Judges 21

Herohemaino

Israel taudia na Mispa ai vada e gwau hamata guna, eto, Ita ese natuda hane-ulatona ta Beniamina tauna ta basita henia, basine adavaia. A Israel taudia na Betele ela, Dirava vairanai e helai boi, e tai dikadika, eto, Iehova e, Israel Diravana, badina be dahaka ina kara vada e vara Israel ai, bena hari dina ai Israel ai iduhu ta na lasihia? Bena daba ai, idia na e tore isi haraḡa, boubou patana ta e larebaia, latanai ḡole-oho bouboudia bona herohemaino bouboudia e hahelaḡadia. Israel taudia na eto, Israel iduhudia iboudiai bogaragidia amo edena iduhu Iehova vairanai asiema, ta hebouva negana ai? Badina be vada e gwau hamata mai hereva metauna ida, Mispa sela, Iehova vairanai se hebou, tauna na baine mase eto. Bena Israel taudia ese tadikakadia Beniamina taudia e bogadia hisi, eto, Hari dina ai iduhu ta na Israel amo vada e henege daure. E roho mauri taudia na adavadia ede baita henidia toma? Badina be Iehova vairanai vada ta gwau hamata, tato, natuda ulatodia basita henidia, basie adavadia.

Idia ma eto, Edena iduhu Israel ai na Iehova vairanai se hedinarai, Mispa ai? Bena vada e laloa, Iabese-gilead amo tau ta hebou gabuna sela. Badina be hebou taudia e hagaudia negana ai, Iabese-gilead taudia na lasihidia, ta se hedinarai. 10 Taunabunai, hebou taudia ese edia tuari taudia mai goadadia gerebu-ta daha-rua
Gerebu-ta daha-rua = 12,000.
e siaidia lao, e haganidia, eto, Aola, Iabese-gilead taudia na dare isena amo bavaladia mase, hahine bona memero maraḡidia danu bavaladia mase.
11 Ini ba kara toma: mamaruane iboudiai bona tatau ida vada e eno bou hahinedia iboudiai na bavaladia ore. 12 A Iabese-gilead taudia bogaragidiai rami-hebou ulatodia sinahu-hani e davaridia; bena Silo taruhana e laohaidia, Kanaan tanona ai.

13 Bena hebou taudia iboudiai ese gwau-kau herevana e siaia, Beniamina taudia dounu Rimon haga-nadina ai e nohova dekediai, maino e gwauraia. 14 Una negana ai Beniamina taudia na e lou. Bena hebou taudia ese hari Iabese-gilead hahinedia bogaragidia amo e hamauridia ulatodia na idia e henidia. To asie davana. 15 Bena Israel taudia ese Beniamina taudia e bogadia hisi, Iehova ese Israel besena vada e hapararaia dainai.

16 Bena Israel tau-badadia eto, Tatau oredia adavadia ede baita davaridia toma? Badina be Beniamina hahinedia vada e mase ore. 17 Ma eto, Beniamina taudia kwabukwabudia na ahudia bae abi baine namo, iduhu ta Israel bogaragina amo baine boio na garina; 18 ḡau tamona, natuda ulatodia na basita henidia diba. Badina be Israel taudia vada e gwau hamata, eto, Beniamina tauna na hane-ulato ta baine henia, baine adavaia totona, tauna na do baine baia.

19 Taunabunai idia ma eto, Laḡani ta ta amo taunimanima ese Iehova ena aria ta e karaiamu Silo ai, Betele mirigini kahana ai, Betele amo Sekem e lao heniamu dalana mairiveina kahana ai, Lebona diho kahana ai. 20 Bena idia ese Beniamina taudia e haḡanidia, eto, Aola, vine imeadia ai ba komu, 21 ba henari; bena Silo ulatodia bema raka lasi, mavaru ai bema mavaru, umui ese vine imeadia amo ba heau lasi, ta ta adavamui ba dabaidia tao, Silo ulatodia bogaragidia amo, bena Beniamina tanona baola. 22 A tamadia eiava taihudia na ai dekemai baema, bae hahebade, negana ai, ai ese baia hamarumarudia, baiato “Idia na emui harihari-bada ai mani ba henimai, badina be tuari ai asia abidia mauri, asia henidia bae adavadia, bona umui danu asio henidia: boma henidia, umui na harihari boma kerere”.

23 Bena Beniamina taudia na unu e kara toma, mavaru ulatodia e dabaidia tao, e adavadia, taudia hohodia heḡereḡeredia. Bena idia na ela, edia tano e lou henia, edia hanua e hadai lou, e noholaidia. 24 Una negana ai Israel taudia na e karoho, ta ta ena ruma ena ruma ela, edia iduhu heḡereḡeredia. Iboudiai na edia tano korikori e lou henidia.

25 Unu dinadia ai Israel na asi pavapavana; Israel taudia na ta ta ena lalo-hadai ena lalo-hadai heḡereḡeredia e kara.

Copyright information for `MEU