Judges 3

Israel ese Iehova e rakatania

Iehova ese se luludia lasi besedia bini, Israel besena baine tohoa, bona Israel taudia iboudiai Kanaan ai asie tuari na baine dibadia, bona uru ta ta ai Israel taudia do asi dibadia na baine hadibadia totona se luludia lasi. Besedia bini: Filistia lohiadia laima, hona Kanaan taudia iboudiai, bona Sidono taudia, bona Hivi taudia Lebanon ororodia ai e nohova, Baalheremon ororona amo ela bona Hamat ivareaina gabuna. Israel taudia itohodia totona e nohova: Israel taudia ese Iehova ena haheḡani, Mose uduna amo senedia e haḡanilaidia ḡaudia, na bae badinadia eiava lasi. Taunabunai Israel taudia ese Kanaan taudia bona Hiti taudia bona Amoro taudia bona Perisi taudia bona Hivi taudia bona Iebusu taudia bogaragidiai e nohova. Idia ese unu bese taudia natudia ulatodia e adavadia; bona idia natudia ulatodia na unu bese uhaudia e henidia, bae adavadia. Idia ese danu unu bese edia dirava isiaidia e lao heniva.

Una negana ai Israel taudia na e kara havara Iehova vairanai, Iehova edia Dirava e laloa boio, dirava ladadia Baal bona Aseroto isiaidia e lao heni. Taunabunai, Iehova ena badu vada e siahu Israel taudia ediai; bena e negedia daure, Kusan-risataimi, Mesopotamia pavapavana, imana ai e atodia. Idia ese una tau isiaina e lao heniva, laḡani taurahani lalodiai. A Israel taudia ese Iehova e tai henia, bena Iehova ese ihamauridia tauna ta e abia hidi, baine hamauridia totona. Tauna na Otoniele Kena: una Kena na Kaleb tadina. 10 Iehova ena Lauma ese ia e rohea; bena ia ese Israel taudia e hahemaoro henidia. Ma e tore isi, eha tuari; bena Iehova ese Kusan-risataimi, Mesopotamia pavapavana, na ia imana ai e atoa; bena ia ese e hadarerea. 11 Taunabunai, tano na vada e maino, laḡani hari-ahui; una murinai Otoniele Kena e mase.

12 Bena Israel taudia ma e kara havara lou, Iehova vairanai. Bena Iehova ese Eglon, Moab pavapavana, imana e ha-aukaia Israel taudia latadiai, idia ese Iehova vairanai vada e kara havara dainai. 13 Hari Eglon ese Amono taudia bona Amalek taudia e haboudia; bena idia ese Israel taudia e hadareredia, pamu audia hanuana e abia. 14 Bena Israel taudia ese Eglon, Moab pavapavana, isiaina e lao heni, laḡani gwauta-taurahani lalodiai.

15 A Israel taudia ese Iehova e tai henia: bena Iehova ese ihamauridia tauna ta e abia hidi, Ehud Gera, Beniamina iduhuna tauna: ia na tau lauri. Israel taudia edia herahia ḡauna na ia imana ai e siaia, hari Eglon, Moab pavapavana, enai. 16 Bena Ehud na dare ta e karaia, isena kahana kahana matadia e kara: ena lata be kiubit ta.
Kuibit ta = 44 centimetres sisivana.
Ia ese idiba kahana gabana ḡauna ai e atoa, bena ena rami amo e rioa tao.
17 Bena hari herahia na Eglon, Moab pavapavana, dekena e laohaia. Hari Eglon na tau-anina bada herea. 18 Ehud ese herahia na e henia vaitani, bena ia ese herahia e huaia taudia e siaidia lao. 19 A ia be Gilgal nadi-pupudia amo e lou, eto, Ḡaubada e, hereva hehunina ta vada na mailaia emu. Ḡaubada eto “Eremui”; bena ena hesiai taudia iboudiai na ia vairana amo e raka lasi munmuri ai. 20 Bena Ehud na ia dekenai e raka vareai, daiutu kerumana ta ai sibona e helaiva ai. Ehud eto, Hereva ta Dirava ena amo vada na mailaia, emu. Bena Ḡaubada na e tore isi. 21 Bena Ehud ese ena dare na imana laurina ai e abia, idibala kahana amo e veria lasi, Eglon bogana e gwadaia. 22 Bena dare auauna danu bogana ai e vareai, anina na e hepuni vareai: dare na bogana amo se veria lasi, a tage na kununa amo e lasi. 23 Bena Ehud na e raka lasi murimuri ai, una daiutu iduarana na murimuri kahana ai e koua kunuka-kunuka.

24 Ia e raka oho murinai, hesiai taudia na ema, guhi daiutuna iduaradia e itaia vada e hekou; bena eto, Reana mei daiutuna ai vada e vareai. 25 E henari mase, ela bona e daradara; bena daiutu iduarana do se kehoa dainai idia ese ki ta e abia, e kehoa, biagudia na mai masena ida reirei ai hekurena ai e davaria.

26 Idia na e henari nohova ai na Ehud ese vada e heau mauri, nadipupudia e hanaidia, Seira ela. 27 Unuseni ai e kau, bena kibi e hiriria Efraim ororodia ai; bena Israel taudia na ia ida ororo amo e hekei lao. Ia ese e gunalaidia. 28 Ia ese danu e hamaorodia, eto, Murigu amo a raka, badina be Iehova ese inaimui Moab taudia na imamui ai vada e atodia. Taunabunai, idia na ia murina amo e diho ela, turu-hanai gabudia Ioridane sinavaina ai, Moab hevaira-hehenina ai, e ginidia ahu, tau ta basine turu hanai diba. 29 Una negana ai idia ese Moab taudia gerebu-ta
Gerebu-ta = 10,000.
sisivana e aladia mase, iboudiai na goada taudia bona tuari mai dibadia taudia; tau ta se roho mauri.
30 Una dina ai Israel taudia ese Moab taudia e hadareredia vaitani; bena tano na vada e maino, laḡani taurahani-ahui lalodiai.

31 Ia murinai, Samgara Anata e tore isi; ia ese Filistia taudia sinahutauratoi na boromakau ikododia ḡauna amo e aladia mase. Ia ese danu Israel taudia e hamauridia.

Copyright information for `MEU