduhu taudia edia amo goada taudia laima e siaidia, Sora amo bona Estaol amo, tano bae hasinadoa, kahana iboudiai bae ita totona. E hamaorodia, eto, Tano idoinai ba itaia.

Laimaosi na Efraim ororodia ai e kau, bena idia ese Mika ena ruma ai e dae kau, unuseni ai e mahuta.
Mika ena ruma badibadinai, idia ese hari Levi tauna eregabena gadona e kamonai, bena dibadia daika gadona, bena e raka siri, e nanadaia, eto, Daika ese e hakaumu mai iniseni ai? Ina gabu ai dahaka o karamu? Emu ḡaukara be dahaka iniseni ai? Bena ia ese e haere henidia, eto, Mika ese ini vada e karagu toma: davagu vada e henigu, bena ena hahelaḡa tauna ai vada nala. Idia ese ma e hereva henia, eto, Ai a noimumu, Dirava enai ba tahua bena baia diba, ina emai laolao harihari a matamaiamu be anina baine vara eiava? Bena hahelaḡa tauna ese e haere henidia, eto, Mai mainomui ida aola; emui laolao na Iehova ese e itaia taomu.

Bena hari tatau laimaosi e raka oho, Laisi ai e kau, Una gabu ai e nohova taudia e itadia, mai mainodia ida e nohova, Sidono taudia heḡereḡeredia, asie raivaraiva, ḡau ta asie laloa, bona tanobada ḡauna ta ai asie dabu; idia bona Sidono taudia padadia na daudau, bona idia na bese ta ida asie hoihoi. Laimaosi na e lou lao; bena varavaradia Sora ai bona Estaol ai dekediai e kau negana ai, varavaradia ese e nanadaidia, eto, Emui laolao herevadia be dahaka dahaka? Laimaosi eto, A tore isi, aitala, aita tuari henidia; badina be ai ese una tano vada a itaia, biru tanona namo hereana. Umui ba noho kava a? Basio halahe, baola, una tano ai ba raka vareai bona bavabia, emui tano. 10 Unu baola danu ḡau ta asie laloamu taudia ba davaridia unuseni ai. Tano na bada; momokani, Dirava ese imamui ai vada e atoa. Una gabu ai tanobada ḡauna ta ai basio dabu.

11 Bena Dan taudia sinahu tauratoi, mai edia tuari ḡaudia imadia ai, Sora amo bona Estaol amo e raka lasi, 12 ela, Kiriat-iearimi ai e taruha, Iuda tanona ai. Una dainai una gabu ladana e hatoa Mahane-dan,
“Mahane-dan” anina be “Dan ena taruha”.
ema bona hari dina; ia na Kiriat-iearimi lahara kahana ai.
13 Unu amo idia ma e laolao, Efraim ororodia ela, Mika ena ruma ai e kau.

14 Bena hari tatau laimaosi, Laisi tanona e hasinadoa taudia, ese varavaradia e hamaorodia, eto, Umui dibamui a, ini ruma lalodiai na dabua helaḡana ta, bona kaivakuku, bona dirava laulaudia rua, e koroa ḡauna ta bona e havevea ḡauna ta? Taunabunai, harihari ba laloa ede ba kara toma. 15 Bena idia na e raka siri, hari Levi tauna eregabena ena ruma ai e dae kau, Mika ena maḡu ai, e nanadaia, ia na edeheto. 16 Hari Dan taudia sinahu-tauratoiosi mai edia tuari ḡaudia imadia ai, na ikoukou badibadinai e gini; 17 bena hari hasinadoa taudia imaosi na ruma ai e dae kau, e raka vareai, e koroa laulauna bona dabua helaḡana bona kaivakuku bona e havevea laulauna e abi. A hahelaḡa tauna na ikoukou badibadinai e gini, tuari taudia sinahutauratoiosi ida. 18 Unu laimaosi na Mika ena ruma ai e raka vareai, hari e koroa laulauna bona dabua helaḡana bona kaivakuku bona e havevea laulauna-e abi, negana ai hahelaḡa tauna ese e hereva henidia, eto, Dahaka o karamu? 19 Bena idia ese e hamaoroa, eto, Eremu; udumu na imamu amo a koua; baitala, ai tamamai ai bona emai hahelaḡa tauna ai baola. Edena be namo: ba noho, ruma ta taudia edia hahelaḡa tauna, eiava, Israel iduhuna ta taudia edia hahelaḡa tauna ai baola? 20 Bena hahelaḡa tauna lalona vada e moale; bena ia ese dabua helaḡana bona kaivakuku bona e koroa laulauna e abi, idia bogaragidiai ela.

21 Edia dala ai ma e raka; natudia maraḡidia bona boromakau bona kohu na vairadiai e atodia. 22 Mika ena ruma amo taina vada e raka daudau, bena Mika ena ruma badibadina rumadia taudia e hebou, ela, Dan taudia e ḡavadia tao. 23 Idia ese Dan taudia e lolo henidia. Bena Dan taudia na e gini kerehai, Mika e nanadaia, eto, Emu lalo-hisihisi be dahaka? Ina orea ida oma badina be dahaka? 24 Ia ese e haere henidia, eto, Egu dirava laulaudia, na kara ḡaudia, o abi, o laohai, bona egu hahelaḡa tauna o hakaua lao. Egu ai e miamu ḡauna be dahaka? Matona, o tomamu “Emu lalo-hisihisi be dahaka?” 25 Bena Dan taudia ese e gwau henia, eto, Oi gadomu basine hedinarai ai bogaragimai ai, badu-haraḡa taudia haida ese bae alamui na garina, oiemu mauri bona dekemu taudia edia mauri bae boio na garina. 26 Bena Dan taudia na edia laolao ela; a Mika vada e diba, idia edia goada ese iena goada e hereaiava; bena e lou, ena ruma e lou henia.

27 Dan taudia na Mika ese e kara ḡaudia bona ena hahelaḡa tauna e abidia, ela, Laisi ai e kau, asie raivaraivava bona ḡau ta asie laioava taudia na dare amo e aladia mase, bona edia hanua e doua. 28 Asi ihamauridia tauna ta, badina be Sidono na daudau, bona idia na bese ta ida asie hoihoi. Una gabu na Bete-rehob kourana ai. Bena idia ese hanua ma e hadaia lou, bena e noholaia. 29 Hanua ladana e hatoa Dan, senedia Dan, Israel natuna, inemaina. A gunaguna una hanua ladana na Laisi.

30 Dan taudia ese Dirava laulauna, e koroa ḡauna, e haginia edia. Ionatan Geresom, Mose tubuna, mai garana ida, na Dan taudia edia hahelaḡa taudia ai ela, ela bona e ḡuidia dinana. 31 Taunabunai, idia ese hari e koroa laulauna, Mika ese e karaia ḡauna, e haginia, Dirava ena dubu na Silo ai e miava negadia iboudiai.

Copyright information for `MEU