Judges 9

Abimelek ena koikoi

Abimelek, Ierubu-baal natuna, na Sekem ela, sinana varavarana dekediai, idia bona sinana ena iduhu taudia iboudiai e hereva henidia, eto, Sekem taudia iboudiai lalodia bavani, baoto “Edena namo, Ierubu-baal natuna hitu-ahui-osi iboudiai ese bae halohiamui, eiava tamona ese?” Ba laloa danu, lau na umui turiamui bona umui hidiomui. Bena sinana varavarana ese unu hereva iboudiai na Sekem taudia e hamaorolaidia, ia dainai; bena Sekem taudia lalodia e urava Abimelek murina amo bae raka, badina be idia na eto, Ia na ai varavaramai. Bena idia esesilver monidia hitu-ahui na Baal-beriti ena dubu amo e abi, e henia. Unu moni amo Abimelek ese tatau dikadia haida, asi lalodia taudia, davadia e heni, ia murinai bae raka totona. Bena ia ese tamana ena ruma Ofra ai ela, tadikakana hituahui-osi, Ierubu-baal natuna, e aladia mase, nadi tamona latanai. A taumuritai, ladana Iotam, e roho mauri; badina be ia na vada e komu. Bena Sekem taudia iboudiai bona Bete-milo taudia iboudiai na ela, Abimelek e abia dae, Sekem enaoak auna helaḡana badibadinai, edia pavapava ai e halaoa.

Iotam ena sivarai heḡereḡerena

Haida ese Iotam e hamaoroa, bena ia na ela, Gerisim ororona dorina ai e gini, e haroro badabada, eto, Sekem taumui e, egu hereva a kamonai, bena Dirava ese umui baine kamonai henimui. Nega ta au loḡora na e raka lasi, edia pavapava ta bae horoa eto. Bena idia ese olive auna e hereva henia, eto, Emai pavapava ai baola. A olive auna ese edia hereva e haloua, eto, Huahuagu digarana, Dirava bona taunimanima ihanamodia ḡauna, na baina rakatania, au baina biagudia a? 10 Bena au ese suke auna e hereva henia, eto, Oi hari emai pavapava ai baola. 11 A suke auna ese edia hereva e haloua, eto, Egu gaiho bona egu huahua namodia baina rakatanidia, au baina biagudia a? 12 Bena au ese vine e hereva henia, eto, Oi hari emai pavapava ai baola. 13 A vine ese edia hereva e haloua, eto, Egu vine ranuna, Dirava bona taunimanima na e hamoalediamu ḡauna, baina rakatania, au baina biagudia a? 14 Bena au iboudiai ese au ginigini e hereva henia, eto, Oi hari emai pavapava ai baola. Bena au ginigini ese e haere henidia, eto, 15 Bema lalomui korikori be ba horogu, emui pavapava ai ba halaogu, vada baoma, lau ikerukerugu ai laḡamui bavani; a bema lasi, Iahi na au ginigini amo baine vasi, Lebanon sida-audia baine aradia ore.

16 Benaini, Ialomui korikori amo bona kara maoromaoro amo Abimelek o abia dae emui pavapava ai o halaoa readia; Ierubu-baal mai ena ruma taudia ida vada o kara namo henidia ia ese e kara namo henimuiva heḡereḡerena readia. 17 Badina be tamagu na umui daimui ai e tuariva, ena mauri se laloava, Midian taudia imadia amo e hamaurimui; 18 a umui ese hari dina ai tamagu ena ruma vada o tuari henia, natuna hitu-ahui osi na nadi tamona latanai vada o aladia mase, bona Abimalek, tamagu ena hesiai hahinena natuna, na Sekem taumui emui pavapava ai vada o halaoa, ia na varavaramui dainai. 19 A na tomu, bema lalomui korikori amo bona kara maoromaoro amo Ierubu-baal mai ena ruma taudia ida vada o kara henidia hari dina ai, Abimelek boma moalelaia, bona ia ese umui bema moalelaimui. 20 A bema lasi, lahi na Abimelek ena amo baine vasi, Sekem taumui bona Bete-milo taudia baine aramui ore; bona lahi na Sekem taumui emui amo bona Bete-milo taudia edia amo baine lasi, Abimelek baine araia. 21 Bena lotam e heau, Bere ela, unuseni ai e nohova, kakana Abimelek garina e gariva dainai.

Abimelek ena kara

22 Abimelek ese Israel e lohiaia laḡani toi. 23 Bena Dirava ese lauma dikana ta e siaia, Abimelek bona Sekem taudia padadiai. Bena Sekem taudia ese Abimelek e inai henia. 24 Unu amo Ierubu-baal natuna mamaruanedia hitu-ahui-osi ialadia bona raradia na tadikakadia Abimelek, e aladia mase tauna, latanai bona Sekem taudia, tadikakana ialadia ai e durua taudia, latadiai e kau. 25 Bena Sekem taudia ese e bani henia, ororo doridia ai; bona una dala amo e laolaova taudia iboudiai edia kohu e dadi. A haida ese Abimelek e hamaoroa.

26 Una negana ai Gaal Ebed, varavarana ida, Sekem ai e hanoho; bena Sekem taudia ese e abidadama henia. 27 Idia na e vareai, edia vine imeadia anidia e gogo, bena e taolai. Bena aria e karaia; edia dirava ena dubu ai e raka vareai, e aniani bona vine ranuna e inua. Bena idia ese Abimelek e ḡonaḡonalaia. 28 Gaal Ebed eto, Abimelek be daika? Ita Sekem tauda danu daidia? Ita ese ia isiaina baita lao heni a? Ina lerubu-baal natuna, mai ena hesiai tauna Sebulu ida, ese Sekem tamana Hamoro garana isiaidia bema lao heni hari namo. Dahaka dainai ita ese ia isiaina baita lao heni? 29 Ina orea bama biagua, Abimelek bama abia oho. Oibe, Abimelek bama hamaoroa, bama toma “Emu tuari taudia ba hahohodia, bena ba raka lasi, ba tuari”.

30 Sebulu, hanua lohiana, ese Gaal Ebed ena hereva e kamonai, bena e badu. 31 Bena ia ese gwaukau taudia haida e siaidia Abimelek dekenai, Aruma ai, eto, A kamonai, Gaal Ebed mai varavarana ida vada ema Sekem: bena idia ese hanua taudia lalodia e hadikamu emu ai. 32 Taunabunai, hanuaboi ai baola, oi mai emu orea taudia ida, tano paka ai ba henari. 33 Bena daba matana ai ba tore isi haraḡa, hanua ba heau henia; bena ia mai ena orea taudia ida bae raka lasi bae tuari henimui negana ai, emui goada heḡereḡerena ai ba kara henidia.

34 Bena Abimelek mai ena orea taudia iboudiai ida hanuaboi ai e tore isi, orea hani amo Sekem e bani henia. 35 Bena Gaal Ebed na e raka lasi, hanua ikoukouna ai e gini. Bena Abimelek mai ena orea taudia ida na edia komu gabudia amo e tore isi. 36 Gaal ese e itadia, bena ia ese Sebulu e hamaoroa, eto, A itaia, taunimanima haida be ororo doridia amo e hekei e maimu. Sebulu ese e haere henia, eto, Ororo laulaudia o itadiamu, itaitadia na taunimanima na heheto. 37 Gaal ma e hereva, eto, A itaia, taunimanima haida na bogaragi amo e maimu, bona orea ta danu be rohe taudia ediaoak auna amo e maimu. 38 Bena Sebulu ese e hereva henia, eto, Harihari udumu be edeseni ai, oi oto “Abimelek be daika, bona dahaka dainai ia isiaina baita lao heni?” O dadaraidia taudia bunu, ani? Harihari ba raka lasi, ba tuari henidia.

39 Bena Gaal ese Sekem taudia e gunalaidia, vada e raka lasi, Abimelek e tuari henia. 40 A Abimelek ese e hahavaia; Gaal na ia vairanai e heau. Hutuma na dala ai e keto, mai berodia, ela bona hanua ikoukouna. 41 Bena Abimelek na Aruma ai ma e noho; a Sebulu ese Gaal mai varavarana ida e luludia lasi, Sekem ai basie noho.

42 Kerukeru, hanua taudia ma e raka lasi, tano paka ela. Abimelek e kamonai, 43 bena ia ese ena tuari taudia e abidia, e haridia orea toi, tano paka ai e komu. E roha lao, hanua taudia e raka lasi ai e itadia, bena e tore isi, e ala-ala henidia. 44 Abimelek mai ena orea taudia ida e heau ela, hanua ikoukouna e gimaia; a orea rua be tano paka ai vada e raka lasi taudia na e ala-ala henidia, bona e aladia ore. 45 Una dina idoinai Abimelek ese hanua na e tuari henia: hanua na e abia, bona hanua taudia iboudiai na e aladia mase. Hanua na e haheḡiḡia dobi, bona damena e ḡiḡia rohoroho, hanua tanona idoinai.

46 Sekem kohorona ai e nohova taudia iboudiai ese una hari e kamonai, bena idia na edia dirava ta, ladana El-beriti, ena dubu ai e didi vareai. 47 Haida ese Abimelek e hamaoroa, Sekem kohorona taudia iboudiai na unuseni ai vada e hebou. 48 Bena Abimelek na Salmon ororona ai e dara dae, ia bona ena orea taudia iboudiai. Bena Abimelek ese ira auta e abia, au e raku; bena au rakuraku iḡui ta e abia isi, paḡana ai e huaia. Ena orea taudia danu ia ese e hamaorodia, eto, Lauegu kara vada o itaia, heḡereḡerena mo ba karaia. A kara haraḡa. 49 Taunabunai, idia iboudiai ta ta ena au ena au e raku, ena iḡui ena iḡui e hua, Abimelek murina amo e raka, edia au rakuraku na dubu habana badinai e ato kau. Bena idia ese dubu e ha-araia; taunabunai Sekem kohorona taudia iboudiai na lahi ai e mase. Idia na tatau bona hahine: iboudiai na daha ta sisivana.

Abimelek e mase

50 Bena Abimelek na Tebese ela, hanua na e koua heḡeḡe, bena e abia. 51 Hanua lalonai na kohoro aukana ta; bena hanua taudia iboudiai, tatau bona hahine, na e heau vareai, e hekou ahu; bena kohoro guhina ai e dae. 52 Abimelek na e raka kahira, kohoro e tuari henia; kohoro iduarana e raka henia kahi, baine doua eto. 53 Bena hahine ta ese uit iririlaina nadina ta e tahoa dobi, Abimelek kwarana ai, kwarana koukouna e hamakohia. 54 Bena ia ese eregabe tauna ta, ena kesi ihuana tauna, e boiria haraḡa-haraḡa, e hamaoroa, eto, Emu dare a veria lasi, bavalagu, taunimanima ese bae herevalaigu, baeto “Hahine ese e alaia mase”, na garina. Bena hari eregabe tauna ese e gwadaia; vada e mase. 55 Israel taudia ese e itaia, Abimelek e mase, bena iboudiai e karoho, ta ta ena ruma ena ruma ela.

56 Unuheto amo Dirava ese Abimelek ena kara dika davana e henia: una kara dika be tadikakana hitu-ahui-osi e aladia mase, unu amo tamana e hadikaia. 57 Dirava ese danu Sekem taudia edia kara dika iboudiai idia kwaradia ai e haloudia, Iotam Ierubu-baal ena hahedika na idia latadiai e kau.

Copyright information for `MEU