Lamentations 3

Ena badu hekwadi-auna hisihisina lalonai,
hisi vada na ani;
dibura ai vada e lulugu vareai,
asi diarina gabuna ai;
momokani, ia imana na lau ihadikagu totona
vada e abia isi loulou, dina idoinai.

Hidiogu bona kopigu vada e ha-oredia,
bona turiagu vada e hakwaidudia;
vada e kougu ahu, vada e govagu ahu,
lalo-idita ai bona lalo-hisihisi ai;
dibura ai vada e hanohogu,
idau nega ai e mase taudia na heheto.

Vada e magugu heḡeḡe, asi egu roho-mauri dalana,
auri metaudia ai vada e ḡuigu;
na boiboimu, na tai lolomu, ta ese baine kahagu totona,
a ia ese egu ḡuriḡuri e laoa ahumu;
e utu nadidia amo egu dala vada e koudia,
egu raka daladia vada e hagagevadia.

10 Egu ai ia na e banimu beana na heto,
e komumu, leona na heto;
11 egu dala amo e hakaugu siri, e daregu patapata,
vada e habaiagu;
12 ena peva e marea,
baine tarakia ḡauna ai e halaogu.

13 Ena diba pauana dibadia amo,
nadinadigu na e tarakidia;
14 bese iboudiai ese e kirikirilaigumu,
edia ane ai e hevasehalaigumu dina idoinai;
15 lalogu na vada e ha-iditaia ḡuḡuru,
ava iditana amo vada e hahonugu.

16 Isegu na nadinadi e hagaualaidia,
kahu ai vada e hagorugu diho;
17 laumagu na maino ai e dabumu,
moale vada na reaia;
18 taunabunai lau na tomamu: Hairaigu vada e boio
bona egu helaro Iehova ena amo danu.

19 Egu hisihisi bona egu lalo-idita ba ialo tao,
ava iditana bona muramura iditana danu;
20 laumagu ese e haeroa louloumu,
bona lalogu ai e igo dihomu;
21 a ina na na laloa unemu,
taunabunai na helaromu.

22 Iehova ena mia-hanaihanai lalokauna na se oremu
ena hebogahisi karadia na asie dokomu;
23 daba iboudiai idia na mamatamata;
emu heabidadama na bada herea.
24 Laumagu na e tomu: Iehova na lau ahugu;
una dainai ia baina laroa.

25 E nariamu taudia na Iehova ese e hanamodiamu,
bona e tahuamu taudia danu.
26 Iehova ena hahemauri baita naria, asi reḡereḡeda,
una na namo;
27 tau ta ese eregabena ai maduna baine huaia,
una danu namo.

28 Maduna na pagana ai vada e atoa negana ai,
ia na sibona baine helai, asi reḡereḡena;
29 uduna na ḡahu ai baine atoa,
reana helaro do baine vara;
30 vahana na hebota tauna baine mede henia,
ḡonaḡona herevadia ai baine honu.

31 Badina be Ḡaubada ese basine negea daure
ela bona hanaihanai;
32 ena be lalona baine hahisia, to baine bogaia hisi,
ena hebogahisi bada-hereana heḡereḡerena;
33 badina be taunimanima natudia tau-anidia eiava lalodia
ihahisihisidia na se uramu.

34 E ḡuidia taudia iboudiai tanobada ai
bae moidia tao,
35 eiava tau ta igwaurai-maorona bae laoa ahu
Dirava Herea-Mikamika vairanai,
36 eiava tau ta ena gini-kau dalana bae hagagevaia;
una kara na Ḡaubada ese se abi daemu.

37 Daika na e haheḡani bena anina e vara,
Ḡaubada na se gwau maoro negana ai?
38 Dirava Herea-Mikamika uduna amo
namo bona dika na e maimu ani?
39 Mauri tauna baine maumau badina be dahaka?
Ena dika davana iabina baine maumauraia anina be dahaka?

40 Eda dala baita tohodia bona baita tahudia,
bena Iehova baita lou henia;
41 laloda bona imada baita abidia isi,
guba ai e nohomu Diravana enai, baitato,
42 Ai na vada a kerere bona vada a gwau edeede,
bena oi ese emai dika so gwau tao.

43 Badu vada o rioa, vada o hahavamai,
vada o alamai mase, so bogamai hisi;
44 ori vada o rioa,
ḡuriḡuri ta basine hanai helaoreana.
45 Oi ese kopikopi bona momoru ai vada o halaomai,
bese idau-idau bogaragidiai.

46 Ai inaimai iboudiai ese
e ḡonaḡonalaimaimu;
47 gari bada bona hekwakwanai na latamai ai vada e kau,
hahevahu bona hahebua-tari danu;
48 iruru-matagu na e arumu sinavai na heto,
egu bese kekenina ena mase dainai.

49 Iruru-matagu bae diho asi dokona,
bona asi komadana,
50 ela bona Iehova na guba amo baine roha dobi,
bena baine itagu;
51 matagu ese e hahisihisigu,
egu hanua ulatodia iboudiai vada e dika dainai.

52 Asi badina e inai henigu taudia ese e tahugu,
labana tauna ese manu e tahuamu na heto;
53 maurigu ai guri lalonai e tahogu dobi,
bona nadi na latagu ai e taho kau;
54 ranu ai na mutu, nato
“Vada name boio”.

55 Iehova e, oi ladamu na hahanea,
guri dobudobu amo;
56 egu noinoi, nato “Hekaha na noiamu, taiamu na egu ai basio koua ahu” na
oi ese vada o kamonai;
57 na boi henimu negana ai o raka kahira,
oto “Basio gari”.

58 Ḡaubada e, oi ese egu ginikau gabuna vada o lailaia,
oi ese egu mauri vada o rauaia.
59 Iehova e, oi ese vada o itaia, e kara dika henigu;
ba hahemaoro henigu.
60 Oi ese edia dava-heni idoinai vada o itaia,
lau ihadikagu karadia e lalo-hadailaimu ḡaudia iboudiai.

61 Iehova e, edia heḡonaḡonalai herevadia vada o kamonai,
lau ihadikagu karadia e lalo-hadailaimu ḡaudia iboudiai;
62 e ala-ala henigumu taudia ududia bona edia lalo-hadai ese
lau e hadikalaigumu dina idoinai.
63 Edia helai diho bona edia tore isi a itaia;
edia ane ai e hevasehalaigu.

64 Iehova e, oi ese davadia ba henidia,
idia imadia ḡaukaradia heḡereḡeredia;
65 oi ese lalodia ba haduhudia,
emu heuduguirai na latadiai baine kau.
66 Iehova e, oi ese badu ai ba hahavadia,
emu guba henuna amo ba habuadia tari.
Copyright information for `MEU