Leviticus 13

Lepra taravatudia

Iehova ese Mose bona Aaron e haduadia, eto, Tau ta kopina baine gudu, eiava baine taoha, eiava mai toutouna kurokurona, lepra na heto, una tau
Una tau e gwauraia “goeva” badina be lepra be kopina idoinai vada e daea vaitani dainai gorere ena dai hanai siahuna vada e ore; una tau ena amo basine dai hanai diba tau ta enai.
bae hakaua vareai hahelaḡa tauna Aaron vairanai, eiava hahelaḡa tauna Aaron natuna ta vairanai.
Bena hahelaḡa tauna ese kopina baine itaia, bema una kopi dikana derana danu kurokuro, bona toutouna na dia kopina ai mo to sisina dobu, una na lepra: hahelaḡa tauna ese baine itaia bena ia ese una tau baine gwauraia, vada e miro. A bema toutou na kurokuro, to kopina ai mo, bona derana na se kurokuro, hahelaḡa tauna ese una tau baine koua ahu ela bona dina hitu bae ore. Bena dina ihahituna ai hahelaḡa tauna ese baine itaia lou: toutou bema gabuna ai mo, se dika bona se bada, hahelaḡa tauna ese ma baine koua lou, ela bona dina hitu ma bae ore. Ma dina ihahituna ai hahelaḡa tauna ese baine itaia lou: toutou bema maraḡi bona dia dobu, hahelaḡa tauna ese baine gwauraia, vada e ḡoeva. Una na idau toto taohana. Ena dabua baine huri, bena baine ḡoeva. Ḡau tamona, hahelaḡa tauna ese baine kahua nege, murinai una toutou ma baine bada lou, ia na hahelaḡa tauna dekena ma baine lou lao. Bena hahelaḡa tauna ese baine itaia, toutou na momokani vada e bada, ia na una tau baine gwauraia, vada e miro; ia na lepra tauna.

Lepra toadia bae hedinarai tau ta kopina ai, ia na hahelaḡa tauna vairanai bae hakaua vareai. 10 Bena hahelaḡa tauna ese ḡou kurokurona baine itaia una tau kopina ai, bona baine itaia danu una ḡou na mai berona bona derana e kurokuromu: 11 una na lepra ḡouna ia kopina ai. Hahelaḡa tauna ese baine gwauraia, vada e miro. Basine koua ahu lou, badina be ia na miro momokani. 12 A hahelaḡa tauna ese baine itaia, lepra be kopina idoinai vada e daea, kwarana amo ela bona aena, 13 ia ese baine itaia namonamo; bema momokani kopina idoinai vada e daea vaitani, ia ese una tau baine gwauraia, vada e ḡoeva. Kopina idoinai vada e kurokuro dainai, ia na vada e ḡoeva. 14 A hidio berona ienai bema hedinarai, ia na baine miro; 15 hahelaḡa tauna ese bero baine itaia, bena baine gwauraia, vada e miro. Una bero be miro toana; una tau be lepra tauna. 16 A hari hidio berodia ma bae namo, bona kopina baine kurokuro, ia na hahelaḡa tauna vairanai ma bainela. 17 Hahelaḡa tauna ese baine itaia: bema hidio berodia vada e kurokuro, hahelaḡa tauna ese baine gwauraia, vada e ḡoeva.

18 Tau ta kopina ai iohururu ta vada e namo 19 gabuna amo gudu kurokurona eiava toutou mia-kakana baine hedinarai, hahelaḡa tauna bae haheitalaia. 20 Hahelaḡa tauna ese baine itaia, toutou na sisina dobu bona derana danu kurokuro, ia ese una tau baine gwauraia, vada e miro; una na lepra, iohururu gabuna amo e vara. 21 A baine itaia, dera na se kurokuro, bona toutou na kopina ai mo bona dia kurokuro herea eiava dia kakakaka herea, hahelaḡa tauna ese una tau baine koua ahu ela bona dina hitu bae ore; 22 una negana ai toutou bema bada, ia ese baine gwauraia vada e miro; una na lepra. 23 A toutou na gabuna ai mo bema mia, basinema bada, una na iohururu kiparana mo; hahelaḡa tauna ese baine gwauraia, vada e ḡoeva.

24 Tau ta kopina na lahi ese e araia berona gabuna ai baine toutou, mia-kaka eiava kurokuro, 25 hahelaḡa tauna ese baine itaia. Bema dera vada e kurokuro, bona toutou na sisina dobu, una na lepra, Iahi ese e araia gabuna amo vada e vara. Hahelaḡa tauna ese baine gwauraia, vada e miro; badina be ia na lepra tauna. 26 A baine itaia, dera na se kurokuro, bona toutouna kopina ai mo, bona dia kurokuro herea eiava dia kakakaka herea, hahelaḡa tauna ese una tau baine koua ahu ela bona dina hitu bae ore. 27 Dina ihahituna ai hahelaḡa tauna ese baine itaia Iou: toutou bema bada, ia ese una tau baine gwauraia, vada e miro; una na lepra. 28 A toutou na gabuna ai mo bema mia, basinema bada, ena kurokuro eiava ena kakakaka danu bema maraḡi, una na lahi kiparana mo. Hahelaḡa tauna ese baine gwauraia, vada e ḡoeva; badina be una na e ara gabuna kiparana mo.

29 Tau ta kwarana eiava auki-huina baine pouka, eiava hahine ta kwarana baine pouka, 30 hahelaḡa tauna ese una pouka baine itaia: totototona bema sisina dobu, bona huina bema labora, ia ese una tau eiava una hahine baine gwauraia, vada e miro; una na pouka dikana, lepra heḡereḡerena. 31 A una pouka baine itaia, totototo bema kopina ai mo bona huina na do korema, hahelaḡa tauna ese una tau eiava una hahine baine koua ahu ela bona dina hitu bae ore. 32 Bena dina ihahituna ai hahelaḡa tauna ese una pouka baine itaia lou: bema se bada bona huina se labora bona kopina ai mo, 33 una tau eiava una hahine huina bae naua, a pouka gabuna mo basie naua; una murinai ma bae koua ahu lou dina hitu. 34 Bena dina ihahituna ai hahelaḡa tauna ese ma baine itaia lou: bema se bada bona kopina ai mo, ia ese una tau eiava una hahine baine gwauraia, vada e ḡoeva. Ena dabua baine huridia, bena baine ḡoeva. 35 A baine ḡoeva murinai una pouka ma baine hekara lou, 36 hahelaḡa tauna ese ma baine itaia. Totototo bema bada herea, ia huina vada e labora eiava lasi basine laloa; ia ese una tau eiava una hahine baine gwauraia, vada e miro. 37 A baine itaia, totototo na dia bada herea bona huina na korema, ia na baine diba gorere vada be namomu, bona una tau eiava una hahine vada e ḡoeva; bena baine gwauraia, vada e ḡoeva.

38 Tau ta eiava hahine ta kopina ai toutou kurokurodia bae hedinarai, 39 hahelaḡa tauna ese unu toutou baine itadia. Bema toutou na dia kurokakuroka, una na kopi gorerena mo: ia na ḡoeva.

40 Tau ta huina bema hehuhu, kwarana tubuana bema boha, to ia na ḡoeva. 41 Eiava ramana bona medena bema hehuhu, una na rama-boha mo: ia na ḡoeva. 42 A bema kwarana tubuana ai eiava ramana ai, huina vada e hehuhu gabuna ai, toutou mia-kakana ta baine hedinarai, una na lepra, boha tauna kwarana ai eiava ramana ai vada e vara. 43 Taunabunai, hahelaḡa tauna ese boha tauna baine itaia, toutou mia-kakadia kwarana ai eiava ramana ai vada e gudu, lepra toutoudia heḡereḡeredia, 44 ia na lepra tauna: ia na miro. Hahelaḡa tauna ese baine gwauraia, vada e miro; badina be kwarana na mai leprana.

45 Lepra tauna na dabua hedarena baine hahedokilaia, huina baine ḡiḡia rohoroho, atai bibinana na dabua amo baine koua, baine lolo, baineto “Miro, miro”. 46 Ena gorere dinadia iboudiai ia na baine helaḡa. Ia na miro; sibona baine noho edea, taruha murimurinai.

Lepra dabuadia taravatudia

47 Dabua manokana ai eiava dabua aukana ai lepra mirona bema mia, 48 eiava dabua ihatulaina varodia ai, eiava boromakau kopina ai, eiava boromakau kopina amo e karaia ḡauna ta ai, 49 bema gorere toana gadoka-gadokana eiava kakakakana na dabua ai eiava dabua varodia ai eiava boromakau kopina ai eiava boromakau kopina amo e karaia ḡauna ai baine hedinarai, una na lepra gorerena: hahelaḡa tauna bae haheitalaia. 50 Hahelaḡa tauna ese baine itaia, bena ia ese hari mai gorerena ḡauna baine koua ahu ela bona dina hitu bae ore. 51 Bena dina ihahituna ai ma baine itaia lou: gorere toana bema bada, dabua ai eiava dabua varodia ai eiava boromakau kopina ai eiava boromakau kopina amo e karaia ḡauna ai, una na lepra korikori. Ia na miro vaitani; 52 taunabunai una dabua manokana eiava dabua aukana eiava dabua varona eiava boromakau kopina ḡauna na bae gabua, badina be una na lepra korikori una dainai lahi ai bae gabua. 53 A hahelaḡa tauna ese una ḡau baine itaia, gorere toana na se bada una dabua ai eiava una dabua varona ai eiava una boromakau kopina ḡauna ai, 54 ia na baine hahedua, hari mai gorerena ḡauna bae huria; bena ia ese ma baine koua ahu ela bona dina hitu ma bae ore. 55 Bena hahelaḡa tauna ese hari e huria ḡauna baine itaia lou: bema gorere toana ita-itana na seidau bona se bada, ia na miro; Iahi ai ba gabua. Ena be gorere toana na dabua murina kahana ai eiava dabua lalona kahana ai, to vada ba gabua.

56 A hahelaḡa tauna ese baine itaia, ihurina murinai gorere toana vada e heroho valahu-valahumu: ia na toutou e miamu gabuna baine darea oho, dabua amo eiava boromakau kopina amo eiava dabua varona amo; 57 bena gorere toana ma bema hedinarai lou una dabua ai eiava una dabua varona ai eiava una boromakau kopina ai, una na lepra ma e vara loumu. Una ḡau mai gorerena ida na lahi ai ba gabua. 58 A gorere toana basinema hedinarai lou, bae huria murinai, una dabua eiava una dabua varona eiava una boromakau kopina ḡauna na bae huria lou, nega iharuana, bena baine ḡoeva.

59 Dabua manokana eiava dabua aukana eiava dabua i hatulaina varodia eiava boromakau kopina amo e karaia ḡauna ta lepra ese baine hamiroa, taravatuna bunai; unu ba diba toma, ia na ḡoeva eiava miro.

Copyright information for `MEU