Leviticus 11

Vamu Taravatudia

Iehova ese Mose bona Aaron e haduadia, eto, Israel taudia ba hereva henidia, baoto: Mauri ḡaudia tanobada ai e loamu na iboudiai basio ani, a ini mo bavani. Imadia aedia palapaladia eme auka bona eme parara, bona aniani e hadonomu ma e lori lasimu, ududia ai ma e ḡauamu ḡaudia, unu be bavani. Ḡau tamona, unuhetomadia haida na basio ani. Kamelo na basio ania; badina be ana aniani e ḡauaia loumu, to imana aena palapaladia asieme parara; ia na helaḡa emui ai. Koni danu basio ania; badina be ana aniani e ḡauaia loumu, to imana aena palapaladia asieme parara; ia na helaḡa emui ai. Hea
“Koni” bona “hea” be uda ḡaudia maraḡidia, mada bamona.
danu basio ania; badina be ana aniani e ḡauaia loumu, to imana aena palapaladia asieme parara; ia na helaḡa emui ai.
Boroma danu basio ania; badina be imana aena palapaladia eme parara, to ana aniani se ḡauaia loumu. Hidiodia basio ani, bona masedia ai basio daudia toho; idia na hehelaḡa umui emui ai.

Ranu ai e nohomu ḡaudia na iboudiai basio ani, a ini mo bavani: mai taiadia bona mai unadia davara ai bona sinavai ai vada bavani; 10 a asi taiadia bona asi unadia ḡaudia ranu ai e maurimu bona e loamu, davara ai eiava sinavai ai, na basio ani. 11 Ba dadaraidia vaitani: hidiodia basio ani, bona masedia ai basio daudia toho; idia na hehelaḡa emui ai. 12 Ranu ai e nohomu ḡaudia asi taiadia bona asi unadia na ba dadaraidia vaitani. 13 Ba dadaraidia manudia bini: basio ani, badina be idia na hehelaḡa emui ai. Ḡaudia bini: ugava-bada bona larata bona ugava maraḡina, 14 bona bogibada bona pivai, idia bamodia manudia ida; 15 mukou danu, mai ia bamona manudia iboudiai ida; 16 bona kokokoko bona kito bona kanaḡe bona kipa, idia bamodia manudia ida; 17 bona baimumu bona manubada bona gadomanu; 18 bona kema bona boebedi bona lokoru, 19 bona boḡe, bona noko mai ia bamona manudia ida, bona turumu, bona sisiboi.

20 Mai hanidia bona mai imadia aedia ḡaudia, imadia bona aedia amo tanobada ai e loamu, na ba dadaraidia; 21 a mai hanidia bona mai imadia aedia ḡaudia haida, aedia na lalata bena aedia amo e roho e laomu, 22 unu na bavani: una dainai kwadi idau-idau iboudiai na bavani diba. 23 A mai hanidia bona mai imadia aedia ḡaudia oredia iboudiai na ba dadaraidia. 24 Ini ese bae hataubumui; masedia ai baine daudia toho tauna na baine taubu ela bona dina baine diho; 25 bona tau-anidia baine abi loaloa taunana ena dabua baine huri bona baine taubu ela bona dina baine diho.

26 Imana aena palapaladia eme auka to asieme parara ḡauna, eiava ena aniani asine ḡauaia loumu ḡauna, na helaḡa umui emui ai: bona baine daua toho tauna na taubu. 27 Bona imadia aedia palapaladia eme manoka to imadia aedia amo e rakamu ḡaudia danu hehelaḡa umui emui ai; masedia ai baine daudia toho tauna baine taubu ela bona dina baine diho; 28 bona tau-anidia baine hua tauna na ena dabua baine huri bona baine taubu ela bona dina baine diho. Unu ḡau na hehelaḡa umui emui ai.

29 Ini tano ai e raumu ḡaudia danu na hehelaḡa emui ai: uda pusina, bona bita, bona ariha, mai ia bamona ḡaudia ida; 30 bona vaboha bona siha bona hohoduka bona variga bona gesoa. 31 Tano ai e raumu ḡaudia bunu hehelaḡa umui emui ai; bona masedia ai baine daudia toho tauna baine taubu ela bona dina baine diho. 32 Bona bae mase negana ai idia ese ḡau ta latanai bae moru, una ḡau baine miro: bema au amo e karaia ḡauna ta, eiava dabua, eiava kopi, eiava puse, ranu ai do ba udaia; ia na baine miro ela bona dina baine diho, una murinai baine ḡoeva. 33 A uro ai eiava hodu ai bema moru, uro eiava hodu anina baine miro, bona uro eiava hodu ba huaria. 34 Una uro anianina eiava hodu ranuna, eiava una ranu amo bae nadu anianidia na mimiro. 35 Una mase ḡauna tau-anina sina taina mo ḡau ta ai baine moru, una ḡau baine miro: bema ataga eiava uro, vada ba huaria; idia na mimiro, bona bae helaḡa umui emui ai. 36 Ḡau tamona, ranu e lohilohia gabuna eiava ranu gurina be bae ḡoeva. A mase tau-anina enai baine dau kau ḡauna na baine miro. 37 Mase ḡauna tau-anina taina emui hadohado uhedia latadiai baine moru, unu uhe bae ḡoeva; 38 a uhe ba hapariparidia murinai mase ḡauna tau-anina na idia latadiai baemoru, unu uhe bae miro.

39 Mauri ḡauna ta, ena be aniani ḡauna, to baine mase kava, ia tau-anina baine daua toho tauna baine taubu ela bona dina baine diho. 40 Hidiona baine ania tauna na ena dabua baine huri, bona baine taubu ela bona dina baine diho. Bona tau-anina baine huaia tauna na ena dabua baine huri, bona baine taubu ela bona dina baine diho.

41 Tano ai e raumu ḡaudia na ba dadaraidia, basio ani. 42 Kopana amo e raumu ḡauna, bona imana rua aena rua amo e raumu ḡauna, bona aena momo ḡauna: tano ai e raumu ḡaudia iboudiai na basio ani; idia na didika. 43 Tano ai e raumu ḡaudia edia dika ai basio dika bona edia miro ai basio miro, ba taubu na garina. 44 Badina be lau na Iehova, emui Dirava: taunabunai sibomui ba hahelaḡa. Ba helaḡa, badina be lau na helaḡa. Tano ai e raumu ḡauna ta ena miro ai basio miro. 45 Badina be lau na Iehova: Aigupto tanona amo na hakaumui lasi, emui Dirava ai bainala totona. Taunabunai ba helaḡa, badina be lau na helaḡa.

46 Mauri ḡaudia taravatudia bunu; tanobada ai e loamu ḡaudia, bona atai ai e rohomu manudia, bona davara ai e nohomu ḡaudia, bona tano ai e raumu ḡaudia, 47 mirodia bona ḡoevaḡoevadia ihididia bona bavani bona basio ani ḡaudia ihididia taravatudia.

Copyright information for `MEU