Lamentations 1

Hanua badana madi ihabaina!
Gunaguna taunimanima ai e honu honu dae;
harihari ia na gabu degedegena rahu.
Gunaguna ia na bada, bese idau-idau bogaragidiai;
harihari ia na vabu heḡereḡerena ai vada ela.
Gunaguna ia na pavapava natuna hahinena hanua idau-idau bogaragidiai;
harihari ia na hesiai hahinena ai vada ela.

Hanuaboi ai e tai dikadikamu,
irurumatana na vahana ai mimia;
e ura heniamu taudia iboudiai bogaragidia amo
ta ese tauna se haloamu;
ia turana iboudiai ese vada e koia,
inaina ai vada e hahelao.

Iuda na dauhai vada e hanohoa,
e hisihisimu bona hesiai ḡaukaradia aukadia e karamu;
bese idau-idau bogaragidiai e nohomu,
a ena laḡa-ani gabuna ta se davariamu;
e hahavaia taudia iboudiai ese vada e lasia tao,
ena lalo-hisihisi negana ai.

Siona e lao heniamu daladia na mai hebogahisidia,
badina be aria e gwauraimu negadia ai na ta se maimu;
ena ikoukou iboudiai vada e vahu,
ena helaḡa taudia e ganaḡanamu;
ena ulato vada e dabuidia oho,
ia na e hisihisi dikadikamu.

Ia inaina na ikwarana ai vada ela,
ana inai taudia edia namo e bada e laomu;
badina be Iehova ese vada e hahisia,
ena kara kerere momo herea daidiai;
ia natuna na dauha vada ela,
inai taudia vairadiai vada e ḡuidia.

Siona kekenina na hairaina idoinai ese
vada e rakatania;
ena lohia na dia mamaruanedia na heheto,
rei gabudia asie davarimu;
e hahavadia taudia vairadiai e heau,
to asi goadadia.

Ierusalem na e helalo unemu,
ena hisihisi bona ena lalo-idita lalodiai;
ena ḡau herea-daedia iboudiai nega gunadia ai e abiva
na e lalolaidia unemu.
Ena taunimanima na inaidia imadia ai e heato
bona asi ikahana ta negana ai,
inai tauna ese e ḡonaḡonalaia,
ena keto e kirikirilaia.

Ierusalem na e kara dika badava,
una dainai vada e miro dikadika;
e imodaiava taudia ese e dadaraiamu,
badina be ḡaḡaena ai vada e itaia;
oibe, ia sibona e ḡanaganamu,
e roha daudaumu.

Mirona na ramina ai,
baine dika na se laloa;
una dainai ena keto na bada herea,
asi tauna ihalona tauna ta.
Iehova e, egu hisihisi a itaia,
badina be inai tauna vada e kwalimu.

10 Inai tauna ese vada e toi roro,
ena ḡau herea-daedia iboudiai daediai;
oibe, ia ese bese idau-idau vada e itadia,
ena gabu helaḡana ai vada e raka vareai;
unu na oi ese o gwaudia tao taudia,
emu bese edia hebou lalonai basie vareai oto.

11 Ena taunimanima iboudiai ese adia e tahuamu,
mai ḡanaḡanadia ida;
edia kohu herea-daedia amo adia e hoimu,
edia goada ihamatamatana totona.
Iehova e, a gaga isi, a itaia,
badina be vada e dadaraigumu.

12 O raka hanaimu taumui iboumui ai, ina na asio laloamu a?
A gaga isi, a itaia,
hisihisi ta na mia lauegu hisihisi heḡereḡerena eiava,
lau latagu ai vada e kau hisina,
Iehova ese ena badu ḡaraḡara dinana ai
e hahisilaigu ḡauna.

13 Atai amo ia ese lahi e siaia dobi,
lau turiagu lalodiai e hadihoa;
huo e otoa, lau aegu iabidia,
ia ese e halougu;
mase-reagu ai e rakatanigu,
taugu na e manorimu dina idoinai.

14 Egu kara kerere na maduna auna ai e halaoa,
ia imana ese e gui bou;
aiogu ai e ato kau,
ia ese egu goada na e hamanokaia;
lau ese asina laodia ahu diba taudia imadia ai
Ḡaubada ese vada e atogu.

15 Ḡaubada ese egu goada-herea taudia iboudiai na
bogaragigu ai e dadaraidia;
hegogo ta e gwauraia, lau ihadikagu,
egu eregabe taudia imoi-taodia;
Iuda ena rami-hebou ulatona na Ḡaubada ese vada e moia tao,
vine imoilaina gabuna ai bema moimoilaia na heto.

16 Ini ḡau daidiai na taitaimu,
iruru-matagu na e dihomu;
badina be tauhalo tauna na dauhai,
egu haheauka ihamatamatana tauna na dauhai;
natugu na vada e baia,
badina be inai tauna na vada e kwalimu.

17 Siona ese imana e toi roromu,
a asi tauna ta ese ia tauna e haloamu;
Iehova ese ena haheḡani na Iakob latanai vada e gwauraia,
ia dekena taudia na inaina ai baela eto;
Ierusalem na ḡau miro-hereana ai vada ela
idia bogaragidiai.

18 Iehova na maoromaoro,
badina be vada na gwau edeede henia;
a umui bese idau-idau taumui iboumui ai, a kamonai,
bona egu hisihisi ba itaia;
egu ulato bona egu uhau na
mai iḡuidia ida vada e laohaidia.

19 E ura henigu taudia na boiridia,
a idia ese e koigu;
egu hahelaḡa taudia bona egu tau-badadia
na hanua ai e mase ore,
edia goada ihamatamatana anianina
e tahuava negana ai.

20 Iehova e, a itaia, badina be na hisihisimu,
laumagu na e dauremu;
lalogu na e gugubaiamu,
badina be vada na gwau edeede dikadika;
ariara ai dare na e ala-alamu,
ruma na variha rumana na heto.

21 Egu ḡanaḡana a kamonai,
asi taugu ihalona tauna ta;
inaigu iboudiai ese egu hekwakwanai sivaraina vada e kamonai,
idia na e moalemu, oi ese vada o karaia dainai;
vada o gwauraia dinana a halasia,
idia na lau heḡereḡeregu ai baela.

22 Edia kara dika idoinai na oi vairamu ai baine hedinarai,
bena ba kara henidia,
lauegu kara kereredia iboudiai daidiai
vada o kara henigu heḡereḡerena;
badina be na ḡanaḡana momomu,
bona lalogu na e manoka:manokamu.
Copyright information for `MEU