Judges 5

Debora ena Ane

Una dina ai Debora bona Barak Abinaom ese ane ta e abia, ini e abia toma:

Hahekau taudia ese Israel e hakaudia dainai,
Bona Israel taudia ese idia muridiai e raka mai ura-kwalimudia ida dainai,
Iehova ba hanamoa!
Pavapava e, a kamonai! Lohia e, a hakala!
Lau ane baina abia, Iehova ena;
Iehova, Israel Diravana, baina hanamoa egu ane ai.

Iehova e, Seiri amo o tore isi negana ai,
Edom tanona amo o raka lasi negana ai,
Tanobada na e heude-heude,
Guba na e marere,
Oibe, ori amo medu e diho.
Ororo na e laga Iehova vairanai,
Sinai bunai e laga Iehova, Israel Diravana, vairanai.

Samgara, Anata natuna, ena nega ai,
Bona laele ena nega ai,
Laolao daladia korikoridia asie rakalai;
Laolao taudia na uda daladia amo e laolaova.
Hanua maraḡidia vada e vahu Israel ai,
Ela bona oi Debora o tore isi;
Israel sinana na heto o gini tore.
Dirava matamatadia e abidia hidi,
Bena tuari e vara, hanua ikoukoudia ai;
Bena Israel ena gerebu hani
Gerebu hani = 40,000.
bogaragidiai
Kesi ta eiava io ta e hedinarai a?
Israel oreadia e hakaudia lasi taudia name imodaidia,
Idia na Israel taudia bogaragidia amo e raka lasi mai ura-kwalimudia ida.
Iehova ba hanamoa.

10 Doniki kurokurodia ai o guimu taumui, ba gwauraia,hedinarai,
Geda udunadia ai o helaimu taumui, ba gwauraia hedinarai,
Dala ai o rakamu taumui, ba herevalaia.
11 Ranu gabudia ai e kiri heboumu hahinedia gadodia a kamonai,
Unuseni ai danu Iehova ena siahu karadia e herevalaimu,
Ena kara maoromaoro Israel taudia bogaragidiai e gwaurai hedinaraiamu.
Iehova ena orea taudia na hanua ikoukoudia e raka henidia lao.

12 A noga, a noga, Debora e!
A noga, a noga, ane avabia!
Barak e, a tore isi,
Abinaom natuna e, emu abi-mauri taudia a hakaudia lao.
13 Goada taudia kwabukwabudia na tuari ela,
Iehova ena orea taudia ese goada taudia e tuari henidia, ia bagunai.
14 Efraim amo ema, koura ai e hekei diho;
Beniamina e, oi murimu ai e raka, oiemu orea ida.
Makiri amo tuari biagudia e hekei,
Sebulun amo tuari lohiadia ema.
15 Isakara lohiadia na Debora ida ema,
Isakara taudia ese Barak e abidadama henia,
Ia murinai e heau lao, koura ai e hekei diho.
Ruben iduhuna doḡorodia bogaragidiai
Daradara vada e bada.
16 Dahaka dainai mamoe edia maḡu ai o halahe?
Dahaka dainai mamoe ireḡudia taudia edia ivilikou reḡedia mo o hakala henidia?
Ruben iduhuna doḡorodia bogaragidiai
Daradara vada e bada.
17 Gilead taudia na loridane unukahana ai e nohova;
Dan taudia na dahaka dainai laḡatoi ai e halaheva?
Asere taudia na kone ai e nohova,
Sinavai iduaradia badidiai e nohova.
18 Sebulun taudia na edia mauri inegena asie gari,
Napatali taudia danu ororo ai tuari gabuna ai asie gari.

19 Hanua pavapavadia na ema, e tuari,
Kanaan pavapavadia e tuari henidia;
Taanak ai, Megido ranudia badibadidiai,
Silver sisina taina asie abia,
20 Hisiu na guba amo e tuari,
Edia guba daladia amo Sisera e tuari henia.
21 Kison sinavaina ese e arudia lao,
Abata ese e laohaidia, Kison abatana.
Laumagu e, ba ha tuari, mai goadamu ida.

22 Hosi aedia reḡedia vada e bada;
Tuari hosidia vada e heau, vada e heau.
23 Iehova ena aneru e tomamu,
Meroso ba uduguiraia,
Meroso taudia ba uduguiraidia bada;
Badina be Iehova iduruna asiema,
Goada taudia bogaragidiai Iehova iduruna asiema.

24 Hahine bogaragidiai laele mo namo,
Hebere tau Kene adavana mo namo herea.
Kalaga inoholaidia hahinedia bogaragidiai ia mo sibona namo herea.
25 Ranu e noia negana ai, ia ese rata e henia;
Dihu namo-hereana ai bata e mailaia, ana.
26 Ikoko na imana ai e abia,
Lavu na imana idibana ai e abia,
Ia ese Sisera e kokoa,
Kwarana e huaria,
Ibunina daena e haberoa, e gwadaia.
27 E igo diho, e keto,
Aena badibadinai e hekida diho;
Aena badibadinai e igo diho, e keto,
E igo diho gabuna ai e mase.

28 Sisera sinana na e igo lasi,
Gaba-mauru amo e boiboi:
Dahaka dainai ena kanota na e halahemu?
Badina be dahaka kariota hosidia aedia reḡedia asina kamonaimu?
29 Ena aonega hahinedia ese e haere henia,
Bona ia sibona e haere:
30 Kohu namodia e abi, e hari, ani?
Ulato ta eiava rarua, tatau ta ta edia,
Dabua namodia idau-idau Sisera ena,
Dabua idau-idau mai heraheradia,
Lau aiogu ḡaudia ani?

31 Iehova e, inaimu idoinai unu bae mase toma!
A e ura henimumu taudia na
Dina heḡereḡerena bae tata dae roha.
Bena tano vada e maino, laḡani hari-ahui lalodiai.

Copyright information for `MEU