Lamentations 5

Iehova e, emai ai vada e vara ḡaudia ba lalo tao;
a haḡeremai, e hahemaraimaimu ḡaudia ba itadia.
Emai tano na idau taudia vada e henidia;
emai ruma na idau bese taudia vada e henidia.

Ai na vada a ihareha, asi tamamai;
sinamai na vabu heḡereḡeredia.
Emai inuinu ranuna na a hoimu;
au a abimu na mai davadia.
Paḡamai mai madunadia ai a hekwarahimu;
taumai e boeramu, Isie halaga-animaimu.
Imamai na Aigupto bona Asuria vada e toi roro henidia,
amai na baine davana totona.
Tamamai e kara dika, bena vada e mase;
bena ai ese edia kara havara a huamu.
Hesiai tauna ese e lohiamaimu,
asi tauna ta ese idia imadia amo e hamaurimaimu.
Amai a tahumu mai garimai ida,
tano ḡaḡaena ai dare ese baine alamai mase na garina.
10 Kopimai e siahumu, amu siahuna na heto,
doe heḡaraḡarana dainai.
11 Siona ai hahine na e dadidiamu,
bona rami-hebou ulatodia Iuda ai.
12 Hanua lohiadia na imadia amo e taudia daemu,
hanua tau-badadia na asie matauraidiamu.
13 Eregabe taudia na e haḡaukaradiamu, flaoa iririlaina gabuna ai;
memero na e raragamu, au metaudia e huadiamu dainai.
14 Iahu ese hanua ikoukouna vada e rakatania;
eregabe taudia ese edia hatai-hatai ḡaudia na vada e atodia diho.
15 Moale vada e doko lalomai ai,
bona emai mavaru na taitai ai vada e hahelao.
16 Havava ḡauna na kwaramai amo vada e moru;
madi ihabaimai, vada a kara dika dainai.
17 Ina dainai Ialomai vada e manoka-manoka,
ini ḡau daidiai matamai vada e valahu-valahu.
18 Siona ororona vada e vahu dainai;
uda sisiadia na ia latanai e loamu.

19 A oi, Iehova e, o lohia hanaihanaimu;
emu terono na e miamu, uru iboudiai lalodiai.
20 Badina be dahaka o lalomai boio hanaihanaimu;
Dahaka dainai nega daudau vada o rakatanimai?
21 Iehova e, bavabimai dae lou, bena baia namo lou;
emai dina ba hamatamatadia, nega gunadia heḡereḡeredia.
22 Eiava, vada o dadaraimai vaitani a?
Vada o badu henimai vaitani a?
Copyright information for `MEU